< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pastiersky list január 2019

Pastiersky list s...

 

media(at)ecav.sk | 25.1.2019

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2018

Lk 2, 14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

 

media(at)ecav.sk | 22.12.2018

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2018

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Význam dnešného sviatku, 501. výročia začiatku reformácie cirkvi, je pre nás, dedičov reformácie, predovšetkým v možnosti nájsť zdroj nadšenia, duchovného povzbudenia za zápas o duchovné veci na tomto svete. Nechajme sa poučiť z Lutherových skúseností, vieroučného precitnutia a nového pohľadu. Správne pochopenie evanjelia a Božej spravodlivosti je to, čo zmenilo život Martina Luthera, je to, čo zmenilo a mení svet.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 31.10.2018

viac

Pastiersky list na 1. slávnosť svätodušnú

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Sú udalosti, ktoré sa hlboko zapísali do ľudských dejín. Medzi ne nepochybne patrí aj zoslanie Ducha Svätého a vznik kresťanskej cirkvi. Pán Ježiš pred svojím vstúpením svojim učeníkom povedal: „... ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 21.5.2018

viac

Pastiersky list na Prvú slávnosť veľkonočnú 2018

Na Prvú slávnosť veľkonočnú 1. apríla 2018 sa v našich evanjelických chrámoch Božích čítal Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 1.4.2018

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na 1. slávnosť vianočnú 2017

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! L 2, 14 Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi! Z roka na rok, z nedele na nedeľu počúvame a spievame túto hymnu anjelov na Božiu slávu. Je to tak už skoro vo všetkých končinách zeme, v množstvách jazykov, všade tam, kde z Božej milosti zaznela zvesť o Ježišovi Kristovi, o tom milostivom Pánovi, ktorý prišiel na našu zem ako človek, a predsa Boh, aby hľadal a spasil všetko, čo bolo zahynulo pre hriechy, aby hľadal a zachránil nás všetkých.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2017

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2017

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ef 2, 8 – 9

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 1.11.2017

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na svätodušné sviatky

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku sa čítal na slávnostných službách Božích na Prvú slávnosť svätodušnú 4. júna 2017.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 4.6.2017

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - 1. sviatok vianočný 2016

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Počas vianočných sviatkov si každý rok znovu pripomíname príchod Božieho Syna − Ježiša Krista do ľudského sveta v ľudskom tele. Jeho pôsobenie malo i má na ľudstvo nesmierne veľký vplyv. Pán Ježiš Kristus prišiel na svet ako svetlo do najrozličnejších situácií ľudskej tmy.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 26.12.2016

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2016

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na Pamiatku reformácie bol prečítaný v evanjelických a. v. chrámoch Božích na slávnostných službách Božích v pondelok 31. októbra 2016.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 31.10.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart