Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

S materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou nie sú spojené len práva, ale aj povinnosti. Právnu úpravu uvedenej oblasti zakotvuje pracovné právo, ako aj právo sociálneho zabezpečenia.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku. | 20.3.2019

viac

OZNAM - Príspevok na rekreáciu

Vážená sestra / Vážený brat. Dňa 23. októbra 2018 NR SR schválila zákon č. 347/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z.(§27 a nasl.) o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Zákonník práce, Zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o štátnej službe a ďalšie. Novela uvedeného zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2019.

 

Finančné a personálne oddelenie Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku | 20.3.2019

viac

Vyhlásenie k inštalácii biskupov a uvedenia generálneho dozorcu

V sobotu 2. 3. 2019 sme vo Zvolene prežili duchovne silnú a krásnu slávnosť inštalácie. Účasť bola mohutná. Prišlo množstvo domácich i zahraničných hostí, vyše sto našich bratov a sestier v oltárnej službe aj z iných cirkví, či predstaviteľov štátnej správy a samosprávy. Kostol bol preplnený a i pred ním stál ešte zástup veriacich návštevníkov. Diabol sa postaral, aby túto slávnosť zatemnil a pokúsil sa obrať nás o spoločnú radosť, ktorú sme chceli prežiť.

 

media(at)ecav.sk | 4.3.2019

viac

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky sa budú konať 14. októbra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.Všetky potrebné informácie o farárskej skúške nájdete v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku: Cirkevné nariadenie č. 6/91 o farárskej skúške v znení cirkevného nariadenia č. 3/94, 2/00, 9/01, 6/05 a 1/10.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 4.3.2019

viac

Zomrela sestra Ing. Emília Joríková

V nádeji vzkriesenia a večného života v Ježišovi Kristovi oznamujeme evanjelickej verejnosti, že v deň svojich 85. narodenín, dňa 3. marca 2019 si Pán života a smrti povolal k sebe sestru Ing. Emíliu Joríkovú.

 

media(at)ecav.sk | 3.3.2019

viac

Inštalácia novozvolených predstaviteľov ECAV

Už túto sobotu, dňa 2. marca 2019 o 11:00 sa uskutoční v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene slávnostná inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana Eľka – generálneho biskupa a Jána Hroboňa – biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana – generálneho dozorcu ECAV. Slávnostné Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, verš 22: "Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!"

 

media(at)ecav.sk | 27.2.2019

viac

Kaplánske skúšky 2019

Kaplánske skúšky sa budú konať 16. septembra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave. Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky adresujte Zboru biskupov do 10.5.2019. Pohovory so Zborom biskupov pre uchádzačov o kaplánske skúšky budú 22. mája 2019 na Generálnom biskupskom úrade o 11.00 hod.

 

Mgr. Daniela Veselá | 25.2.2019

viac

ROZHODNUTIE O ORGANIZAČNEJ ZMENE

Zamestnávateľ: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v súlade so schválenou novelizáciou Organizačného poriadku Generálneho biskupského úradu č. 1/95 v znení jeho novely, schváleného Generálnym presbyterstvom dňa 08. 02. 2019 s cieľom racionalizovať existujúcu štruktúru organizačných útvarov, z dôvodu zníženia nákladov a zefektívnenia práce a v súlade s ust. § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v platnom znení, rozhodol o organizačnej...

 

media(at)ecav.sk | 14.2.2019

viac

Generálne presbyterstvo schválilo ofery na rok 2019

Na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 7.12.2018 bolo prijaté uznesenie 65-5/2018, ktorým určilo celocirkevné ofery na rok 2019....

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP  | 14.1.2019

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 5 – 2018

V roku 2018 sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo piatykrát 7.decembra 2018 v Prešove pod vedením zástupcu generálneho biskupa Slavomíra Sabola a generálneho dozorcu Jána Brozmana. Pred zasadnutím sa konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžil biskup Západného dištriktu Ján Hroboň.

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP  | 14.1.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart