Dokumenty a tlačivá

ROZHODNUTIE O ORGANIZAČNEJ ZMENE

A1. Zbierky zákonov

1. Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení (Aktualizovaný 10. 1. 2019)
2. Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení (Aktualizovaný 15. 1. 2017)
3. Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení (Aktualizovaný 10. 3. 2016)
4. Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení pre prax (Aktualizovaný 15. 11. 2015)
5. Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení (Aktualizovaný 25. 8. 2015)
6. Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení (Aktualizovaný 1. 10. 2014)
7. Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení (Aktualizovaný 5. 3. 2013)
8. Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení (Aktualizovaný 30. 11. 2011)
9. Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení (Aktualizovaný 31. 3. 2011)
10. Výber právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúcich sa cirkví (Aktualizovaný 31. 3. 2011)
11. Výber z pôvodných cirkevných zákonov (Zostavený 31. 3. 2011)


A2. Zbierky CPP

1. Platné CPP ECAV na Slovensku k 30. 6. 2006
2. Zb. CPP 3/2006
3. Zb. CPP 1/2007
4. Zb. CPP 2/2007
5. Zb. CPP 3/2007
6. Zb. CPP 1/2008
7. Zb. CPP 2/2008
8. Zb. CPP 3/2008
9. Zb. CPP 4/2008
10. Zb. CPP 1/2009
11. Zb. CPP 2/2009
12. Zb. CPP 3/2009
13. Zb. CPP 1/2010
14. Zb. CPP 2/2010
15. Zb. CPP 1/2011
16. Zb. CPP 2/2011
17. Zb. CPP 3/2011
18. Zb. CPP 4/2011
19. Zb. CPP 1/2012
20. Zb. CPP 1/2013
21. Zb. CPP 2/2013
22. Zb. CPP 3/2013
23. Zb. CPP 4/2013
24. Zb. CPP 5/2013
25. Zb. CPP 1/2014
26. Zb. CPP 2/2014
27. Zb. CPP 3/2014
28. Zb. CPP 4/2014
29. Zb. CPP 1/2015
30. Zb. CPP 2/2015
31. Zb. CPP 3/2015
32. Zb. CPP 4/2015
33. Zb. CPP 5/2015
34. Zb. CPP 1/2016
35. Zb. CPP 2/2016
36. Zb. CPP 3/2016
37. Zb. CPP 4/2016
38. Zb. CPP 5/2016
39. Zb. CPP 1/2017
40. Zb. CPP 2/2017
41. Zb. CPP 3/2017
42. Zb. CPP 4/2017
43. Zb. CPP 5/2017
44. Zb. CPP 1/2018
45. Zb. CPP 2/2018
46. Zb. CPP 3/2018
47. Zb. CPP 4/2018
48. Zb. CPP 5/2018


B. Štatúty

I. COJ
1.1 Organizačný poriadok GBÚ
1.2 Štatút VD ECAV
  1.2.1 Organizačný poriadok BÚ VD
1.3 Štatút ZD ECAV
  1.3.1 Organizačný poriadok BÚ ZD

II. Poradné orgány
2.1 Štatút synodálnych výborov
2.2 Štatút Školského výboru
2.3 Štatút Výboru misie
2.4 Štatút Výboru na ochranu Božieho stvorenstva
2.5 Štatút Revíznej komisie
2.6 Štatút Archívnej rady

III. Fondy
3.1 Štatút Fondu ECAV na podporu EBF UK
3.2 Štatút Fondu misie
3.3 Štatút Sociálneho fondu
3.4 Štatút Fondu vzdelávania
3.5 Štatút Podporného cirkevného fondu
3.6 Štatút Študijného financného fondu Samuela a Žofie Peressényi
3.7 Štatút Generálnej podporovne
3.8 Štatút Kuratória Beckovskej Viesky

IV. Účelové zariadenia
4.1 Štatút Evanjelickej diakonie
4.2 Štatút MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove
4.3 Štatút Misijného strediska Matejková
4.4 Štatút účelového zariadenia AGAPE
 4.4.1 Organizačný poriadok AGAPE
4.5 Akademický štatút a študijný poriadok BŠM
4.6 Štatút SEŽ
 4.6.1 Vnútorný poriadok SEŽ
4.7 Štatút Modlitebného spoločenstva

V. Organizácie ECAV
5.1 Stanovy SEJ, o. z.
 5.1.1 Zmluva o spolupráci so SEJ
5.3 Stanovy SEM, o. z.
5.4 Stanovy ASEC, c. o.
 5.4.1 Zápisnica z ustanovujúceho VZ ASEC
5.5 Stanovy Tranoscia, a. s.
5.6 Stanovy SEU, o. z.

VI. Iné
6.1 Štatút Ceny Leonarda Stoeckela
6.2 Štatút Pamätnej medaily k 500. výročiu Reformácie
6.3 Štatút Ceny Daniela Krmana
6.4 Štatút biskupského kríža emeritných biskupov
6.5 Štatút Ceny sestier Royových


C1. Zmluvy:

1. Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (publikovaná 18. mája 2002 pod č. 250/2002 Z. z.)
2. Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (publikovaná 13. júla 2004 pod č. 395/2004 Z. z.)
3. Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (publikovaná 24. júna 2005 pod č. 270/2005 Z. z.)


C2. Zákony a nariadenia vlády:

1.Zákon č. 308-1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 218-1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 282-1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších predpisov
4.Zákon č. 161-2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
5.Zákon č. 523-2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
6.Zákon č. 357-2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
7.Nariadenie vlády SR č. 299/2007 Z. z. z 13. júna 2007 o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností (v znení nariadenia vlády SR č. 360/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018)

C3. Ďalšie právne predpisy:

1.Opatrenie Ministerstva kultúry SR z 10. januára 2001 č. MK 33/2001-1 k evidencii právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností
2.Metodický pokyn Ministerstva kultúry SR z 1. júna 2006 č. MK 3137/2006-110 pre poskytovanie finančných prostriedkov na zameriavanie nehnuteľností a na geometrické plány v rámci reštitúcie cirkevných majetkov
3.Metodické usmernenie CO MK SR k ustanovovaniu duchovných do funkcií
4.Metodické usmernenie CO MK SR k výplate náhrady mzdy

D. Zásady

1. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
2. Zásady a pravidlá obchodnej verejnej súťaže pre výberové konanie na obstaranie zákaziek a scudzovanie majetku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku


E. Žiadosti

1. Žiadosť o poskytnutie príspevku zo zahraničnej pomoci
2. Žiadosť o podporu z Generálnej podporovne ECAV
3. Súhlas s odvádzaním 1% zo mzdy do Podporného cirkevného fondu
4. Žiadosť o príspevok z podporného cirkevného fondu
5. Žiadosť o poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu
6. Žiadosť o podporu financovania aktivít v projekte Evanjelium do rómskych domácností
7. Formulár na spracovanie projektov Rómskej misie


F. Tlačivá na vykonanie pracovnej cesty

1. Cestovný príkaz
2. Požiadavka na vykonanie pracovnej cesty súkromným motorovým vozidlom
3. Záznam o výkone motorového vozidla
4. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
5. Aktuálne sadzby stravného


G.Registratúrne poriadky a plány

1. Registratúrny poriadok pre cirkevné zbory
2. Registratúrny poriadok pre senioráty
3. Registratúrny poriadok pre dištrikty
4. Registratúrny plán pre ECAV na Slovensku


H. Tlačivá pre hospodárenie COJ

1. Rozpočet finančného hospodárenia
2. Peňažný denník VZOR
3. Výkaz finančného hospodárenia VZOR


I. Zisťovania v COJ

1. Štatistika ECAV na Slovensku


J.Ročné zúčtovanie dane z príjmov za 2008

1. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013
2. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
3. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov


K. Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS)

1. Dohoda o podmienkach prístupu organizácie do Hlasovej virtuálnej privátnej siete
2. Žiadosť o prístup do Hlasovej virtuálnej privátnej siete – fyzické osoby
3. Žiadosť o prístup do Hlasovej virtuálnej privátnej siete – právnické osoby
4. Interný predpis pre HVPS


L. Generálne presbyterstvo

1. Pokyn GP na prípravu materiálov predkladaných na rokovanie GP
2. Formulár čestného vyhlásenia


M. Synoda ECAV na Slovensku

1. Poriadok konfirmačných jubileí
2. Návrhový lístok pre členov Synody 2018
3. Čestné vyhlásenie pre kandidátov na funkcie
4. Prehľad náboženskej príslušnosti ECAV – podľa obcí SR
5. Prehľad náboženskej príslušnosti ECAV – podľa okresov
6. Formulár pre analýzu náboženskej príslušnosti
7. Prehľad náboženskej príslušnosti ECAV – podľa mestských časti Bratislava a Košice
8. Misijná stratégia ECAV na Slovensku
9. Vzor pamätných listov pri výročí konfirmácie


N. Vonkajšie symboly ECAV

1A. ERB ECAV
1B. ERB ECAV ČB
2A. VEĽKÝ ERB ECAV
2B. VEĽKÝ ERB ECAV ČB
3A. LUTHEROVA RUŽA - HERALDICKÉ ZNAMENIE ECAV
3B. LUTHEROVA RUŽA - HERALDICKÉ ZNAMENIE ECAV ČB
4 . VLAJKA ECAV
5 . ZÁSTAVA ECAV
6 . KORUHVA ECAV
7A. PEČAŤ ECAV
7B. PEČAŤ ECAV ČB
8 . VEĽKÝ ERB DIŠTRIKTU
9 . VEĽKÝ ERB SENIORÁTU
10. VEĽKÝ ERB CZ
11. PEČAŤ DIŠTRIKTU
12. PEČAŤ SENIORÁTU
13. PEČAŤ CZ


O. Celocirkevné podujatia ECAV na Slovensku

1. v roku 2013
2. v roku 2014
3. v roku 2015
4. v roku 2016
5. v roku 2017
6. v roku 2019


P. PARTNERSKÉ ZMLUVY

8. Štatút Asociácie slovenských evanjelických cirkví
7. Evangelická církev ausburského vyznání v ČR
6. Magyarországi Evangélikus Egyház
5. Evangeličke crkva u Republici Hrvatskoj
4. Slezská evangelická církev augburského vyznání v ČR
3. Evangelical Lutheran Church of Amerika – Metropolitan Washington, D. C.
2. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej
1. Evangelische Kirche A.B. in Ősterreich


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart