Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2019


Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2019


Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2017


Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2016


Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2015


Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2014


Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2013


Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2012


Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2011


Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2010ROK 2009

19. 1. 2009 – Seminár k prenosom z evanjelických služieb Božích v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii – Bratislava

10. 2. 2009 – Stretnutie Predsedníctva ECAV a predsedníctiev dištriktov s ústavnými činiteľmi z radov evanjelikov – Bratislava

11. – 12. 2. 2009 – Rokovanie zborov biskupov ECAV na Slovensku a Evanjelickej cirkvi v Maďarsku¬ – Budapešť

14. – 17. 4. 2009 – Vzdelávanie kaplánov

23. 5. 2009 – Dištriktuálny konvent ZD ECAV – Nitra

30. 5. 2009 – Dištriktuálny konvent VD ECAV – Prešov

5. 6. 2009 – Celoslovenská biblická olympiáda – Liptovský Mikuláš

6. 6. 2009 – Medzinárodná konferencia k reštrukturalizácii cirkvi – Liptovský Mikuláš

19. – 20. 6. 2009 – Synoda ECAV na Slovensku – Látky

2. – 4. 7. 2009 – Kantorský kurz

3. 7. 2009 – Hodnotiaca porada riaditeľov a duchovných správcov evanjelických cirkevných škôl

5. 7. 2009 – Dištriktuálny deň na hrade Branč

21. 7. 2009 – Kaplánske skúšky – Bratislava

31. 7. – 2. 8. 2009 – Dištriktuálne dni VD ECAV – Liptovský Mikuláš

1. 8. 2009 – Ordinácia novokňazov – Levice

28. – 30. 8. 2009 – Konferencia ECAV pre učiteľov detských besiedok – Martin

29. 8. 2009 – Tradičný turistický výstup ZD ECAV na Sitno

august 2009 – Orientačný týždeň pre amerických lektorov – Bratislava

12. 9. 2009 – Tradičný futbalový turnaj ZD ECAV - Slovenská Ľupča

7. – 9. 10. 2009 – Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2009 – Liptovský Ján

14. – 15. 10. 2009 – Farárske skúšky – Bratislava

16. – 19. 11. 2009 – Vzdelávanie kaplánov----------- DECEMBER 2008

1. 12. 2008 Zvolen – stretnutie kaplánov Západného dištriktu – generálny biskup M. Klátik, biskup ZD M. Krivda

2. 12. 2008 Bratislava – rokovanie s generálnym vikárom Chorvátskej ev. cirkvi Brankom Beričom - generálny biskup M. Klátik

2. 12. 2008 Liptovský Mikuláš – zasadnutie Edičnej rady Tranoscia, a. s.

3. 12. 2008 Zvolen – zasadnutie Zboru biskupov so seniormi; zasadnutie Zboru biskupov ECAV

3. 12. 2008 Prešov – 17.00 hod. – adventné stretnutie duchovných ECAV na území Prešova, pracovníkov BÚ VD, vedenia EKG Prešov a emer. biskupa J. Midriaka

7. 12. 2008 Spišské Podhradie – slávnostné služby Božie pri príležitosti 200 rokov posviacky chrámu; káže biskup VD S. Sabol

7. 12. 2008 Veľký Grob – stretnutie zborových spevokolov Bratislavského seniorátu

5. 12. 2008 Prešov – zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

6. - 7. 12. 2008 Cieszyn – stretnutie s biskupmi Poľskej ev. cirkvi a Sliezskej ev. cirkvi a. v. v ČR; generálny biskup M. Klátik

6. 12. 2008 Prešov – zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva VD

6. 12. 2008 Bratislava-Petržalka – stretnutie mládeže Bratislavského seniorátu

6. 12. 2008 Radvaň – stretnutie mládeže Zvolenského seniorátu

7. 12. 2008 Nitra – posviacka nového organa; biskup ZD M. Krivda

8. 12. 2008 Lučenec – VP Novohradského seniorátu; biskup ZD M. Krivda

9. 12. 2008 Bratislava – stretnutie s rodičmi Ev. lýcea; biskup ZD M. Krivda

10. 12. 2008 Rimavská Sobota – SPK Rimavského seniorátu; prednáša biskup VD S. Sabol

12. 12. 2008 Liptovský Mikuláš – zasadnutie Vieroučného výboru ECAV na Slovensku

12. 12. 2008 Liptovský Mikuláš – zasadnutie Predstavenstva Tranoscia, a. s.

12. 12. 2008 Liptovský Mikuláš – Dozorná rada Tranoscia, a. s.

13. 12. 2008 Janoškov dom – zasadnutie Správnej rady

14. 12. 2008 Martin-Záturčie – odhalenie pamätnej tabule na ev. a. v. kostole; káže generálny biskup M. Klátik; SPK Turčianskeho seniorátu a Večera Pánova pre duchovných TUS

14. 12. 2008 Šahy – kanonická vizitácia CZ; biskup ZD M. Krivda

15. 12. 2008 Zvolen – VP Zvolenského seniorátu; biskup ZD M. Krivda

16. 12. 2008 Prešov – ekumenické adventné stretnutie biskupov na území mesta Prešov; za ECAV biskup VD S. Sabol

17. 12. 2008 Prešov – Vianočná akadémia EKG Prešov – BÚ VD

17. 12. 2008 Bratislava – 11.00 hod. – akademické služby Božie s Večerou Pánovou – Aula EBF UK; káže generálny biskup M. Klátik; po spovedi bude prezentácia zborníka EBF UK ORDINÁCIA ŽIEN ZA FARÁRKY V CIRKVI

18. 12. 2008 Zvolen – adventné stretnutie pracovníkov BÚ VD, BÚ ZD a GBÚ

19. 12. 2008 Bratislava – Veľký kostol - služby Božie pre Ev. lýceum; káže generálny biskup M. Klátik

19. 12. 2008 Košice – služby Božie pre EG JAK Košice; káže biskup VD S. Sabol

19. 12. 2008 Tisovec – služby Božie pre Ev. gymnázium; káže biskup ZD M. Krivda

21. 12. 2008 Hontianske Tesáre – 210. výročie posvätenie chrámu a ukončenie opravy chrámu Božieho; káže generálny biskup M. Klátik

24. 12. 2008 Bratislava – Veľký kostol – 14.30 hod. – slávnostné štedrovečerné služby Božie – priamy prenos televízia TA 3; káže generálny biskup M. Klátik

24. 12. 2008 Žaškov – 16.30 hod. – slávnostné štedrovečerné služby Božie – priamy prenos: Slovenský rozhlas a Reginy; káže zborový farár J. Solivajs

24. 12. 2008 Bratislava-Petržalka – 17.00 hod. – slávnostné štedrovečerné služby Božie; káže generálny biskup M. Klátik

25. 12. 2008 Zvolen – 9.00 hod. – 1. slávnosť vianočná – slávnostné služby Božie – priamy prenos na STV 2; káže biskup ZD M. Krivda

25. 12. 2008 Limbach – 9.00 hod. - 1. slávnosť vianočná; káže generálny biskup M. Klátik

28. 12. Zvolenská Slatina – 9.30 hod. – slávnostné nedeľné služby Božie – Slovenský rozhlas a Reginy; káže zborový farár J. Kevický


NOVEMBER 2008 – aktuálne podujatia ECAV na Slovensku

(aktualizované 7. 11. 2008)

2. 11. Nižná Slaná - filiálka Henckovce – slávnostné služby Božie pri 210. výročí posvätenie chrámu; káže generálny biskup M. Klátik

2. 11. Badín – služby Božie pri Pamiatke zosnulých a 40. výročí úmrtia biskupa Ľ. Katinu; káže biskup ZD M. Krivda

3. 11. Zvolen – zasadnutie VMV ZD a VMV ECAV

3. 11. Bratislava – 11.00 hod. – zasadnutie Právneho výboru ECAV

4. 11. Bratislava – zasadnutie Predsedníctva ECAV

4. 11. Prešov - 13.30 hod. - pracovné stretnutie biskupa VD S. Sabola so seniormi VD

4. 11. Prešov - 13.30 hod. – pracovné stretnutie VMV VD

5. 11. OÚ Červenica – pracovné stretnutie biskupa VD S. Sabola so starostkou Červenice

6. 11. Veľký Slavkov – zasadnutie dozornej rady

6. – 7. 11. Český Tešín – Synoda Sliezskej evanjelickej cirkvi a. v.; príhovor za ECAV generálny biskup M. Klátik

8. 11. Bratislava – Nový kostol – inštalácia seniora BAS Borisa Mišinu; inštaluje biskup ZD M. Krivda

8. 11. Kšinná – služby Božie pri 260. výročí narodenia Adama Škultétyho a posviacky obnovenej veže; káže generálny biskup M. Klátik

8. 11. Bačkovík – stretnutie presbyterov Košického seniorátu; prednáška biskupa VD S. Sabola

8. 11. EG JAK Košice – stužková slávnosť; príhovor biskupa VD S. Sabola ako zriaďovateľa

9. 11. Bratislava – 9.30 hod. – Nový kostol – 75. výročie posvätenia chrámu; káže generálny biskup M. Klátik

9. 11. Brezno – 9.00 hod. - služby Božie pri príležitosti otvorenia Pamätnej izby M. Rázusa; káže biskup ZD M. Krivda

9. 11. Hankovce - slávnostné služby Božie pri príležitosti posviacky krstiteľnice; káže biskup VD S. Sabol

9. 11. Rimavská Sobota – seniorátne stretnutie žien Rimavského seniorátu

10. 11. Podlužany – SPK Považského seniorátu; príhovor biskupa ZD M. Krivdu

12. – 15. 11. Novosaratovka – teologická konferencia; prednáška biskupa ZD M. Krivdu

12. 11. STV 2 - Sféry dôverné – téma: Prínos cirkví k duchovnej a národnej identite Slovákov v zahraničí; za ECAV generálny biskup M. Klátik

12. – 13. 11. Gerlachov – Misijné dni s pastorom Donom Richmanom – príprava adventných a vianočných kázní pre ordinovaných

13. - 14. 11. Eisenach – zasadnutie krajinskej synody v Durínsku; za ECAV generálny biskup M. Klátik

14. 11. Bratislava – hodnotiace stretnutie medzinárodného organizačného tímu Stretnutia kresťanov Bratislava 2008

14. – 18. 11. Svit – ďalšia časť vzdelávania kaplánov; seniorka LOS K. Hudáková

14. 11. Štrba – Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

15. 11. Správna rada Janoškovho domu

15. 11. EG JAK Košice – stužková slávnosť; príhovor biskupa VD ako zriaďovateľa

16. 11. Červený Kláštor – slávnostné služby Božie pri 200. výročí posviacky kostola; káže biskup VD S. Sabol

16. 11. Bratislava-Prievoz – 10.00 hod. - spomienkové služby Božie venované M. Rázusovi; káže emer. biskup I. Mišina

15. 11. Devičany – seniorálne stretnutie presbyterov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

16. 11. Topoľčany – pastorálna návšteva a kázeň slova Božieho generálny biskup M. Klátik

16. 11. Skalica – služby Božie k 70. výročiu posviacky kostolnej veže; káže biskup ZD M. Krivda

19. 11. Bratislava – zasadnutie dozornej rady Reformaty, s. r. o.

19. 11. Bratislava – Pálffyho palác – 10.00 a 18.00 - Náš M. Rázus - program venovaný M. Rázusovi

20. - 23. 11. Berlín – konzultácie k vzdelávaniu duchovných v rámci GEKE (Spoločenstvo ev. cirkví v Európe); za ECAV generálny biskup M. Klátik

22. 11. Zvolen – stretnutie generálneho dozorcu so seniorálnymi dozorcami; generálny dozorca P. Delinga

21. – 23. 11. Praha – Biblia v rukách ľudí - 90 rokov Českobratskej cirkvi evanjelickej; za ECAV biskup ZD M. Krivda, riaditeľ GBÚ D. Vagaský

21. 11. Bratislava – 9.00 hod. - Ev. bohoslovecká fakulta UK – M. Rázus, študent teológie a farár – odborný seminár

24. – 27. 11. Stuttgart – zasadnutie krajinskej synody; za ECAV seniorka LOS K. Hudáková

24. 11. Bratislava – zasadnutie Komisie pre reštrukturalizáciu cirkvi

24. 11. Bratislava – zasadnutie Právneho výboru ECAV

26. 11. Zvolen – zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva ZD

27. 11. Banská Bystrica – výbor Slovenskej biblickej spoločnosti; za ECAV biskup ZD M. Krivda

27. 11. EG Tisovec – Deň vďakyvzdania; príhovor biskupa ZD M. Krivdu

27. – 29. 11. Neudietendorf (Durínsko) - Staendiger Auschus – zasadnutie stáleho výboru Trojpartnerstva; za ECAV generálny biskup M. Klátik a podpredseda Synody ECAV Daniel Midriak

29. 11. Brezová pod Bradlom – slávnostná inštalácia zborovej farárky Lívie Lichancovej; káže biskup ZD M. Krivda

30. 11. Očová – kanonická vizitácia; biskup ZD M. Krivda

30. 11. Pezinok – slávnostné služby Božie pri 225. výročí posvätenia chrámu; káže generálny biskup M. Klátik

30. 11. Liptovský Ján – slávnostné služby Božie pri 100. výročí posviacky kostola; káže biskup VD S. SabolOktóber 2008 – kalendárium aktuálnych podujatí ECAV na Slovensku

(aktualizované 8. 10. 2008)

2. 10. Zvolen – stretnutie Zboru biskupov s výborom ZED

3. 10. Zvolen – zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

4. 10. Dolné Saliby – slávnostné služby Božie pri 130. výročí posvätenie chrámu; káže generálny biskup M. Klátik

5. 10. Bratislava-Petržalka – inštalácia zborového farára Mgr. Jána Kolesára; káže generálny biskup M. Klátik

5. 10. Hodruša-Hámre – slávnostné služby Božie k 15. výročiu posvätenia chrámu; káže biskup ZD M. Krivda

5. 10. Ožďany – Seniorátna prehliadka spevokolov

5. 10. Bratislava, Nový kostol – večerné služby Božie spojené s vystúpením spevokolu z Washingtonu; kázeň a príhovor: generálny biskup M. Klátik

6. – 8. 10. Tatranská Lomnica - Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2008 na tému Charakteristické znaky a dôrazy v evanjelickej kázni

10. 10. Zvolen - zasadnutie školského výboru ZD

11. – 13. 10. Zwickau – zasadnutie Synody VELKD; príhovor za ECAV: generálny biskup M. Klátik

12. 10. Klenovec – slávnostné služby Božie a zborový deň pri príležitosti 20 rokov spevokolu, 6 rokov zborového domu; káže biskup ZD M. Krivda

15. 10. Zvolen - zasadnutie Rady evanjelických škôl ZD

16. 10. Bratislava – farárske skúšky – prihlásení kapláni a kaplánky

17. 10. Bratislava - Zbor biskupov ECAV na Slovensku

17. 10. Svätý Jur - stretnutie Zboru biskupov ECAV so študentmi 5. ročníka EBF UK

18. 10. Slovenský rozhlas - celodenný projekt Deň s Martinom Rázusom k 120. výročiu narodenia M. Rázusa

18. 10. Východná - dištriktuálne stretnutie žien VD (TUS, LOS, TAS); téma: „Si pokrstený – pokrstená“

19. 10. Liptovský Mikuláš – 9.30 hod. - priamy prenos STV 1 - slávnostné spomienkové služby Božie k 120. výročiu narodenia M. Rázusa; káže emeritný biskup J. Midriak

19. 10. – 22. 10. Liebfrauenberg (Nemecko) – Stretnutie kontaktných osôb pre ekuménu; za ECAV biskup VD S. Sabol

18. 10. Banská Bystrica - Radvanské veršobranie

19. 10. Košariská-Priepasné - 130. výročie posvätenia chrámu Božieho; káže biskup ZD M. Krivda

19. 10. Revúca – pamiatka posvätenia chrámu Božieho - kázeň: generálny biskup M. Klátik

20. 10. Bratislava, Malý kostol – slávnostné uvedenie plk. Ing. Mgr. Jaroslava Balockého do úradu generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR; kázeň: generálny biskup M. Klátik

22. 10. Liptovský Mikuláš – služby Božie a prijatie u nového rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – kázeň a prednáška: generálny biskup M. Klátik

23. 10. Klenovec - misijná návšteva Rimavského seniorátu - biskup ZD M. Krivda

24. 10. Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK – sympózium k histórii slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi

24. 10. Bratislava, GBÚ – prijatie návštevy z Wirtschaftsgilde z dekanátu v Ulme

25. 10. Zlaté Moravce – seniorálne stretnutie učiteľov detských besiedok

26. 10. Tornaľa – Kráľ - 9.30 hod. – služby Božie v Slovenskom rozhlase a na Regine

26. 10. Veľké Úľany – slávnostné služby Božie pri 50. výročí posvätenie chrámu; káže generálny biskup M. Klátik

26. 10. Hnúšťa - slávnostné služby Božie k 200. výročiu posvätenia chrámu Božieho; káže biskup ZD M. Krivda

27. 10. Zvolen - zasadnutie komisie Partnerhilfe

29. 10. Bratislava – stretnutie Zboru biskupov ECAV so seniormi ECAV

31. 10. Senica - 18.00 hod. – priamy prenos STV 2 - Pamiatka reformácie; káže senior MYS Juraj ŠefčíkSeptember 2008

1. 9. Bratislava – oslavy Dňa Ústavy SR v NR SR – za ECAV: biskupi M. Klátik, M. Krivda, S. Sabol

1. 9. Bratislava – zasadnutie Zboru biskupov ECAV

2. 9. Banská Bystrica – slávnostné otvorenie nového šk. roku na EG: služby Božie; káže biskup ZD M. Krivda

3. 9. Bratislava – EBF UK – prijímacie pohovory

5. 9. Bratislava – rokovanie s ministrom spravodlivosti SR Š. Harabinom – generálny biskup M. Klátik

6. 9. Rimavská Sobota – inštalácia zborovej farárky Viktórie Lisákovej; káže biskup ZD M. Krivda

7. 9. Krupina – pamiatka posvätenia chrámu Božieho; káže biskup ZD M. Krivda

8. 9. Bratislava – zasadnutie Generálneho hospodárskeho výboru

8. 9. Bratislava – zasadnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku

11. 9. Banská Bystrica – zasadnutie výboru Slovenskej biblickej spoločnosti

11. – 16. 9. Greisfswald – SLZ - stretnutie vedúcich biskupov a predstaviteľov európskych ev. cirkví – za ECAV: generálny biskup M. Klátik, seniorka K. Hudáková

12. 9. Liptovský Mikuláš – zasadnutie predstavenstva Tranoscia, a. s.

12. – 14. 9. Berlín – GEKE – Vieroučné rozhovory – za ECAV: biskup ZD M. Krivda

13. 9. Veľký Krtíš – 10.00 hod. – 7. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien – Ev. a. v. kostol vo Veľkom Krtíši

17. 9. Bratislava - Zasadnutie Ekumenickej rady cirkví

18. 9. Bratislava – inštruktáž k protokolu – pracovníci GBÚ

19. 9. Myjava – 17.00 hod. – slávnostné ekumenické služby Božie pri príležitosti 160. výročia založenia prvej Slovenskej národnej rady za prítomnosti predstaviteľov NR SR; káže generálny biskup M. Klátik

19. – 21. 9. Praha – konferencia Vplyv ev. náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti – ETF UK – za ECAV: P. Delinga, D. Vagaský, J. Ďuriš

20. 9. Moravské Lieskové – inštalácia zborového farára Petra Macu; káže biskup ZD M. Krivda

21. 9. Mýto pod Ďumbierom - pamiatka posvätenia chrámu; káže biskup ZD M. Krivda

22. – 28. 9. Švédsko – návšteva Švédskej cirkvi pri príležitosti osláv 50. výročia diecézy Härnösand – generálny biskup M. Klátik

24. 9. Zvolen – zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva ZD

25. - 27. 9. Lučenec – Študijné dni – stretnutie predstaviteľov ev. cirkví Württemberska, Durínska a Slovenska – za ECAV: generálny dozorca P. Delinga, biskup ZD M. Krivda, biskup VD S. Sabol a iní

28. 9. Bratislava, Veľký kostol - 9.30 hod. – Veni sancte pre akademický rok 2008/09 na EBF UK – za ECAV: generálny dozorca P. Delinga

28. 9. Východná – 9.30 hod. – rozhlasové služby Božie z Ev a. v. chrámu Božieho vo Východnej – Rádio Slovensko a ReginyJúl 2008

4. 7. Vrbové - zasadnutie komisie pre sčítanie hlasov na voľbu seniora BAS; stretnutie duchovných BAS - príhovor generálny biskup M. Klátik; zasadnutie seniorálneho presbyterstva – príhovor biskup ZD M. Krivda

5. 7. Martin - Biblická škola - 10. výročie založenia školy – biskup VD S. Sabol

5. 7. Branč - Dištriktuálny deň ZD - spomienkové služby Božie so začiatkom o 10.00 hod. kázeň – generálny biskup M. Klátik; odhalenie pamätnej tabule martýrom - biskup ZD M. Krivda

5. 7. Devín – oficiálne oslavy Sviatku Cyrila a Metoda (priamy prenos STV) - za ECAV na Slovensku M. Krivda - priamy prenos STV

6. 7. 2008 CZ Rankovce - Čakanovce - 50. výročie posvätenia chrámu – biskup VD S. Sabol

7. – 11. 7. Tuhár – letný tábor pre deti - NOS

5. - 6. 7. Selenča (Srbsko) - 250. výročie založenia obce; kázeň na slávnostných službách Božích – generálny biskup M. Klátik

7. – 8. 7. Srbsko - pokračovanie oficiálnej návštevy Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku – generálny biskup M. Klátik; generálny dozorca Pavel Delinga: návšteva CZ v Kovačici a Kulpíne

7. 7. Bratislava - stretnutie duchovných správcov evanjelických cirkevných škol - GBÚ

10. 7. Bratislava - zasadnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku; rokovanie s Predsedníctvom Slovenského ev. a. v. CZ v Prahe

11. – 12. 7. Uhrovec – SAYFEST – festival gospelovej hudby (2. ročník) - amfiteáter na Jankovom vŕšku nad obcou - vhodné pre dorast a mládež - POS

12. 7. – 14. 7. – Ulm (Nemecko) – oficiálna návšteva na čele s generálnym biskupom M. Klátikom; kázeň na slávnostných službách Božích v Ulmer Münsteri

14. 7. Stretnutie VMV - SEŽ - Dištriktuálny deň žien

14. – 18. 7. Tuhár – letný tábor pre dorast - NOS

14. – 19. 7. Brezová-Matejková – seniorálny tábor detí a mládeže miesto - MYS

18. 7. Bratislava - kaplánske skúšky - GBÚ

18. 7. Bratislava - pohovor s kandidátmi ordinácie - Zbor biskupov

20. 7. Tešedíkovo (CZ Diakovce) – 60. výročie vzniku CZ ECAV; posviacka modlitebne v Tešedíkove po generálnej oprave; kázeň a posviacka – generálny biskup M. Klátik

20. 7. Lovinobaňa - posviacka domu pre mládež - biskup ZD M. Krivda

25. 7. Prešov - výberové konanie na miesto riaditeľa ESŠ v Liptovskom Mikuláši – biskup VD S. Sabol

26. - 27. 7. 2008 Mošovce - Kollárove dni; slávnostná kázeň – generálny biskup M. Klátik; príhovor – generálny dozorca P. Delinga

27. 7. Tisovec - slávnostné služby Božie; kázeň – biskup ZD M. KrivdaJún 2008

1. 6. Bratislava-Petržalka – slávnostné služby Božie pri príležitosti 10. výročia založenia CZŠ a odovzdávania maturitných vysvedčení – kázeň generálny biskup M. Klátik, príhovor biskup ZD M. Krivda

2. 6. Mašková – SPK Novohradského seniorátu – biskup ZD M. Krivda

3. 6. Bratislava, Ev. lýceum – stretnutie s pedagógmi – generálny biskup M. Klátik, biskup ZD M. Krivda

6. – 7. 6. Košice – Synoda ECAV na Slovensku

8. 6. Brezová pod Bradlom – 120. výročie narodenia biskupa Samuela Štefana Osuského – kázeň generálny biskup M. Klátik

8. 6. Bukovec – 14.30 hod. – prehliadka spevokolov Myjavského seniorátu; príhovor generálny biskup M. Klátik

9. 6. Bratislava – GBÚ – stretnutie generálneho biskupa M. Klátika s podpredsedom NR SR Milanom Hortom a poslancami NR SR Ivetou Radičovou a Mikulášom Dzurindom

10. 6. Banská Bystrica – valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti – biskup ZD M. Krivda

10. 6. Slovenský rozhlas – Nočná pyramída - o Stretnutí kresťanov Bratislava 2008: generálny biskup M. Klátik, tajomníčky GBÚ E. Škodová a D. Veselá

11. 6. Bratislava – prijímacie pohovory na Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave

11. 6. Bratislava-Petržalka – 14.00 hod. – odovzdanie ocenenia Osobnosť Petržalky2008 generálnemu biskupovi M. Klátikovi – DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

12. 6. Prešov – Presbyterstvo VD

14. 6. Jur nad Hronom – stretnutie Predsedníctva ECAV s poslancom NR SR p. Koovarčíkom

14. 6. Banská Bystrica – inštalácia zborových farárov Daniela Koštiala a Slávky Koštialovej – biskup ZD M. Krivda

15. 6. Žihárec (CZ Neded, DN seniorát) – posviacka modlitebne po generálnej oprave – káže generálny biskup M. Klátik

15.6. Kráľovce-Krnišov – 80. výročie posviacky zvonov a 30. výročie administrovania CZ bratom Milanom Šimkom – káže biskup ZD M. Krivda

15. 6. Hontianska Vrbica – seniorálne stretnutie žien

15. 6. Humenné – ekumenické služby Božie – biskup VD S. Sabol

16. 6. Prešov – 9.30 hod. – BÚ – porada so seniormi VD – biskup VD S. Sabol

16. 6. Banská Bystrica-Radvaň – SPK Zvolenského seniorátu – biskup ZD M. Krivda

18. 6. Zvolen – BÚ – stretnutie biskupa ZD M. Krivdu so seniormi ZD ECAV

21. 6. Dačov Lom – otvorenie výstavy Hontianska čipka – príhovor biskup ZD M. Krivda

21. – 22. 6. Lišov – sympózium k národnému a duchovnému pôsobeniu rodiny Kramárovcov v Lišove a Honte (pozri www.lisov.sk)

22. 6. Lišov – slávnostné služby Božie venované pamiatke rodiny Kramárovcov – káže generálny biskup M. Klátik

22. 6. 9.30 hod. – evanjelické služby Božie v Slovenskom rozhlase a na Regine z CZ Prietrž, Myjavský seniorát

22. 6. Trebišov – 10.00 hod. – služby Božie – biskup VD S. Sabol

26. 6. Košice – 8.00 hod. – záver školského roka v EG JAK Košice – biskup VD S. Sabol

24. 6. Bratislava - 11.00 hod. – Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. – tlačová konferencia k Stretnutiu kresťanov Bratislava 2008; generálny biskup M. Klátik, primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a prípravný tím Stretnutia (pozri www.ecav.sk/stretnutie)

26. - 27. 6. 2008 Martin: Dni Milana Hodžu – osobnosti slovenskej politiky – vedecká konferencia a literárno-hudobný večer

27. – 29. 6. Bratislava – Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 (pozri informácie na www.ecav.sk/stretnutie)

27. – 29. 6. Bratislava – 14.00 – prijatie predstaviteľov zúčastnených cirkví a pozvaných hostí u prezidenta SR Ivana Gašparoviča

28. 6. Bratislava, Hlavné nám. – 17.00 – 18.30 hod. Hlavné zhromaždenie v rámci Stretnutia kresťanov Bratislava 2008; káže Joel Ruml, synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej, ČR

29. 6. Sučany – 9.45 hod. – slávnostné služby Božie na záver Dní Milana Hodžu; káže biskup VD S. SabolMáj 2008

2. - 4. 5. 2008
Zvolen - misijná konferencia – biskup ZD M. Krivda

2. - 5. 5. 2008
návšteva vedúceho biskupa VELKD, krajinského biskupa ECAV v Bavorsku Johannesa Friedricha

3. 5. 2008
Košariská – spomienkové služby Božie k 89. výročiu úmrtia M. R. Štefánika a kladenie vencov pri budove fary a na Bradle – gen. biskup M. Klátik, biskup J. Friedrich

4. 5. 2008
Bratislava – stretnutie gen. biskupa M. Klátika a biskupa J. Friedricha s Jeho excelenciou veľvyslancom SRN Jochenom Trebeschom

4. 5. 2008
Kladzany – slávnosť 200. výročia posviacky chrámu – biskup VD S. Sabol

5. 5. 2008
Prešov - stretnutie biskupa VD S. Sabola so seniormi Východného dištriktu

5. 5. 2008
Prešov - rokovanie biskupa VD S. Sabola s primátorom mesta Prešov

6. 5. 2008
Lipt. Mikuláš - Ev. spojená škola – plenárne zasadnutie ZRPŠ - biskup VD S. Sabol

7. 5. 2008
Prešov - slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Prešovskej univerzity pri príležitosti udeľovania čestných doktorátov – biskup VD S. Sabol

9. 5. 2008
Zasadnutie prípravného výboru Konferencie RoS – biskup VD S. Sabol

10. 5. 2008
Príbelce - 9.30 hod. - Dištriktuálny konvent ZD ECAV

11. 5. 2008
Príbelce – 10.00 hod. - posviacka Domova komplexnej starostlivosti o starých ľudí gen. biskup M. Klátik

11. 5. 2008
Slov. ev. zbor v Maďarsku – posviacka oltárneho obrazu – biskup VD S. Sabol

12. 5. 2008
Bratislava – zasadnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku

12. 5. 2008
Bratislava - stretnutie s ministrom obrany Jaroslavom Baškom – gen. biskup M. Klátik a gen dozorca P. Delinga

14. 5. 2008
Bratislava - služby Božie na EBF UK k ukončeniu akademického roka – káže gen. biskup M. Klátik

15. 5. 2008
Bratislava – stretnutie s rev. prof. Donginom Baekom z Kórejskej cirkvi – gen. biskup M. Klátik

16. 5. 2008
Bratislava – stretnutie s primátorom Bratislavy A. Ďurkovským – gen. biskup M. Klátik

16. 5. 2008
Liptovský Mikuláš – 14.00 hod. - zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady Tranoscia, a. s.

17. 5. 2008
Dištriktuálne presbyterstvo VD – Prešov – biskup VD S. Sabol

18. 5. 2008
Modra – slávnostné spomienkové služby Božie venované pamiatke Martina Rázusa - gen. biskup M. Klátik

18. 5. 2008
Štúrovo – posviacka – biskup ZD M. Krivda

18. 5. 2008
CZ Spišská Belá – 100. výročie smrti Samuela Webera – biskup VD S. Sabol

19. – 22. 5. 2008
Janoškov dom – vzdelávanie kaplánov – seniorka LOS Katarína Hudáková

20. 5. 2008
Tisovec - koncert EG – biskup ZD M. Krivda

21. 5. 2008
Janoškov dom - stretnutie Zboru biskupov s kaplánmi

23. 5. 2008
Bratislava – zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV

23. 5. 2008
Bratislava – valné zhromaždenie Reformaty, s. r. o.

25. 5. 2008
Dobšiná – 9.30 Rozhlasové služby Božie z Ev a. v. chrámu Božieho v Dobšinej – Rádio Slovensko a Regina

25. 5. 2008
Moravské Lieskové - ukončenie duchovnej služby brata Masára - biskup ZD M. Krivda

25. 5. 2008
Služby Božie v CZ Trebišov – biskup VD S. Sabol

26. 5. 2008
Bratislava – zasadnutie Zboru biskupov ECAV

26. 5. 2008
Bratislava - pohovory so študentmi 5. ročníka EBF UK - Zbor biskupov

27. 5. 2008
Prešov – Letecká základňa - stretnutie s predstaviteľmi cirkví na území mesta Prešov – biskup VD S. Sabol

27. 5. 2008
Stretnutie s riaditeľom Asociácie kresťanských cirkví Alanom Brownom v Ev. gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach – biskup VD S. Sabol

29. 5. 2008
Banská Bystrica - výbor Slovenskej biblickej spoločnosti – biskup ZD M. Krivda

29. 5. 2008
Bratislava - návšteva spevokolu zo Švédskej cirkvi

30. 5. 2008
EG Tisovec - služby Božie s odovzdaním maturitných vysvedčení– biskup ZD M. Krivda

30. 5. 2008
Liptovský Mikuláš - slávnostné služby Božie s odovzdaním maturitných vysvedčení v Ev. spojenej škole – biskup VD S. Sabol

31. 5. 2008
Bratislava - slávnostná akadémia pri príležitosti 10. výročia založenia Spojenej školy Dr. M. Luthera – gen. biskup M. Klátik, biskup ZD M. Krivda

31. 5. 2008
Prešov - Dištriktuálny konvent VD ECAVApríl 2008

1. 4. 2008
Zvolen - zasadnutie VMV ZD ECAV

2. 4. 2008
Bratislava - zasadnutie Vieroučného výboru ECAV

2. 4. 2008
Zvolen - zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV

3. 4. 2008
Liptovský Mikuláš – pohreb ev. a. v. farára Júliusa Gabula; kázeň – generálny biskup Miloš Klátik

4. 4. 2008
Prešov – 9.00 hod. – rokovanie Generálneho presbyterstva ECAV – BÚ VD

4. – 6. 4. 2008
Bratislava – výročné zasadnutie Evangelischer Arbeitskreis für Konfessionskunde in Europa; sobota – prednáška generálneho biskupa Miloša Klátika; nedeľa – nemecké SB v Malom ev. kostole

5. 4. 2008
Liptovský Mikuláš – 10.00 hod. – Valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa – za ECAV generálny dozorca Pavel Delinga

6. – 7. 4. 2008
Dudince – Valné zhromaždenie ZED

6. 4. 2008
Galanta – pastierska návšteva v CZ – generálny biskup Miloš Klátik

7. 4. 2008
Prešov - zasadnutie komisie Partnerhilfe – biskup VD Slavomír Sabol

10. 4. 2008
Nitra – 10.00 hod. – bratsko-pracovná návšteva Predsedníctva ECAV v Dunajsko-nitrianskom senioráte – generálny dozorca Pavel Delinga

10. 4. 2008
Zvolen - inaugurácia rektora Technickej univerzity Zvolen – za ECAV biskup ZD Milan Krivda

11. – 12. 4. 2008
Prešov – Konferencia „Stratégia rozvoja cirkevných škôl zriadených v ECAV“ – záštita: Zbor biskupov ECAV na Slovensku

11. 4. 2008
Prešov – stretnutie s primátorom Prešova – generálny biskup Miloš Klátik

12. 4. 2008
Pribylina – Konvent Liptovsko-oravského seniorátu – biskup VD Slavomír Sabol

13. 4. 2008
Vranov nad Topľou – posviacka Strediska Evanjelickej diakonie Dom diakona Štefana; posviaca a káže generálny biskup Miloš Klátik; popoludní stretnutie s primátorom mesta

13. 4. 2008
Martin – slávnostné služby Božie pri príležitosti nedožitých 70. narodenín brata farára J. B. Hroboňa – biskup VD Slavomír Sabol

13. 4. 2008
Žilina – zasadnutie presbyterstva CZ – biskup VD Slavomír Sabol

14. 4. 2008
Bratislava – 9.00 hod. – psychologické testy pre kandidátov na kaplánske skúšky – GBÚ

14. 4. 2008
Cerovo – SPK Hontianskeho seniorátu – prednáša biskup VD Slavomír Sabol

15. – 17. 4. 2008
Sv. Jur – 4. vyšehradská konferencia Eurodiakonie na tému „Byť začlenený do komunity krajín V4“; biblické zamyslenie na úvod generálny biskup Miloš Klátik

18. 4. 2008
Sv. Jur – stretnutie so študentmi 2. ročníka EBF UK – Zbor biskupov ECAV

18. 4. 2008
Bratislava – Medzinárodný prípravný tím Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 - GBÚ

19. – 20. 4. 2008
Nadlak (Rumunsko) – 205. výročie príchodu evanjelických Slovákov do Nadlaku; 20. 4. slávnostné služby Božie – káže biskup ZD Milan Krivda

21. 4. 2008
SPK Tatranského seniorátu – prednáša biskup VD Slavomír Sabol

24. 4. 2008
Bratislava, GBÚ, Palisády 46 – 11.00 hod. – tlačová konferencia k 110. výročiu zloženia Tranoscia, a. s. - členovia predstavenstva a a dozornej rady Tranoscia, a. s., Ľubomír Turčan, Milan Krivda, Stanislav Celleng, Ján Blcháč; organizátorka Dní Tranoscia Daniela Komárová-Faklová

25. 4. 2008
Liptovský Mikuláš – 17.00 hod. – rokovanie Predstavenstva Tranoscia, a. s.

26. – 27. 4. 2008
Liptovský Mikuláš – Dni Tranoscia pri 110. výročí založenia vydavateľstva Tranoscius:

26. 4. 2008
– 9.30 hod. – Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s. – 15.00 hod. – Výstavná sieň Galérie Petra Michala Bohúňa – komorná kompozícia slova a hudby Tranoscius svojim – domácim viery...

27. 4. 2008
– 10.30 hod. – Ev. kostol v L. Mikuláši - slávnostné služby Božie; káže generálny biskup Miloš Klátik (priamy prenos STV 2) – 17.00 hod. - Ev. kostol vo Vrbici – vystúpenie komorného súboru Junior Brass Quintet

27. 4. 2008
Nitrianska Streda – evanjelické služby Božie (Slovenský rozhlas a Reginy 9.30 hod.)

26. – 27. 4. 2008
Sielmingen (Nemecko) – Landesmissionfest Württemberskej ev. a. v. cirkvi – za ECAV na Slovensku biskup ZD Milan Krivda

27. 4. 2008
Bystré – konfirmácia – biskup VD Slavomír SabolMarec 2008

1. – 3. 3. 2008
Wittenberg – biskupská konferencia VELKD (Spojené evanjelicko-luteránske cirkvi Nemecka) – generálny biskup Miloš Klátik

1. 3. 2008
Trenčín - stretnutie predsedníctiev zborov Považského seniorátu ¬– biskup ZD Milan Krivda¬

1. 3. 2008
Radvaň - stretnutie pokonfirmačnej mládeže ZV seniorátu – biskup ZD Milan Krivda¬

2. 3. 2008
Lučenec – slávnostné služby Božie k 25. výročiu pôsobenia Jána Rajtóka v CZ – káže biskup ZD Milan Krivda

3. 3. 2008
Sliač – SPK Zvolenského seniorátu ¬– biskup ZD Milan Krivda¬

5. 3. 2008
Zvolen - zasadnutie rád evanjelických škôl – biskup ZD Milan Krivda¬

5. 3. 2008
Bratislava – prijatie generálneho biskupa Miloša Klátika u bulharského veľvyslanca

6. 3. 2008
Banská Bystrica - Ev. gymnázium - stretnutie generálneho biskupa a predsedníctva ZD s veľvyslancom Rakúska v SR H. Wesselým; služby Božie – káže generálny biskup Miloš Klátik

7. 3. 2008
Herľany - Konferencia Modlitebného spoločenstva - prednáša biskup VD Slavomír Sabol

7. 3. 2008
Svetový deň modlitieb – spoločné modlitby kresťanov; hlavnú tému „Božia múdrosť dáva nové porozumenie“ tento rok pripravili ženy z Guyany

8. 3. 2008
Zvolen - 10.00 hod. - rokovanie pracovnej skupiny ku Koncepcii starostlivosti o nehnuteľnosti ECAV - generálny dozorca Pavel Delinga - BÚ ZD

8. 3. 2008
Bratislava – inštalácia biskupa Bratislavskej arcidiecézy – za ECAV generálny biskup Miloš Klátik

8. 3. 2008
Krajné – 16.00 hod. - prípravné stretnutie pre vedúcich mládeže MY seniorátu

8. 3. 2008
Hontianske Tesáre - stretnutie detí a konfirmandov HO seniorátu

9. 3. 2008
Rožňava - 11.00 hod. - inštalácia seniora Gemerského seniorátu Mgr. Jerguša Olejára – inštaluje biskup VD Slavomír Sabol; príhovor za Predsedníctvo ECAV generálny dozorca Pavel Delinga 10. 3. 2008
Zvolen - stretnutie spirituálov ZD – biskup ZD Milan Krivda¬

11. 3. 2008
Bratislava – 10.00 hod. – zasadnutie Generálneho hospodárskeho výboru ECAV – GBÚ

11. 3. 2008
Bratislava – 13.00 hod. - rokovanie Predsedníctva ECAV na Slovensku – GBÚ

11. 3. 2008
Bratislava – večera na rakúskom veľvyslanectve – generálny biskup Miloš Klátik a veľvyslanci v SR z radov evanjelikov

12. 3. 2008
Bratislava – 12.00 hod. – seniorálny prípravný tím Stretnutia kresťanov BA 2008 – riaditeľ GBÚ

14. 3. 2008
Bratislava – 11.00 hod. - zasadnutie Právneho výboru ECAV na Slovensku

14. 3. 2008
Bratislava – 14.00 hod. - rokovanie Predsedníctva ECAV na Slovensku

14. 3. 2008
Svätý Jur - stretnutie so študentmi 3. ročníka EBF UK – Zbor biskupov ECAV

15. 3 2008
Prešov - zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva VD – BÚ VD

15. 3. 2008
Drienčany – slávnostné služby Božie k 180. výročiu narodenia Pavla Dobšinského – káže biskup ZD Milan Krivda

16. 3. 2008
Kvetná nedeľa – Soľ – 9.30 hod. - pašiové služby Božie (priamy prenos SRo, Reginy)

17. 3. 2008
Prešov - zasadnutie výboru ZED - BÚ VD

19. 3. 2008
Bratislava - Evanjelické lýceum - služby Božie - biskup ZD Milan Krivda

21. 3. 2008
Bratislava-Petržalka – 9.30 hod. – veľkopiatočné pašiové služby Božie – káže generálny biskup Miloš Klátik

21. 3. 2008
Gemerská Poloma – 10.30 hod. - veľkopiatočné pašiové služby Božie – káže zborová farárka z CZ Betliar Darina Basariková (priamy prenos STV 2)

21. 3. 2008
Vrbové – 16.30 hod. – veľkopiatočné pašiové služby Božie – káže Mgr. Miroslav Jäger – zborový farár-senior (priamy prenos SRo, Reginy)

23. 3. 2008
Bratislava – Veľký kostol, Panenská ul. – 9.30 hod. – slávnostné veľkonočné služby Božie za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča – káže generálny biskup Miloš Klátik (priamy prenos TA 3)

23. 3. 2008
Zvolen - Ev. a. v. kostol – 9.00 hod. – slávnostné veľkonočné služby Božie – káže biskup Milan Krivdalátik

26. 3. 2008
Prešov – zasadnutie Zboru biskupov ECAV

27. 3. 2008
Košice - Ev. gymnázium JAK - stretnutie zamestnancov a priateľov školy pri príležitosti Dňa učiteľov - za účasti biskupa VD Slavomíra Sabola

28. 3. 2008
Košice - Deň učiteľov 2008 na Ev. gymnáziu JAK - káže biskup VD Slavomír Sabol

29. 3. 2008
Vrbové – 9.00 hod. – seniorálny konvent BA seniorátu – biskup ZD Milan Krivda
Lovinobaňa – 9.00 hod. - seniorálny konvent NO seniorátu
Rimavská Sobota – 9.00 hod. – seniorálny konvent RI seniorátu
Ľubietová - 9.00 hod. - seniorálny konvent ZV seniorátu
Plavé Vozokany - 9.00 hod. – seniorálny konvent DN seniorátu
Senica - 13.00 hod. – seniorálny konvent MY seniorátu
Stará Turá – 14.00 hod. - seniorálny konvent Považského seniorátu – biskup ZD Milan Krivda
Blatnica – 9.00 hod. - seniorálny konvent Turčianskeho seniorátu - biskup VD Slavomír Sabol

30. 3. 2008
Terany – 14.00 hod. – seniorálny konvent HO seniorátu – biskup ZD Milan Krivda

30. 3. 2008
Liptovská Porúbka - 90 rokov od postavenia kostola - káže biskup VD Slavomír SabolFebruár 2008

1. 2. 2008
Zvolen – zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku – BÚ ZD

2. 2. 2008
Prešov – 9.00 hod. – Ev. a. v. chrám Boží Sv. Trojice – slávnostná inštalácia biskupa VD Slavomíra Sabola – generálny biskup Miloš Klátik, biskup ZD Milan Krivda, generálny dozorca ECAV Pavel Delinga a ďalšie osobnosti

3. 2. 2008
Trebišov – inštalácia zborového farára Marka Semka – generálny biskup Miloš Klátik

4. 2. 2008
Bratislava – 14.00 hod. – novoročné stretnutie s o zástupcami médií - generálny biskup Miloš Klátik a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu – GBÚ

4. 2. 2008
Banská Bystrica – SPK Zvolenského seniorátu - biskup ZD Milan Krivda

5. 2. 2008
Bratislava ¬– novoročné stretnutie s poslancami NR – Zbor biskupov ECAV a predsedníctva cirkvi – GBÚ

6. 2. 2008
Bratislava – 11.00 hod. – seminár k vysielaniu prenosov z evanjelických služieb Božích – generálny biskup Miloš Klátik a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu - GBÚ

6. 2. 2008
Zvolen – zasadnutie Školského výboru ZD ECAV – BÚ ZD

9. 2. 2008
Klenovec – prednáška pre zbory Rimavského seniorátu na tému Misijné poslanie cirkvi – biskup VD Milan Krivda

11. 2. 2008
SPK Tatranského seniorátu – prednáška, prislúženie VP – biskup ZD Milan Krivda

15. 2. 2008
Bratislava – zasadnutie Predsedníctva Synody ECAV a Predsedníctva ECAV – GBÚ

17. 2. 2008
Prešov – slávnosť inštalácie arcibiskupa Jána Babjaka, metropolitu prešovského – za ECAV na Slovensku generálny biskup Miloš Klátik

20. 2. 2008
Zvolen – stretnutie Zboru biskupov ECAV, seniorov ECAV a ZED – BÚ ZD

20. 2. 2008
- 19.00 hod. - 8. koncert cyklu BACH – kantáty so Solamente naturali v Novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave

22. - 23. 2. 2008
Württemberg – konštitučné zasadnutie novozvolenej Synody - generálny biskup Miloš Klátik

23. 2. 2008
o 17.00 hod. - Večer kresťanskej poézie a piesní v zborovej sieni na Legionárskej ul. v Bratislave

24. 2. 2008
Hlboké – 10.00 hod. – Ev. a. v. chrám Boží – celocirkevná a štátna slávnosť k 120. výročiu úmrtia J. M. Hurbana a ukončenie Roku J. M. Hurbana; na slávnostných službách Božích bude kázať generálny biskup Miloš Klátik; pozdrav – dištriktuálny dozorca ZD Vladimír Daniš

24. 2. 2008
Levice – 9.30 hod. - evanjelické služby Božie - káže Mgr. Róbert Mišových – zborový farár-konsenior – SRo, Reginy

24. 2. 2008
o 15.00 hod. - Festival kresťanského umenia v zborovom dome ECAV v Dúbravke

24. 2. 2008
o 15.00 hod. - Pôstne zastavenie pri slove a hudbe v Ev. a. v. kostole na Alstrovej ul. v Bratislave-Rači

29. 2. 2008
Liptovský Mikuláš – zasadnutie predstavenstva a dozornej rady Tranoscia, a. s.Január 2008

1. 1. 2008
Bratislava, Prezidentský palác - udeľovanie štátnych vyznamenaní ku Dňu vzniku SR – prítomný generálny biskup Miloš Klátik a biskup ZD Milan Krivda

6. 1. 2008
Bratislava – služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom Sv. Trojice - generálny biskup Miloš Klátik (prisluhovanie Večere Pánovej)

8. 1. 2008
Bratislava, Prezidentský palác – 10.00 hod. - novoročné stretnutie prezidenta SR Ivana Gašparoviča s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností – príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika; prítomný biskup ZD Milan Krivda

8. 1. 2008
Bratislava - 10.00 hod. - zasadnutie Generálneho hospodárskeho výboru ECAV – generálny dozorca ECAV Pavol Delinga - GBÚ

8. 1. 2008
Bratislava - 14.00 hod. - rokovanie Predsedníctva ECAV – GBÚ

8. 1. 2008
Bratislava, Apoštolská nunciatúra – 17.00 hod. – rozlúčková recepcia s apoštolským nunciom Mons. Henrykom Józefom Novackým - generálny biskup Miloš Klátik

13. 1. 2008
Nedeľa misie – služby Božie zamerané na našu zodpovednosť za šírenie misijného príkazu Pána Ježiša Krista

14. 1. 2008
Veľký Krtíš - SPK Novohradského seniorátu - biskup ZD Milan Krivda

15. 1. 2008
Bratislava – zasadnutie seniorálneho prípravného tímu Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 – GBÚDecember 2007

30. 11. – 1. 12. 2007
Stuttgart – Staendiger Auschus – stretnutie Trojpartnerstva – generálny biskup Miloš Klátik, br. farár Daniel Midriak

2. 12.
Stredné Plachtince - služby Božie pri príležitosti začiatku adventu; káže Jaroslav Ďuriš, senior Novohradského seniorátu – priamy prenos STV 2

2. a 9. 12. 2007
voľby biskupa VD

2. 12.
Galanta - stretnutie priateľov Samaritánu

3. 12.
Zvolen - Večera Pánova bratstva Zvolenského seniorátu a SPK - biskup ZD Milan Krivda

5. 12.
Senica - pastorálno-misijná návšteva Myjavského seniorátu - biskup ZD Milan Krivda

6. 12.
Bratislava – zasadnutie Zboru biskupov ECAV - GBÚ

7. 12.
Bratislava – zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV – GBÚ

9. 12.
Viedeň - rozlúčka s biskupom Sturmom – generálny biskup Miloš Klátik

10. 12.
Banská Bystrica - Slovenská biblická spoločnosť - uvedenie ekumenického prekladu Biblie; za ECAV biskup ZD Milan Krivda

10. 12.
Zvolen - stretnutie Zboru biskupov ECAV a Predsedníctva ZED

12. 12.
Zvolen - stretnutie biskupa ZD Milana Krivdu s kaplánmi

12. 12.
Vrbové - bratsko-sesterská návšteva Bratislavského seniorátu – generálny dozorca Pavel Delinga

13. 12.
Bratislava – rokovanie Predsedníctva ECAV – GBÚ

14. 12.
Svätý Jur - stretnutie biskupa ZD Milana Krivdu so štvrtákmi EBF UK na tému misijno-pastoračnej práci v cirkevnom zbore – 15 - 18 hod.

16. 12.
Košice – adventné služby Božie; káže generálny biskup Miloš Klátik
- koncert zboru Chorus Commenianus; príhovor generálny biskup Miloš Klátik

16. 12.
Málinec – inštalácia Ivana Muchu za zborového farára; káže biskup ZD Milan Krivda

17. 12.
Košice – stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s vedením EG J. A. Komenského a CMŠ v Košiciach; prehliadka stavby nového kostola v CZ Košice-Terasa

17. 12.
Prešov - zasadnutie sčítacej komisie pre voľby biskupa VD

19. 12.
Banská Bystrica – služby Božie s Večerou Pánovou; káže biskup ZD Milan Krivda

19. 12.
Bratislava - EBF UK – služby Božie s Večerou Pánovou; káže generálny biskup Miloš Klátik

20. 12.
Tisovec - Evanjelické gymnázium; biskup ZD Milan Krivda

21. 12.
Bratislava - Veľký kostol – služby Božie pre Ev. lýceum; káže generálny biskup Miloš Klátik

21. 12.
Liptovský Mikuláš – zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady Tranoscia, a. s.

23. 12.
Devičie – 9.30 – 10.30 - Kresťanská nedeľa - evanjelické služby Božie; káže zborový farár Milan Šimko - priamy prenos SRo, Regina

24. 12.
Bratislava – 16.30 - Veľký kostol – štedrovečerné služby Božie; káže generálny biskup Miloš Klátik - priamy prenos TA 3

24. 12.
Galanta-Matúškovo - 19.00 - 20.00 – štedrovečerné služby Božie; káže zborový farár Jaroslav Mlynár – SRo, Regina

25. 12.
Michalovce – 9.30 - 1. slávnosť vianočná - Narodenie Pána; káže zborový farár Ján Meňky – priamy prenos STV 2

25. 12.
Bratislava-Petržalka – 9.30 – 1. slávnosť vianočná - slávnostné služby Božie; káže generálny biskup Miloš KlátikNovember

3. – 4. 11. 2007
Poľský Tešín – podpísanie novej partnerskej zmluvy s ECAV v Poľsku – generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga

4. 11. 2007
Drženice – 150. výročie posvätenia chrámu – biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda

6. 11. 2007
Zvolen – zasadnutie Vnútromisijného výboru ZD ECAV

8. 11. 2007
Zvolen – zasadnutie Partnerhilfe – BÚ ZD

8. 11. 2007
Zvolen – Zbor biskupov ECAV – BÚ ZD

8. 11. 2007
Liptovský Hrádok, Janoškov dom – 16.00 hod. – zasadnutie Vnútromisijného výboru ECAV

9. 11. 2007
Liptovský Hrádok, Janoškov dom – 9.00 hod. – Konferencia vnútornej misie 2007

9. 11. 2007
Liptovský Mikuláš – 14.00 hod. – zasadnutie Právneho výboru ECAV

10. 11. 2007
Dolné Saliby – posviacka modlitebne – biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda

11. 11. 2007
Hontianske Tesáre – pamiatka posvätenia chrámu – biskup ZD ECAV Milan Krivda

10. 11. 2007
Nitra – seniorálne stretnutie presbyterov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

11. 11. 2007
Soľ – inštalácia zborového farára Ľuboša Kubačku – generálny biskup Miloš Klátik

11. 11. 2007
Vrbovce (Myjavský seniorát) – 15.00 hod. – stretnutie predsedov VMV CZ

15. 11. 2007
Bratislava – 10.00 hod. – stretnutie Zboru biskupov ECAV so seniormi ECAV 14.00 hod. – zasadnutie Zboru biskupov ECAV

16. 11. 2007
Bratislava – 9.00 hod. – mimoriadne zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV (školstvo, diakonia) – GBÚ

18. 11. 2007
Tvrdošín – 14.00 hod. – posvätenie modlitebne – generálny biskup Miloš Klátik

18. 11. 2007
Príbelce – kanonická vizitácia – biskup ZD ECAV Milan Krivda

18. 11. 2007 Kráľovce-Krnišov (Hontiansky seniorát) – seniorálne stretnutie rodín

19. 11. 2007
Bratislava – 14.30 hod. – prijatie Predsedníctva ECAV ministrom školstva SR

22. 11. 2007
Tisovec – Ev. gymnázium: Deň vďakyvzdania s americkými lektormi – biskup ZD ECAV Milan Krivda

23. 11. 2007
Bratislava – 9.00 hod. – 2. zasadnutie medzinárodného prípravného tímu Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 – GBÚ

24. 11. 2007
Zvolen – 10.00 hod. – pracovné stretnutie dozorcov ZD,VD a seniorátov s generálnym dozorcom ECAV Pavlom Delingom – BÚ ZD

25. 11. 2007
Švábovce – Hranovnica – 150. výročie posvätenia chrámu – generálny biskup Miloš Klátik

25. 11. 2007
Nové Mesto nad Váhom – kanonická vizitácia – biskup ZD ECAV Milan Krivda

26. 11. 2007
Krupina – SPK Hontianskeho seniorátu

28. 11. 2007
Zvolen – dištriktuálne presbyterstvo

30. 11. – 1. 12. 2007
Stuttgart – Staendiger Auschus – stretnutie Trojpartnerstva – generálny biskup Miloš KlátikOktóber

1. 10. 2007
Banská Bystrica – SPK – biskup ZD Milan Krivda

4. - 5. 10. 2007
Linzendorfhaus (Durínsko) – Studientag - konferencia na tému Cesty života - delegácia ECAV

5. 10. 2007
Prešov - 9.00 hod. – zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

6. 10. 2007
Toporec - Dištriktuálne stretnutie žien VD - Téma: Viera a etika kresťanskej ženy vo svetle kréda (Vyznanie a život) – 1. časť: TUS, LOS, TAS

6. 10. 2007
Tóthkomlós - inštalácia zborového farára Attilu Szpisáka - káže generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik

7. 10. 2007
Békescaba – 200 rokov posvätenie chrámu; káže generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik

7. 10. 2007
Veľký Krtíš - posviacka fary; káže biskup ZD Milan Krivda

8. - 10. 10. 2007
Gallneukirchen – teologická konferencia Rakúskej ECAV; biskup ZD Milan Krivda

10. 10. 2007
Bratislava - GBÚ - zasadnutie Vieroučného výboru ECAV

11. - 12. 10. 2007
Bratislava - GBÚ - farárske skúšky

13. 10. 2007
Dunajská Lužná - o 9:30 hod. stretnutie dozorcov CZ Bratislavského seniorátu

13. – 20. 10. 2007
– Metropolitan Washington, D. C., Synod (USA) - generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik: účasť na inštalácii biskupa Richarda Grahama; 2 kázne, stretnutia s biskupmi partnerských cirkví, s členmi Kongresu a s členmi komisie Svetovej misie; podpis partnerskej zmluvy medzi ECAV a Metropolitan Washington, D. C., Synod

14. 10. 2007
Kalinovo – inštalácia zborovej farárky Dany Petrilovej – káže biskup ZD Milan Krivda

14. 10. 2007
Dudince - Seniorálne stretnutie mužov - HO seniorát

15. 10. 2007
Bratislava, Nový kostol 19.00 hod. – slávnostný koncert pri príležitosti 490. výročia Reformácie pod záštitou ZD ECAV: 6. koncert cyklu BACH – kantáty so Solamente naturali

16. 10. 2007
Bratislava - GBÚ - 9.00 hod. - zasadnutie seniorálneho prípravného tímu Stretnutia kresťanov šiestich národov

19. 10. 2007
Svätý Jur – stretnutie so študentmi 5. ročníka EBF UK v Bratislave - biskup ZD Milan Krivda

20. 10. 2007
Opiná - Dištriktuálne stretnutie žien VD - Téma: Viera a etika kresťanskej ženy vo svetle kréda (Vyznanie a život) - 2. časť: GES, KES, ŠZS

21. 10. 2007
Prešov – Reformačné dni: 320. výročie Prešovských jatiek; 10.00 hod. – slávnostné služby Božie – káže generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik

21. 10. 2007
Prešov – Reformačné dni k 490. výročiu Reformácie, 340. výročiu založenia Ev. kolégia v Prešove a 320. výročiu Prešovských jatiek: 9.00 hod. – slávnostné služby Božie; káže generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik; generálny dozorca Pavel Delinga

22. - 24. 10. 2007
Stuttgart (SRN) - Synoda Württemberskej cirkvi - Milan Krivda, Dušan Cina

22. - 23. 10. 2007
Goslar pri Hannoveri (SRN) - 5. stretnutie 10. Generálnej synody Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví Nemecka (VELKD); príhovor za ECAV - generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik

25. 10. 2007
Prešov – Sála PKO Čierny Orol - 19.00 hod. - slávnostný koncertný večer k 490. výročiu Reformácie

25. – 26. 10. 2007
Bratislava - konferencia na tému Ordinácia žien v cirkvi – EBF UK

27. 10. 2007
Liptovský Mikuláš – mimoriadne valné zhromaždenie Tranoscia, a. s.

27. 10. 2007
Zlaté Moravce - stretnutie učiteľov nedeľnej besiedky - DN seniorát

28. 10. 2007
Chyžné – rozhlasové služby Božie venované Pamiatke reformácie – 9.30 hod. Rádio Slovensko a Rádio Regina; kaplánka Emília Volgyiová

28. 10. 2007
Pliešovce - pamiatka posvätenia chrámu Božieho; káže biskup ZD Milan Krivda

28. 10. 2007
Hradec Králové - slávnostné služby Božie - na pozvanie patriarchu Cirkvi československej husitskej káže generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik

30. 10. 2007
Viedeň – oslavy 490. výročia Reformácie – generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik

30. 10. 2007
Bratislava - Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu - 19.00 hod. – slávnostný koncert k 490. výročiu Reformácie

30. – 31. 10. 2007
Wittenberg – výročia založenia GAW (1875) - biskup ZD Milan Krivda

31. 10. 2007
Modra - priamy prenos zo slávnostných služieb Božích k 490. výročiu Reformácie - STV 17.00 hod.; zborový farár Marián Čop; káže generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš KlátikSEPTEMBER

2. 9. 2007
Smrečany 10.00 hod. slávnostné služby Božie pri príležitosti 40. výročia úmrtia biskupa J. P. Čobrdu; káže generálny biskup Miloš Klátik, pozdrav za ECAV generálny dozorca Pavel Delinga

2. 9. 2007
Liptovský Ján 14.00 hod. pracovná návšteva v CZ – GB, GD

2. 9. 2007
Zvolen-Môťová, Zvolen-Lieskovec – posviacka nových zvoníc; biskup ZD Milan Krivda

3. - 9. 2007
Sibiu (Rumunsko) – účasť delegácie ECAV pod vedením generálneho GB Miloša Klátika na 3. európskom ekumenickom zhromaždení kresťanov

6. 9. 2007
pracovné rokovanie GD na GR Lesy Slovensko, Banská Bystrica

8. 9. 2007
Levice od od 10.00 do 15.00 hod. – 4. celoslovenský seminár pre učiteľov detských besiedok na tému DETI A MODLITBA (1. skupina)

9. 9. 2007
Plavé Vozokany – posviacka obnoveného chrámu Božieho; káže biskup ZD Milan Krivda

15. 9. 2007
10.00 hod. rokovanie Právneho výboru ECAV – FÚ Svit

15. 9. 2007
14.00 hod. pracovná porada skupiny na vypracovanie koncepcie starostlivosti o majetok ECAV – GD Pavel Delinga; FÚ Svit

15. 9. 2007
Senica – slávnosť inštalácie seniora Myjavského seniorátu Juraja Šefčíka; inštaluje a káže biskup ZD Milan Krivda
16. 9. 2007
Spišská Nová Ves – služby Božie v ev. a. v. kostole; káže GB Miloš Klátik

16. 9. 2007
Prietrž 10.00 hod. slávnostné služby Božie (100 rokov posvätenia chrámu); káže biskup ZD Milan Krivda; pozdrav za ECAV – GD Pavel Delinga; prednášajú doc. Miloš Kovačka a Juraj Sarvaš

16. 9. 2007
Cerovo – seniorálne stretnutie žien HO seniorátu

19. 9. 2007
10.00 hod. rokovanie Generálneho hospodárskeho výboru ECAV – GBÚ Bratislava

19. 9. 2007
11.00 hod. rokovanie Predsedníctva ECAV s delegáciou Maďarskej evanjelickej cirkvi a. v.

19. 9. 2007
11.00 hod. pravidelné zasadnutie Riadiaceho výboru ERC SR – GBÚ v Bratislave

20. 9. 2007
16.00 hod. prednáška predsedu ŠHNZ Dušana Haruštiaka na tému J. M. Hurban v predpatentálnych a patentálnych bojoch za práva ev. a. v. cirkvi a slovenského národa – zasadačka GBÚ, Palisády 46

21. 9. 2007
Medzinárodný deň mieru, vyhlásený Svetovou radou cirkví

21. – 24. 9. 2007
Karlsruhe – Stretnutie Karpatských Nemcov; kázeň na službách Božích a prednáška – generálny biskup Miloš Klátik

22. 9. 2007
Drienčany 9.30 hod. posviacka novej budovy FÚ; 10.00 hod. slávnosť inštalácie zborového farára v Drienčanoch Štefana Gabčana a zborovej farárky v Budikovanoch Terézie Gabčanovej; inštaluje senior RI seniorátu Dušan German; káže biskup ZD Milan Krivda

22. 9. 2007
Poprad od od 10.00 do 15.00 hod. – 4. celoslovenský seminár pre učiteľov detských besiedok na tému DETI A MODLITBA (2. skupina)

23. 9. 2007
Párnica 9.30 hod. priamy prenos z evanjelických služieb Božích v Slovenskom rozhlase a na Rádiu Regina; káže zborový farár Marián Grega

23. 9. 2007
Schallaburg (Rakúsko) – slávnosť 60. výročia diecézy a 450. výročia protestantizmu; Milan Krivda

23. 9. 2007
Bratislava, Veľký kostol – 9.30 hod. slávnosť inštalácie nového zborového Martina Šefranka; inštaluje zborový farár-konsenior Boris Mišina
12.00 hod. nádvorie Ev. domu starostlivosti, Partizánska 2 – Slávnosť obnovy: posviacka znovuinštalovaného kríža na veži kaplnky
19.30 hod. nádvorie Ev. domu starostlivosti – duchovná opera Kristov dotyk

23. 9. 2007
slávnostné stretnutie Spoločenstva evanjelických žien – Veľký Krtíš

23. 9. 2007
14.30 hod. stretnutie žien Myjavského seniorátu – Vrbovce

26. 9. 2007
rokovanie Predsedníctva ECAV na Slovensku – GBÚ Bratislava

28. 9. 2007
Galanta – 14.00 hod. slávnostné otvorenie a posviacka Domu evanjelickej starostlivosti; posväcuje a káže generálny biskup Miloš Klátik

28. – 30. 9. 2007
Bánovce nad Bebravou – Festival SEM pre hudobníkov a tanečníkov so zameraním na mládež a dorast ECAV

29. 9. 2007
Senec – 60. výročie založenia cirkevného zboru a príchodu Slovákov z Dolnej zeme; káže biskup ZD Milan Krivda

30. 9. 2007
Rožňava – slávnostné otvorenie a posviacka materského centra; káže generálny biskup Miloš Klátik

30. 9. 2007
Bernolákovo – 50. výročie posvätenia chrámu Božieho; káže biskup ZD Milan Krivda

30. 9. 2007
Bratislava, Veľký kostol 9.30 hod. Veni Sancte – slávnostné služby Božie na začiatku akademického roka na bratislavských vysokých školách

(30. 9. 2007)
stretnutie dozorcov CZ Bratislavského seniorátu – Dunajská Lužná
presunuté na 13. 10. 2007 o 9:30 hod.AUGUST

1. 8. 2007
kaplánske skúšky – 8.00 hod. – GBÚ v Bratislave

1. 8. 2007
zasadnutie Zboru biskupov ECAV na Slovensku – GBÚ v Bratislave

4. 8. 2007 (sobota)
Poprad – ordinácia novokňazov – 9.00 hod. – slávnostná kázeň: biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda; príhovor: generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik; príhovor k Večeri Pánovej: zastupujúci biskup VD ECAV na Slovensku Jozef Havrila

8. – 13. 8. 2008
Švédsko – účasť delegácie ECAV pod vedením Miloša Klátika a Milana Krivdu na medzinárodnom kresťanskom zhromaždení Världens Fest na pozvanie biskupa Tonyho Guldbrandzena a Härnosändského dištriktu

19. 8. 2007
Brezno – 9.00 hod. – slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročie smrti Martina Rázusa, evanjelického farára, spisovateľa a politika; káže biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda

19. 8. 2007
Babinec – 10.00 hod. – slávnostné služby Božie pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci a posvätenie chrámu Božieho po rekonštrukcii – administrátor CZ Kraskovo a jeho fílie Babinec Martin Riecky, farár z Kokavy nad Rimavicou; káže generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik; posväcuje senior Rimavského seniorátu Dušan German

20. 8. 2007
Lubina – pracovné stretnutie s predsedníctvom Považského seniorátu – generálny dozorca Pavel Delinga

23. 8. 2007
zasadnutie bratislavského prípravného tímu Stretnutia kresťanov šiestich národov – GBÚ Bratislava

22. - 24. 8. 2007
Ženeva – generálny biskup Miloš Klátik: návšteva SLZ a stretnutie novozvolených biskupov členských cirkví SLZ s generálnym sekretárom SLZ Ismaelom Nokom

25. 8. 2007
Podzámčok – 10.00 hod. – dištriktuálne a seniorálne stretnutie evanjelikov pod Dobronivským hradom a spomienkové služby Božie pri 480. výročí upálenia ľubietovských martýrov učiteľa Gregoriho a evanjelického farára Nikolaiho; káže biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda

26. 8. 2007
Stredné Plachtince – 10.00 hod. slávnostné služby Božie pri príležitosti 200.výročia narodenia kňaza a spisovateľa S. Godru; ECAV zastupuje generálny dozorca Pavel Delinga

26. 8. 2007
10.30 hod. – Devičany – priamy prenos zo služieb Božích v Slovenskom rozhlase a na Rádiu Regina; zborová farárka Anna Ľachká

26. 8. 2007
Rejdová – slávnostné služby Božie pri príležitosti výročia narodenia rodáka Ondreja Holíka; káže biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda

27. – 28. 8. 2007
Bratislava – teologická konferencia ECAV na Slovensku – organizuje GBÚ ECAV na Slovensku; miesto konania: EBF UK, Bartókova 8, Bratislava

30. 8. 2007
zasadnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku – GBÚ v Bratislave

31. 8. 2007
zasadnutie Zboru biskupov ECAV na Slovensku – GBÚ v BratislaveJÚL

3. 7. 2007
10.00 zasadnutie Predsedníctva ECAV – GBÚ

3. 7. 2007
14.00 rokovanie Predsedníctva ECAV s vedením EBF UK – EBF UK

3. 7. 2007
9.30 pracovná porada riaditeľov a duchovných správcov cirkevných škôl s biskupom ZD Milanom Krivdom a s tajomníčkou pre školy a náboženskú výchovu Danielou Veselou – GBÚ Bratislava

3. 7. 2007
zasadnutie kuratória pre Beckovskú Viesku – Stará Turá

4. – 6. 7. 2007
Stuttgard – Synoda Ev. cirkvi vo Württembersku – ECAV zastupuje senior Ján Bakalár

5. 7. 2007
10.00 – 12.00 DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ na hrade Branč, venovaný pamiatke vierozvestcov Cyrila a Metoda a evanjelických martýrov; slávnostným kazateľom bude biskup ZD Milan Krivda; prihovoria sa gen. biskup ECAV Miloš Klátik, zástupca Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Česku, gen. dozorca ECAV Pavel Delinga, dištriktuálni dozorcovia Vladimír Daniš a Ján Brozman; zaspieva spevokol Gložan zo Srbska a detský spevácky zbor Ďatelinky z Dudiniec

6. 7. – 7. 7. 2007
Ekumenická akcia mládeže pre Trenčiansky región: SAYFEST, amfiteáter na Jankovom Vŕšku nad Uhrovcom (Timothy, Lamačské chvály...)

15. 7. 2007
Iliášovce – 80. výročie pamiatky posvätenia chrámu; slávnostná kázeň – generálny biskup ECAV Miloš Klátik

16. 7. 2007
promócie EBF UK; zúčastní sa generálny dozorca ECAV Pavel Delinga

17. 7. 2007
pracovná návšteva Predsedníctva ECAV v Považskom senioráte

20. 7. 2007
Drienčany – stretnutie rodákov; slávnostná kázeň – biskup ZD Milan Krivda

22. 7. 2007
10.30 hod. – Brezová pod Bradlom – priamy prenos zo služieb Božích v Slovenskom rozhlase a na Rádiu Regina; zborová farárka Viera Mosná

29. 7. 2007 prijatie delegácie z Metro Synoda Washingthon na čele s Allard Kieser Rosemerie Burtonovou – GBÚ

29. 7. 2007
Ostrá Lúka – inštalácia zborového farára Jána Čábyho; káže biskup ZD Milan Krivda

31. 7. 2007
zasadnutie Predsedníctva ECAVJÚN

1. 6. 2007
Generálne presbyterstvo ECAV – Biskupský úrad ZD Zvolen

2. – 3. jún 2007
športový víkend pre mládež Bratislavského seniorátu – Modra

3. 6. 2007
10.00 hod. - slávnostné služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom v Hontianskych Tesároch pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Braxatorisa, ev. a. v. farára, básnika, prekladateľa a cirkevného spisovateľa; káže generálny biskup Miloš Klátik; pri hrobe sa pomodlí senior HO seniorátu Miroslav Dubek

4. 6. 2007
účasť generálneho biskupa ECAV na pozvanie predsedu vlády SR na konferencii „Slovensko pred vstupom do eurozóny“

5. 6. 2007
stretnutie Zboru biskupov ECAV so študentmi 5. ročníka EBF UK

6. - 10. 6. 2007
Kirchentag – stretnutie evanjelikov z celej Európy – Kolín nad Rýnom – za ECAV sa zúčastnia sestra Alcnauerová a brat Maca

7. 6. 2007
stretnutie gen. biskupa ECAV so superintendentom Manfredom Kochom a ministerkou zahraničných vecí – Burgenland (Rakúsko)

8. 6. 2007
celoslovenské kolo Biblickej olympiády – Spojená cirkevná škola Dr. Martina Luthera na Tupolevovej ul. v Bratislave-Petržalke; otvorenie súťaže s úvodnou pobožnosťou sa bude konať o 10.30 hod. v Ev. a v. chráme Božom Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke; príhovor gen. biskupa

8. 6. 2007
stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s emeritným biskupom Gerhardom Müllerom - Bratislava

8. 6. – 9. 6. 2007
stretnutie mládeže Zvolenského seniorátu v Sliači; začiatok 8. 6. o 20.00 hod.

9. 6. 2007
stretnutie detí Dunajsko-nitrianskeho seniorátu – 9.30 – Čata (fília CZ Pohronský Ruskov); téma: 5 vecí, ktoré Boh nemôže urobiť

9. 6. 2007
Horné Saliby - slávnostné služby Božie pri príležitosti 11. výročie založenia Strediska Evanjelickej diakonie – zúčastní sa zástupca GBÚ

9. – 10. 6. 2007
Murská Sobota – inštalácia biskupa Evanjelickej cirkvi v Slovinsku; ECAV zastupuje Pavel Delinga

9. – 10. 6. 2007
krajské oslavy 190. výročia narodenia ThDr. J. M. Hurbana – Hlboké: sobota 15.00 slávnostné zasadnutie OZ v Hlbokom a kultúrny program nedeľa 10.00 – slávnostné služby Božie; za ECAV sa zúčastní senior NO seniorátu Jaroslav Ďuriš; príhovor Drahoslav Machala; pietna slávnosť pri hrobe; vernisáž výstavy J. M. Hurban vo výtvarnom umení

10. 6. 2007
Horné Zelenice – inštalácia zborovej farárky Lenky Sedláčkovej; káže biskup ZD Milan Krivda

10. 6. 2007
10.00 hod. - slávnostné služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom vo Veľkom Folkmáre pri príležitosti 80. výročia posvätenia chrámu biskupom Jurom Janoškom; káže generálny biskup Miloš Klátik

10. 6. 2007
stretnutie spevokolov Považského seniorátu – Adamovské Kochanovce

11. 6. 2007
SPK Košického seniorátu – Gelnica

12. 6. 2007
stretnutie generálneho biskupa s br. Slávikom – Slov. evanjelizačné stredisko pre masmédiá

13. 6. 2007
prijímacie pohovory – EBF UK v Bratislave

13. 6. 2007
prijatie delegácie Českobratskej cirkvi evanjelickej z Prahy na čele so synodným biskupom Joelom Rumlom

15. 7. – 16. 6. 2007
zasadnutie Synody 2007 – Ružomberok

16. 6. 2007
o 10.00 hod. - 2. stretnutie žien Považského seniorátu – Slatina nad Bebravou

16. 6. 2007
stretnutie mládeže Hontianskeho seniorátu – Badaň

17. 6. 2007
Hontianske Moravce – inštalácia zborovej farárky Dariny Majdúchovej; káže biskup ZD Milan Krivda

17 . 6. 2007
9.00 hod. - slávnostné služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom v Žiline pri príležitosti 15. výročia začatia činnosti Nadácie Jana Amosa Komenského; káže generálny biskup Miloš Klátik

17. 6. 2007
stretnutie žien Dunajsko-nitrianskeho seniorátu – Pukanec

17. 6. 2007
Bohunice – zlatá konfirmácia po 50 rokoch; Pavel Delinga

19. – 28. 6. 2007
cesta gen. biskupa ECAV do Kanady a USA: Windsor, Synoda SION, Chicago a iné

21. 6. 1952
v Martine zomrel Peter Pavol Zgúth-Vrbický, učiteľ, básnik, publicista, redaktor, cirkevný pracovník (55. výročie)

22. 6. 2007
valné zhromaždenie Reformaty, s. r. o. – Zvolen

23. 6. 2007
11. dištriktuálny deň VD ECAV a stretnutie detí VD – Zimný štadión v Liptovskom Mikuláši

23. 6. 2007
stretnutie detí Bratislavského seniorátu – Šamorín

24. 6. 2007
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica – 15. výročie založenia EG; káže biskup ZD Milan Krivda

24. 6. 2007
10.30 – priamy prenos zo služieb Božích v Ev. a. v. chráme Božom v Málinci (ZD); zborový farár Ivan Mucha – Rádio Slovensko, Regina

26. 6. 2007
Norimberg (Nemecko) – Landesdiasporatag – biskup ZD Milan Krivda

27. 6. 2007
SPK Turčianskeho seniorátu – Príbovce

28. 6. 2007
Rimavská Sobota – Evanjelická základná škola – záver šk. roka; káže biskup ZD Milan Krivda

29. 6. 2007
Bratislava – Evanjelické lýceum – záver šk. roka; káže biskup ZD Milan Krivda

30. 6. 2007
stretnutie detí Považského seniorátu – PodlužanyMÁJ

3. 5. 2007
regionálna pietna spomienka pri 88. výročí úmrtia M. R. Štefánika v Košariskách a na Bradle s účasťou štátnych predstaviteľov – na službách Božích bude kázať Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku

3. – 10. 5. 2007
stretnutie s predstaviteľmi ev. a pravoslávnej cirkvi na Ukrajine; s delegáciou Württemberskej ev. cirkvi sa zúčastní generálny biskup Miloš Klátik

5. 5. 2007
dištriktuálny konvent ZD ECAV – Bánovce-Horné Ozorovce; kázať bude Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku

7. – 16. 5. 2007
ekumenická konferencia na tému Evanjelium a vieru v Pána Boha odovzdať ďalším generáciám – Josefstahl (Nemecko) a stretnutie s biskupom Ev. cirkvi v Bavorsku; zúčastní sa Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku

8. – 9. 5. 2007
prijatie dištriktuálneho dozorcu Vladimíra Daniša splnomocnencom vlády SR pre EÚ a veľvyslancom SR v Bruseli

11. 5. 2007
zasadnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku; stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s ministrom spravodlivosti SR Štefanom Harabinom

12. 5. 2007
dištriktuálny konvent VD ECAV – Prešov

12. 5 2007
inštalácia konseniora a presbyterov DN seniorátu – Ev. a. v. chrám Boží v Nesvadoch; príhovor: generálny dozorca Pavel Delinga

13. 5 2007
inštalácia zborovej farárky Anny Ľachkej v Ev. a. v. chráme Božom v Devičanoch - senior Ivan Eľko; kazateľ: generálny biskup Miloš Klátik; organizácia a príhovor: generálny dozorca Pavel Delinga

16. 5. 2007
o 11.00 hod – služby Božie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave pri príležitosti ukončenia akademického roka; kázať bude generálny biskup Miloš Klátik

17. 5. 2007
seniorálna pastorálna konferencia Rimavského seniorátu – Babinec (CZ Kraskovo); služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej – generálny biskup Miloš Klátik

17. 5. 2007
prednáška Dušana Haruštiaka na tému Hurbanove aktivity počas štúdia na lýceu v Bratislave a prvé roky v kňazskej službe – 16.00 hod. v zasadačke GBÚ, Palisády 46

18. 5. 2007
podpísanie partnerskej dohody s Evanjelickou cirkvou a. v. v Rakúsku – Eisenstadt

20. 5. 2007
inštalácia brata farára Vladimíra Kmošenu a sestry farárky Gabriely Kmošenovej v Ev. a. v. chráme Božom Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke; inštalovať bude brat senior Miroslav Jäger a kazateľom bude brat generálny biskup Miloš Klátik

20. 5. 2007
spomienkové služby Božie v Hrochoti pri 135. výročí úmrtia Andreja Sládkoviča

21. 5. 2007
stretnutie Zboru biskupov ECAV so seniormi – Zvolen

23. 5. 2007
stretnutie Zboru biskupov ECAV s kaplánmi – Uhorské

24. - 25. 5. 2007
prvé stretnutie medzinárodného prípravného tímu Stretnutia kresťanov šiestich národov, ktoré sa uskutoční 27. – 29. 6. 2008 v Bratislave – Bratislava

24. 5. 2007
zasadnutie Právneho výbore ECAV - Bratislava

25. 5. 2007
– Graduation – slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení – Evanjelické gymnázium Tisovec; káže biskup ZD Milan Krivda

26. 5. 2007
– pracovné stretnutie generálneho dozorcu ECAV s dozorcami ZD, VD a seniorátnymi dozorcami – Zvolen

27. 5. 2007
1. slávnosť svätodušná a slávnostná rozlúčka s prvými maturantmi Ev. gymnázia Dr. Martina Luthera v Bratislave; káže generálny biskup Miloš Klátik

27. 5. 2007
9.30 – 10.30 priamy prenos na Rádiu Slovensko + Reginy: Evanjelické služby Božie z Martina-Záturčia; káže zborová farárka Margita Dieová

27. 5. 2007
1. slávnosť svätodušná a slávnostné služby pri 7. výročí posvätenia chrámu a 60. výročí osamostatnenia cirkevného zboru – Nitra; káže Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku

27. 5. 2007
premiéra opery Víťazoslava Kubičku Kristov dotyk – Nový kostol v Bratislave

29. 5. 2007
zasadnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku

30. 5. 2007
dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV – Zvolen

31. 5. 2007
účasť generálneho biskupa na oslavách 50. výročia superintendencie v Eisenstadte - BurgenlandAPRÍL

1. 4. 2007
seniorálny konvent Hontianskeho seniorátu – Banská Štiavnica; zúčastní sa na ňom Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku

1. 4. 2007
stretnutie Spoločenstva ev. žien CZ v Bratislave – 15.00 hod. – Legionárska ul.; prednáša A. Polcková

1. 4. 2007
stretnutie zborových spevokolov Turčianskeho seniorátu – Martin

2. 4. 2007
stretnutie generálneho biskupa s predstaviteľmi biskupského úradu a diakonie Württemberskej cirkvi – GBÚ

2. 4. 2007
SPK Považského seniorátu s Večerou Pánovou v Krnči; prednáša Milan Krivda, biskup ZD

6. 4. 2007 (Veľký piatok)
9.30 – 11.00 priamy prenos na STV 2
Pašiové služby Božie v Ev. a. v. kostole v Banskej Štiavnici
káže Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku;

6. 4. 2007 (Veľký piatok)
16.30 – 17.50 priamy prenos na Rádiu Regina
Pašiové služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Vyšnom Žipove.
Reprízu si môžete vypočuť na Rádiu Slovensko o 20.00 hod.

6. 4. 2007 (Veľký piatok)
9.30 - 10.30 mimoriadny priamy prenos na TA 3
Pašiové služby Božie z Ev. a. v. kostola Bratislave-Petržalke
káže Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku

6. 4. 2007 (Veľký piatok)
19.55 STV 2
- Sviatočné slovo - príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika

9. 4. 2007
prednáška Dušana Haruštiaka na tému Hurbanove aktivity počas štúdia na lýceu v Bratislave a prvé roky v kňazskej službe – 16.00 hod. v zasadačke GBÚ, Palisády 46

11. 4. 2007
zasadnutie Vieroučného výboru ECAV na Slovensku

12. 4. 2007
stretnutie predsedníctva cirkvi a predsedníctvom Hontianskeho seniorátu v Krupine

13. 4. 2007
stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika a biskupa ZD Milana Krivdu s kaplánmi v Zvolene

14. 4. 2007
seniorálne stretnutie mládeže Myjavského seniorátu – 15.00 – Krajné

15. 4. 2007
voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku (1. termín)

15. 4. 2007
inštalácia novozvolenej farárky Ivety Rubaninskej v Bzinciach pod Javorinou – biskup ZD Milan Krivda

18. 4. 2007
Sféry dôverné – diskusná relácia na STV2 o 21.55 hod. na tému Jozef Miloslav Hurban v priamom prenose. Diskutujú M. Klátik, J. Lacko a D. Haruštiak

18. 4. 2007
zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva ZD vo Zvolene

18. 4. 2007
diskusný večer na tému Základná starostlivosť, ochrana a obnova hnuteľných a výtvarných pamiatok – pre študentov aj širokú verejnosť: 18.00 hod. v klube EBF UK na Bartókovej 8; prednáša Mgr. Eva Ševčíková, vedúca odd. starostlivosti o hnuteľné pamiatky Pamiatkového úradu SR v Bratislave

18. 4. 2007
stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s vedúcim biskupom Maďarskej ev. a. v. cirkvi Jánosom Ittzésom – Győr

20. 4. 2007
Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s., v Liptovskom Mikuláši

20. – 22. 4. 2007
10. ročník podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok pri príležitosti osláv 300. výročia Ružomberskej synody (pozri tu) a 40. výročia úmrtia ev. biskupa Vladimíra Pavla Čobrdu (pozri tu) – Ružomberok; informácie: www.ecavrbk.szm.sk, www.ecav.sk

22. 4. 2007
10.00 hod. slávnostné služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom v Ružomberku – káže Miloš Klátik, gen. biskup ECAV na Slovensku
15.00 hod. služby Božie v Ev. a. v. modlitebni v Liskovej – káže Miloš Klátik, gen. biskup ECAV na Slovensku

22. 4. 2007
voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku (2. termín)

22. 4. 2007
9.30 – 10.30 priamy prenos v Slovenskom rozhlase (Rádio Slovensko, Regina) služby Božie zo Slovenskej Ľupče; káže Ján Jakuš

22. – 23. 4. 2007
Valné zhromaždenie Združenia ev. duchovných (ZED) – Dolný Kubín

26. 4. 2007 zasadnutie predsedníctva synody – GBÚ v Bratislave

27. 4. 2007
stretnutie Zboru biskupov ECAV a ZED so ZED ev. cirkví v Nemecku v Janoškovom dome – Liptovský Hrádok zasadnutie Zboru biskupov ECAV – Liptovský Hrádok

28. 4. 2007
slávnostné služby Božie v Ev. a. v. kostole v Svätom Králi (CZ Tornaľa, Rimavský seniorát) pri príležitosti 60. výročia návratu Slovákov do vlasti; káže biskup ZD Milan Krivda

29. 4. 2007
slávnostné služby Božie v Ev. a. v. kostole v Brezovej pod Bradlom pri príležitosti 200. výročia narodenia organára Martina Šaška; káže generálny biskup Miloš Klátik

29. 4. 2007
inštalácia brata farára Ľubomíra Batku ml. – Ev. a. v. chrám Boží v Svätom Jure; káže biskup ZD Milan Krivda

30. 4. 2007
zasadnutie Právneho výboru ECAV na Slovensku – Stredné Plachtince

30. 4. 2007
zasadnutie sčítacej komisie k voľbám biskupa VD ECAV na SlovenskuMAREC

2. 3. 2007 Sv. Jur – stretnutie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a Milana Krivdu, biskupa ZD ECAV na Slovensku, so študentmi 3. ročníka EBF UK v Bratislave

2. 3. 2007
17.00 – Stretnutie na starej fare – Stará ev. fara na Tranovského ul. v Liptovskom Mikuláši: prednáša prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.

2. 3. 2007
Svetový deň modlitieb žien 2007 – ekumenické bohoslužby tento rok pripravili ženy z Paraguaja:
17.00 modlitebňa Ev. cirkvi metodistickej, Panenská 10,
19.00 Blumentál,
19.00 Kostol Ducha Svätého v Dúbravke,
19.30 Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke

4. 3. 2007
2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

4. 3. 2007
Slatina nad Bebravou – slávnostné služby Božie pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Bučka (nar. Slatina nad Bebravou; ev. kňaz, publicista, cirkevný historik, martýr); káže Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku

4. 3. 2007
15.00 – stretnutie Spoločenstva ev. žien cirkevných zborov v Bratislave, ktoré pozdraví aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik; Kostol Sv. Trojice na Strečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke; prednáša brat farár Ján Lacko

4. 3. 2007
17.00 – 19.00 uvedenie pôvodnej slovenskej opery V. Kubičku Martin Luther – Ev. a. v. kostol na Lazovnej ul. v Banskej Bystrici

10. 3. 2007
10.00 – Veľký kostol, Panenská 28, Bratislava – slávnostné služby Božie pri príležitosti začatia činnosti Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a v ozbrojených zboroch SR; káže Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku
15.00 – posvätenie kaplnky pri Ev. dome starostlivosti na Bradlianskej ul. v Bratislave: biskup Západného dištriktu Milan Krivda; káže emeritný biskup Igor Mišina
– vernisáž fotografií Svetozára Gavoru o jeho cestách po Nórsku
– otvorenie klubu absolventov Evanjelického lýcea v Bratislave

11. 3. 2007
3. pôstna nedeľa (Oculi)

11. 3. 2007
9.30 – Liptovský Ondrej – priamy prenos služieb Božích na 3. pôstnu nedeľu – Slovenská televízia; káže sestra seniorka Katarína Hudáková

11. 3. 2007
Tisovec – misijné služby Božie; káže Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku

12. – 17. 3. 2007
17.00 – pôstny modlitebný týždeň v CZ ECAV Bratislava-mesto:
pondelok, utorok, streda – Nový kostol,
štvrtok a sobota – Malý kostol,
piatok – Zborový dom v Dúbravke

15. 3. 2007
16.00 – Pôvod rodiny Hurbanovcov; roky mladosti, štúdia a zápasov J. M. Hurbana – prednáša Dušan Haruštiak, predseda Štúrovského hnutia za národné zjednotenie; zasadačka GBÚ, Palisády 46, Bratislava

17. 3. 2007
Beckov – spomienkové služby Božie pri príležitosti 190. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana; káže Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku (nar. Beckov; ev. kňaz, spisovateľ, národný buditeľ, spoluzakladateľ spolku Tatrín; zomrel v Hlbokom)

17. 3. 2007
Seniorálny konvent Gemerského seniorátu – Dobšiná

18. 3. 2007
Lubina – spomienkové služby Božie pri príležitosti 190. výročia narodenia a 120. výročia úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý v Lubine založil Pastorálnu konferenciu nitriansku (1871 – išlo o stretnutia ev. kňazov zamerané na riešenie aktuálnych nábožensko-cirkevných problémov), a celoštátne otvorenie Roka J. M. Hurbana; podujatie sa koná pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča; káže Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku;
9.30 – priamy prenos v Slovenskom rozhlase

18. 3. 2007
Hlboké - spomienkové služby Božie pri príležitosti 190. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana; káže Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku

18. 3. 2007
4. pôstna nedeľa (Laetare)

19. 3. 2007
pravidelné štvrťročné stretnutie Zboru biskupov a Združenia ev. duchovných (ZED) v Necpaloch

20. 3. 2007
stretnutie Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku, a Pavla Delingu, generálneho dozorcu ECAV na Slovensku, a predsedníctiev dištriktov s predstaviteľmi Kancelárie prezidenta SR, vlády SR a s poslancami NR SR

21. 3. 2007
Lund (Švédsko) – 60. výročie založenia Svetového luteránskeho zväzu – našu cirkev na oslavách zastupuje generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý je zároveň pozvaný na oficiálnu návštevu Švédskej cirkvi

24. 3. 2007
Seniorálny konvent Košického seniorátu – Vyšná Kamenica
Seniorálny konvent Považského seniorátu – Podlužany
Seniorálny konvent Rimavského seniorátu – Klenovec
Seniorálny konvent Tatranského seniorátu
Seniorálny konvent Turčianskeho seniorátu – Martin
Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu – Očová

25. 3. 2007
5. pôstna nedeľa – Smrtná (Iudica), Zvestovanie narodenia Krista Pána

25. 3. 2007
Seniorálny konvent Myjavského seniorátu – Myjava

28. 3. 2007
Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví – Nitra

30. 3. 2007
Zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku – Bratislava

31. 3. 2007
Seniorálny konvent Bratislavského seniorátu – Modra
Seniorálny konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu – Kalná nad Hronom
Seniorálny konvent Novohradského seniorátu – Mašková
Seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu – Veličná
Seniorálny konvent Šarišsko-zemplínskeho seniorátu – Bardejov


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart