Žilinská synoda 1610


V roku 2010 sa v našej cirkvi budú konať oslavy 400. výročia významnej udalosti - Žilinskej synody v roku 1610. Bola to prvá zákonodarná synoda Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Prijala zákony, ktorými položila pevné základy na vytvorenie samostatnej právnej cirkevnej organizácie evanjelikov na území dnešného Slovenska.

V podrubrike K organizácii sa dozviete o aktivitách spojených s prípravou osláv, ako aj informácie o koncepcii a harmonograme osláv tohto významného výročia.

V podrubrike Z histórie vás budeme informovať o historických faktoch a udalostiach spätých so Žilinskou synodou (preberáme tu články postupne publikované v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier).


Stručný prehľad príspevkov :

Z historie

400. výročie Žilinskej synody
Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 19.2.2009

Kresťanstvo na Slovensku do reformácie
Ferdinand Uličný | 5.3.2009

Cirkevné pomery na Slovensku do roku 1563
Andrej Hajduk | 11.3.2009

Počiatky reformácie na Slovensku
Andrej Hajduk | 11.3.2009

Maximilián II. – Habsburg s dušou protestanta
Miloslav Gdovin | 25.6.2009

Evanjelici na Slovensku v 2. polovici 16. storočia
Andrej Hajduk | 5.7.2009

Rudolf II. Habsburský
Norbert Hajský | 6.7.2009

Úloha a vplyv rímskokatolíckej rehole jezuitov (Societas Jesu)
Z. Bakošová a O. Peťkovský | 7.7.2009

Odoberanie kostolov a vyháňanie evanjelických kňazov
Miloslav Blaho | 8.7.2009

Matej II.
Katarína Gdovinová | 31.8.2009

Osobnosť Štefana Bočkaja
Martina Kováčiková | 15.9.2009

Vojna s Turkami (1593 – 1606)
Miloslav Gdovin | 25.9.2009

Viedenský mier 1606 a uhorský snem 1608
Miloslav Gdovin | 25.9.2009

Rodina evanjelikov – Ilešháziovcov
Miloslav Blaho | 29.9.2009

Šľachtický rod Turzovcov
Rastislav Stanček | 27.10.2009

Osobnosť palatína Juraja Turzu
PhDr. Jozef Karlík | 27.10.2009

Prípravné porady k zvolaniu prvej krajinskej synody a činnosť Petra Révaia
Miloš Kovačka | 15.12.2009

MEMORIALIS TURČIANSKEJ STOLICE Z ROKU 1707 V KONTEXTE TURČIANSKYCH VÝZIEV, PROKLAMÁCIÍ A MEMORÁND DO ROKU 1849
Miloš Kovačka | 16.12.2009

Zvolanie a priebeh Žilinskej synody
Ondrej Peťkovský | 5.2.2010

Superintendent Eliáš Láni
Miloš Klátik | 23.2.2010

K osobnosti Petra Révaia
Miloš Kovačka | 2.3.2010

Žilina - z dejín CZ
O. Peťkovský | 17.3.2010

Superintendent Samuel Melík
Ondrej Peťkovský | 21.3.2010

Ján Fabricius – účastník Žilinskej synody
Zora Bakošová | 21.3.2010

Izák Abrahamides (Hrochotský)
Andrej Hajduk | 8.4.2010

Zákony Žilinskej synody – vieroučný a organizačný základ pre zachovanie augsburského vyznania
Zora Bakošová | 29.4.2010

Aktá a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z roku 1610
Miloš Kovačka | 30.4.2010

Najdôležitejšie charakteristické momenty prvej evanjelickej krajinskej synody na území Slovenska
Mgr. Miloš Klátik, PhD. | 22.5.2010

Územné usporiadanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku po Žilinskej synode roku 1610
Ing. Dušan Vagaský | 22.5.2010

Postavenie po nemecky a maďarsky hovoriacich evanjelikov na území dnešného Slovenska
Mgr. Zora Bakošová | 22.5.2010

Dejiny ECAV na Slovensku od Žilinskej synody do r. 1928
Mgr. Miloš Klátik, PhD. | 20.7.2010

Dedičstvo Žilinskej synody – poriadok služieb Božích podľa Juraja Tranovského
Zora Bakošová, Oľga Klátiková | 20.7.2010

Spišskopodhradská synoda 1614
PhDr. Božena Malovcová | 20.7.2010

Vplyv Poľska na evanjelickú cirkev v spišských zálohovaných mestách
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. | 20.7.2010


K organizacii

Základný koncept osláv 400. výročia Žilinskej synody
Edita Škodová | 25.2.2009

Stretnutie so žilinským diecéznym biskupom k Žilinskej synode
Daniela Veselá | 26.2.2009

Uznesenia grémií ECAV k Žilinskej synode
Edita Škodová | 26.2.2009

Pripravujeme sa na oslavy 400. výročia Žilinskej synody
Edita Škodová | 11.11.2009

Súťaž - Žilinská synoda 1610 – osoby a osobnosti
Daniela Veselá | 2.3.2010

ŽILINSKÁ SYNODA 1610
-eš- | 29.3.2010

Tržnica duchovných možností na II. ECD
Edita Škodová | 12.6.2010

XIII. DUCHOVNÉ HODNOTY PRE DNEŠOK
Miloš Kovačka | 13.6.2010

JURAJ TURZO – muzikál - Evanjelické gymnázium v Tisovci
-eš- | 13.6.2010

Pozvánka na výstavy v rámci II. ECD
Daniela Veselá | 25.6.2010

Bude zbierka pre Červenicu
-eš- | 24.6.2010

EPST č. 26 o oslavách Žilinskej synody
-zz- | 24.6.2010

POZVANIE NA OSLAVY DO BYTČE
Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru | 22.6.2010


Správy k ŽS

Primátor mesta Žilina preberá záštitu
Dušan Vagaský | 3.3.2009

Rokovanie s predsedom ŽSK
Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru | 24.3.2009

Zborový večierok v cirkevnom zbore Žilina
Marián Kaňuch, zborový farár Žilina | 15.4.2009

Zámer vydať Artikuly Žilinskej synody tlačou
Edita Škodová | 24.6.2009

Generálny biskup ECAV rokoval s rektorom Žilinskej univerzity
D. Vagaský | 26.6.2009

V Žiline pribudne námestie
Dušan Vagaský | 12.2.2010

O novom námestí rozhodnuté
-eš- | 16.2.2010

O novom námestí rozhodnuté
-eš- | 16.2.2010

Poštová známka k 400. výročiu Žilinskej synody
Daniela Veselá | 23.2.2010

Obdobie Žilinskej synody sa dostatočne nedoceňuje
TASR | 31.3.2010

Blahoželania k 400. výročiu Žilinskej synody
Edita Škodová | 31.3.2010

Zákony a ustanovenia Žilinskej synody
Miloš Kovačka | 8.4.2010

Prvá etapa osláv 400. výročia ŽS
Marián Kaňuch | 14.4.2010

O tabuli v rímskokatolíckom kostole v Žiline
Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru osláv 400. výročia Žilinskej synody | 16.4.2010

Ústredný prípravný tím na výjazde v Žiline
Edita Škodová | 21.4.2010

Objavili originál listiny, ktorá položila základ nezávislej evanjelickej cirkvi
Zuzana Zimániová, EPST | 25.8.2010

Toto je najkrajšia známka roka 2010
-eš- | 24.2.2011Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart