Symbolické knihy a diela M. Luthera

evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Z latinskej a nemeckej pôvodiny preložil Oto Vízner.
Zodpovedný redaktor: Daniel Veselý
Autorizovaný text Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, 1992.

Texty na webovej stránke www.ecav.sk sú skenované z originálu s minimálnou jazykovou úpravou a sú určené výhradne na študijné účely.
Uverejnené so súhlasom vydavateľstva Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

Cestu k slovenskému vydaniu Symbolických kníh osvetľuje „Doslov k slovenskému prekladu týchto Symbolických kníh“ od Daniela Veselého (1992).

0. Doslov k slovenskému prekladu Symbolických kníh
1. SYMBOLICKÉ KNIHY − Úvod literárno-historický
2. KNIHA SVORNOSTI − Predhovor
3. TRI HLAVNÉ SYMBOLY
4. AUGSBURSKÁ KONFESIA alebo VYZNANIE VIERY
5. APOLÓGIA, čiže OBRANA AUGSBURSKÉHO VIEROVYZNANIA
6. ŠMALKALDSKÉ ČLÁNKY
7. POJEDNANIE O PÁPEŽOVEJ MOCI A PRVENSTVE
8. MALÝ KATECHIZMUS
9. VEĽKÝ KATECHIZMUS
10. FORMULA SVORNOSTI


95 téz teológa Dr. Martina Luthera, 1517


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart