Stručné dejiny ECAV na Slovensku

Informácie o histórii a osobnostiach našej cirkvi postupne dopĺňame v rubrikách Významné udalosti a Významné osobnosti.
Privítame vaše príspevky, ktorými tieto informácie rozšírite.

Ďalšie informácie o histórii našej cirkvi nájdete v rubrike ŽILINSKÁ SYNODA 1610 - Z histórie


● Slovenskí evanjelici sú súčasťou veľkej rodiny evanjelických kresťanských cirkví, ktoré boli založené v procese obnovy cirkvi v 16. storočí, ktorý nazývame reformácia. Cieľom reformácie bolo očistenie všeobecnej – katolíckej cirkvi (catholicos znamená všeobecný) od rôznych deformácií kresťanského učenia, ku ktorým došlo v období stredoveku a ktoré boli odklonom cirkvi od Biblie – Písma svätého.
● Naši predkovia pred reformáciou patrili ako kresťania do všeobecnej cirkvi. Počiatky evanjelickej cirkvi siahajú do prvej polovice 16. storočia, keď na územie súčasného Slovenska začala prenikať reformácia Lutherovho smeru z Wittenbergu.
● Žilinská synoda v roku 1610 ustanovila organizačnú štruktúru evanjelickej cirkvi vo vtedajšom Hornom Uhorsku.
● Do roku 1670 väčšina obyvateľov Uhorska patrila k evanjelikom, ale v rokoch 1670 – 1680 v rámci protireformácie došlo k úplnému zákazu evanjelickej cirkvi.
● Od roku 1681, keď boli prijaté Šopronské artikuly, bola evanjelická cirkev povolená, ale s určitými obmedzeniami. Vtedy bolo na našom území postavených niekoľko tzv. artikulárnych kostolov.
● Až v roku 1781 po prijatí Tolerančného patentu došlo k čiastočnému zrovnoprávneniu cirkví v Uhorsku. V tomto období postavili dve tretiny evanjelických kostolov v Uhorsku – boli to tzv. tolerančné kostoly.
● Rovnosť cirkví pred zákonom však nastala až v roku 1848.
● V roku 1918 po vzniku Československej republiky sa z Evanjelickej cirkvi v Uhorsku vyčlenila samostatná Cirkev evanjelická a. v. na Slovensku.
● Na začiatku druhej svetovej vojny nemecká časť evanjelickej cirkvi vytvorila samostatnú nemeckú cirkev, ktorá trvala do konca druhej svetovej vojny. Naša cirkev vždy stála v opozícii k vládnuceho režimu, protestovala proti nacizmu, rasizmu a uplatňovaniu Židovského kódexu. Evanjelici zachránili pred smrťou mnoho židovských spoluobčanov.
● V roku 1948 komunistický režim zlikvidoval cirkevné spolky, školy, diakoniu aj periodiká. Cirkev žila pod prísnou kontrolou totalitného režimu. Vyše sto evanjelických farárov bolo prenasledovaných, mnohých väznili alebo obmedzovali v službe cirkvi.
● Po roku 1989 sa aj život cirkvi začal rozvíjať v nových podmienkach.

Podrobnejší prehľad dejín evanjelikov na Slovensku

1424 – 1462 Husitské výpravy na Slovensku – jeden z faktorov neskoršieho priaznivého prijatia reformácie na Slovensku
1517 95 Lutherových článkov priviezli kupci do Bardejova
1519 Lutherove spisy známe v Banskej Bystrici
1520 Tomáš Preissner, kňaz v Ľubici, kázal o Lutherových článkoch
1521 V Prešove napadli jágerského kňaza Michala Dama, predávajúceho odpustky
1522 Prví známi študenti za Slovenska vo Wittenbergu: Martin Cyriak z Levoče a Juraj Baumheckell z Banskej Bystrice
1523 Kráľ Ľudovít II. vydal 54. zákonný článok proti luteránom
1524 Edikt spišského prepošta Jána Horvátha označil nespokojencov na synode vo Vrbove termínom „falsi fratres“
1525 Snem v Rákoši vydal protiluteránske zákony
1526 Bitka pri Moháči, po nej voľnejšie šírenie reformačných myšlienok za uhorského kráľa Jána Zápoľského List Martina Luthera uhorskej kráľovnej Márii Habsburskej
1527 Ev. stredná škola (gymnázium) v Bánovciach nad Bebravou
Upálenie ľubietovského farára Nikolaja a rektora Gregoryho
1540 Šarišské články
1542 Podľa Hainovej kroniky rok zvratu: vtedy bolo Augsburské vyznanie známe a verejne vyznávané na celom Slovensku
1546 Synoda v Prešove
1549 Confessio Pentapolitana
1550 Confessio Montana (Heptapolitana). Turčianske zákony
1562 Synoda v Tarcale, kde sa väčšina maďarských kňazov pridala ku Kalvínovej reformácii
1564 – 1576 Vláda Maximiliána II., ktorý podporoval evanjelikov
1569 Liptovské zákony. Confessio Scepusiana
1576 Matúšovská superintendencia na južnom Slovensku
1579 – 1594 Kralická biblia vydaná Jednotou bratskou na Morave
1580 Liturgické zákony trenčianske
1585 Muránske články
1604 Bratislavský snem – protireformačný článok č. 22
Povstanie sedmohradského kniežaťa Štefana Bočkaja, ktorý porazil pri Sládkovičove habsburského generála Belgiojosa a na sneme v Szerencsi bola vyhlásená rovnoprávnosť protestantov a katolíkov
1606 Viedenský mier, zabezpečenie náboženskej slobody pre evanjelické stavy
Evanjelické lýceum v Bratislave
1608 Bratislavský snem – uzákonené slobody uhorských evanjelikov; za palatína zvolený evanjelik Štefan Ilešházy
1610 Žilinská synoda – vytvorenie Trenčianskej, Nitrianskej a Banskej superintendencie
1614 Synoda v Spišskom Podhradí – vytvorenie dvoch superintendencií na východnom Slovensku
1618 – 1648 Tridsaťročná vojna
1619 Povstanie sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena, ktorý obsadil celé Slovensko
Snem v Bratislave vyhlásil náboženskú rovnoprávnosť
1620 Generálna synoda v Prievidzi
Snem v Banskej Bystrici, Ferdinand II. pozbavený uhorského trónu a Gabriel Betlen korunovaný za kráľa
1621 Mikulovský mier. Za palatína zvolený evanjelik Stanislav Turzo
Kardinál Pázmaň oznamuje v liste do Ríma, že 90 % obyvateľov Uhorska tvoria protestanti Šintavské konzistórium
1624 – 1626 Opakované vystúpenie Gabriela Betlena na obranu evanjelikov
1625 Snem v Šoprone – pápežský legát ostro vystúpil proti potvrdeniu náboženskej slobody. Pokus o jeho defenestráciu
1629 Smrť Gabriela Betlena, zosilnenie protireformačného tlaku
1636 Tranovského kancionál Cithara sanctorum
1637 – 1657 Vláda cisára Ferdinanda III. – odobranie 400 kostolov uhorským evanjelikom
1644 Vstup Juraja I. Rákociho vo švédsko-francúzskej koalícii do tridsaťročnej vojny – víťazstvo nad Ferdinandom III. a obsadenie Horného Uhorska
1645 Linecký mier
1647 Uzákonenie lineckého mieru, vrátenie 90 kostolov evanjelikom
1667 Prešovské kolégium
1671 Vešeléniovské sprisahanie; po jeho potlačení prenasledovanie evanjelikov
1671 – 1681 Desaťročné prenasledovanie evanjelikov
1671 Zriadenie mimoriadneho súdu v Bratislave – prešporský súd
1672 Trnavský súd
Turolúcka vzbura
1673 Druhý prešporský súd – vyhnanstvo a zrieknutie sa úradu
Senická vzbura
1674 Spišskopodhradský súd
Tretí prešporský súd – predvolaných 400 protestantov – vyhnanstvo, väzenie, galeje
1678 Tökö1iho povstanie – obsadil väčšinu Slovenska
1681 Šopronský snem – zákonné články (artikuly) 25 a 26
1687 Prešovské jatky
1691 Leopoldova cisárska explanácia článkov z r. 1681
1701 Leopoldove nariadenia proti evanjelikom
1703 – 1711 Povstanie Františka Rákociho II.
1704 Synoda v Cerove – nové rozde1enie zborov a seniorátov do superintendencií
1707 Ružomberská synoda – úprava cirkevného zriadenia
1708 – 1709 Cesta Daniela Krmana za švédskym kráľom Karo1om XII. vo veci náboženskej slobody pre evanjelikov v Uhorsku
1711 Satmársky mier
1715 Zákonný článok 30 vyhradil panovníkovi právo rozhodovať v náboženských veciach; zákaz konať synody a konventy, zrušenie superintendencií
1731 – 1734 Rezolúcie cisára Karola III., obmedzenie náboženských slobôd, ev. cirkev zriadená do dištriktov
1734 Delegácia nitrianskych evanjelikov na čele s farárom Jánom Hradským zo Bziniec intervenovala za náboženskú slobodu u pruského kráľa Fridricha Wilhelma I.
Krmanova Agenda
1773 Zrušenie jezuitského rádu, zastavenie prenasledovania evanjelikov
1774 Generálny konvent v Pešti – generálny dozorca Peter Zay
1780 – 1790 Vláda cisára Jozefa II.
1781 Tolerančný patent
1782 Pápež Pius VI. Vo Viedni neúspešne žiadal Jozefa II. o odvolanie Tolerančného patentu
1790 – 1791 Krajinský snem v Budíne a Bratislave zaradil právo evanjelikov na náboženskú slobodu do korunovačnej listiny – Zákonný článok 26
1791 Synoda v Pešti
1812 Ústav milovníkov Biblie v Prešporku – prvá biblická spoločnosť v strednej Európe
1817 Začiatok unionistických a maďarizačných snáh o spojenie evanjelickej a. v. a reformovanej cirkvi
1842 Zpěvník evangelický
1848 – 1849 Povstanie Slovákov proti národnostnému útlaku pod vedením Štúra, Hurbana a Hodžu
Zákon č. 20 o náboženskej slobode v Uhorsku a rovnoprávnosti vierovyznaní
1849 Nariadenie miestodržiteľa generála Haynaua – zrušenie dozorcov, odvolanie superintendentov, vymenovanie administrátorov ev. cirkvi
1854 Miestodržiteľské nariadenie povolilo zasadnutia presbyterstiev, seniorálne a dištriktuálne konventy pod duchovným predsedníctvom
1859 Cisársky patent – štátoprávne postavenie a cirkevná ústava pre ev. a reformovanú cirkev
1859 – 1867 Patentálne boje, zriadenie Prešporskej (preddunajskej) patentálnej superintendencie (dištriktu)
1860 Zriaďovanie mimopatentálnych, tzv. autonomistických zborov, seniorátov a dištriktov
Evangelické cirkevní noviny
1862 Ev. gymnázium v Revúcej
1863 – 1875 Církevní listy
1866 Ev. gymnázium v Martine
1867 Rakúsko-uhorské vyrovnanie, odvolanie Patentu
1868 53. zákonný článok obnovil zákon č. 20 z roku 1848, čím zabezpečil plnú rovnoprávnosť a paritu ev. cirkví v Uhorsku
1874 Generálny konvent v Dolnom Kubíne – zrušenie gymnázií
1882 Teologická akadémia Uhorskej ev. a. v. cirkvi v Bratislave
Generálny konvent vyhlásil panslavizmus za kanonický priestupok
1883 Začal sa používať titul biskup namiesto superintendent
1887 Cirkevné listy
1891 Synoda v Budapešti
1892 Komenského oslavy na Slovensku
1893 Úprava hraníc dištriktov s cieľom oslabiť ich slovenskú väčšinu
Stráž na Sione
1894 Ústava Cirkvi kresťansko-evanjelickej augšpurského vyznania krajiny Uhorskej
1898 Založenie spolku Tranoscius
Vznik Vnútromisijnej a pastorálnej konferencie slovenských ev. a. v. farárov
1905 Za1oženie sirotinca v Modre
1910 Evanjelický posol spod Tatier
1913 Synoda v Budapešti
1917 Založenie sirotinca v Liptovskom Sv. Mikuláši
1918 Biskup Henrik Gedu1y pastierskym 1istom vyzval slovenských evanjelikov, aby zostali vo zväzku uhorskej cirkvi
1919 Slovenská ev. a. v. teologická akadémia v Bratislave (Theologická vysoká škola ev. a. v. cirkvi na Slovensku)
Generálna cirkevná rada
Misia Slovenskej evanjelicko-luteránskej synody nezmeneného a. v. z USA na Slovensku
1920 Slovenská ev. jednota
1921 Synoda v Trenčianskych Tepliciach
1921 Spolok ev. a. v. kňazov
1922 Cirkevná ústava
Biskupi Jur Janoška a Samuel Zoch
1924 Sväz evanjelickej mládeže
Konferencia Svetovej aliancie pre pokojnú prácu v cirkvi v Bratislave
1927 Zväz ev. ženských spolkov
1928 Prvé rozhlasové vysie1anie služieb Božích
Druhý zjazd česko-slovenských evanjelikov v Bratislave
1931 Spolok slovenskej ev. diakonie
1934 Československá štátna teologická fakulta evanjelická
1938 Pamätný spis ev. cirkvi slovenskej vláde
1939 Pamätný spis Spolku ev. kňazov o Hlinkovej garde
Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta
Mikulášska synoda
1940 Pokračovanie synody v Tatranskej Lomnici
Vypustenie nemeckých evanjelikov zo zväzku Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.
1942 Pastiersky list ev. biskupov proti deportácii židov
Slovenský preklad Nového zákona
Generálny konvent žiadal zastavenie vojny zo slovenskej strany
1944 Slovenské národné povstanie, 220 evanjelických farárov v ilegalite
1945 Zrušenie nemeckej cirkevnej ústavy na Slovensku z r. 1939 a zrušenie zákona o vypustení nemeckých evanjelikov zo zväzku Ev. cirkvi a. v. na Slovensku
1948 Generálny konvent odmietol návrh zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví štátom
1949 Piešťanský manifest
Generálny konvent v Bratislave.
Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom – začiatok likvidácie cirkevných orgánov, spolkov, ustanovizní a majetku
Zrušenie Spolku ev. a. v. kňazov a iných cirkevných spolkov
Štátny úrad pre veci cirkevné
1950 Ústredie slovenských ev. a. v. kňazov
1951 Synoda v Modre-Harmónii
Cirkevná ústava
Odstúpenie generálneho biskupa Vladimíra Čobrdu
Ján Chabada, generálny biskup
1955 Slovenské Pašie
1961 Proces s evanjelickými farármi
1968 Vyhlásenie Generálnej rady Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v ČSSR k obrodnému procesu
Všeobecná kňazská konferencia v Turčianskych Tepliciach
Zánik Ústredia ev. a. v. kňazov
1971 Ján Michalko, generálny biskup
1978 Slovenský preklad Biblie
1988 Európska konferencia luteránskej mládeže v Bratislave
Schematizmus Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v ČSSR
1989 VPN (Verejnosť proti násiliu) pri Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi
Generálny konvent v Žiline
Obnovenie činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku
Prvé televízne vysielanie služieb Božích
1990 Odstúpenie generálneho biskupa Jána Michalka
Pavel Uhorskai, generálny biskup
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského
Združenie evanjelických kňazov
1991 Rehabilitácia pracovníkov cirkvi za obdobie 1948 – 1989
1991 – 1993 Synoda v Liptovskom Hrádku a v Uhrovci
1992 Evanjelický spevník vyšiel v slovenčine (predtým evanjelici používali češtinu v nadväznosti na Kralickú Bibliu)
Stretnutie evanjelickej inteligencie v Bratislave-Petržalke
1994 Július Filo ml., generálny biskup
Ústava Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
1995 Agenda ECAV na Slovensku (vyšla 1996)
1996 Pašie – nové vydanie
1999 Biblia – nový, autorizovaný preklad (Tranoscius a Slovenská biblická spoločnosť)
Zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu v Bratislave
2001 Evanjelická encyklopédia Slovenska (zost. Borislav Petrík, Peter Rybár)
Dohoda o Krste svätom medzi evanjelickou a katolíckou cirkvou na Slovensku
2002 Evanjelický funebrál
2006 Miloš Klátik, generálny biskup
2008 Stretnutie kresťanov šiestich národov v Bratislave (7. ročník) a 1. evanjelické cirkevné dni
Biblia – slovenský ekumenický preklad (Slovenská biblická spoločnosť)
Pohrebná agenda
Schematizmus Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku


(Zdroj: Evanjelická encyklopédia Slovenska. Zostavovateľ Borislav Petrík a Peter Rybár. Bratislava 2001, s. 278 – 281.)

Edita Škodová


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart