Odporúčame do pozornosti

www.zdecav.sk
www.vdecav.sk
www.diakonia.sk
www.ekumena.sk
www.zed.sk
www.sem.sk
www.memc.sk - Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum Veľký Slavkov
www.spolok-martina-luthera.eu
www.tranoscius.sk
www.fevth.uniba.sk - Teologická fakulta UK v Bratislave
www.ustreps.sk – Ekumenická pastoračná služba v OS a OZ SR
www.sej.sk – Slovenská evanjelická jednota

Gymnáziá a spojené školy:
www.evlyceum.sk
www.egymbb.skwww.gjak.sk
www.egt.sk
www.esslm.sk
www.ekgym.sk
www.ckv.sk


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart