< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Kantorský kurz ZVS v Hornej Mičinej

Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divoch! Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! (1. Kron 16, 8-10) Zvolenský seniorát v sobotu 10. 11. 2018 zorganizoval pre zborových kantorov seniorátu kurz, ktorý sa konal v Evanjelickom kostole v Hornej Mičinej. Cieľom kurzu bolo skvalitniť hudobnú zložku služieb Božích a to...

 

Mgr. Ján Čáby, senior ZVS | 23.11.2018

viac

Levičania za rodákmi na Dolnú zem

V dňoch 12. až 14. októbra 2018 sa evanjelici z levického cirkevného zboru vydali s bratmi a sestrami z cirkevných zborov Jur nad Hronom a Hontianska Vrbica spoznávať život evanjelikov na Dolnej zemi v Maďarsku.

 

Alžbeta Solmošiová, CZ ECAV Levice | 29.10.2018

viac

Strom reformácie vo Veľkých Úľanoch

Počtom neveľký cirkevný zbor Veľké Úľany – Jelka si v nedeľu 7. októbra pripomenul 60. výročie posviacky Evanjelického chrámu Božieho v matkocirkvi Veľké Úľany.

 

Štefan Jahelka, zborový farár | 25.10.2018

viac

Stretnutie Spoločenstva ev. žien ZVS

Týždeň pred prvým výročím posviacky Evanjelického chrámu Božieho v Žiari nad Hronom sa v ňom v nedeľu 21. 10. 2018 konalo stretnutie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) Zvolenského seniorátu.

 

Božena Schniererová, zástupkyňa koordinátorky SEŽ ZVS | 25.10.2018

viac

Stretnutie žien Myjavského seniorátu 2018

V 19. nedeľu po Svätej Trojici 7. 10. 2018 sa v Sobotišti konalo stretnutie žien Myjavského seniorátu. Po dopoludňajších službách Božích k Poďakovanie za úrody zeme bol kostol nádherne vyzdobený Božími darmi − jesennými darmi prírody.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 22.10.2018

viac

180 rokov od posvätenia chrámu v Rakovnici

19. nedeľa po Sv. Trojici 7. 10. 2018 sa vo filiálke Rakovnica, patriacej k CZ Rožňavské Bystré, niesla v slávnostnom duchu pripomínania si okrúhleho výročia posvätenia chrámu, kde už 180 rokov zaznieva zvesť evanjelia a ľudia môžu prijímať Božie dobrodenia.

 

Zuzana Poláková, administrátorka CZ Rožňavské Bystré | 15.10.2018

viac

Poďakovanie za úrody v Petržalke

V nedeľu 7. októbra 2018 sa v Ev a. v. kostole konala slávnosť Poďakovania za úrody zeme. Kázňou slova Božieho na nej poslúžil zborový farár z partnerského zboru v Ulme-Böfingene Hans-Jörg Mack.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 15.10.2018

viac

Zlatá konfirmácia v Prietrži

V 16. nedeľu po Svätej Trojici 16. septembra 2018 sa konala v CZ Prietrž spomienka na konfirmáciu spred 50 – 51 rokov. Vtedy pod vedením pána farára Štefana Švancaru – v septembri uplynulo 10 rokov od jeho smrti – 36 konfirmandov vyznávalo vieru v Trojjediného Pána Boha.

 

Zora Rýzková, zborová dozorkyňa | 10.10.2018

viac

Deň DNS v Jabloňovciach

Dňa 15. septembra 2018 sa uskutočnil Deň Dunajsko-nitrianskeho seniorátu v Jabloňovciach. Tento rok bol pre nás mimoriadne požehnaný, nakoľko sa na ňom zúčastnilo približne 160 ľudí.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 4.10.2018

viac

Bohatý september v Senici

September v Senici sa začal výletom na Oravu, ktorý pre svojich cirkevníkov pripravilo Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ Senica. Na výlet boli pozvaní aj hostia zo susedného Hlbokého a z neďalekého Častkova.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica  | 2.10.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart