< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Slúžiaca cirkev

Dôstojný brat generálny biskup Ivan Eľko spolu so svojim osobným tajomníkom bratom Borisom Mišinom, 17. apríla 2019 prvýkrát oficiálne navštívili Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Tradícia každoročného stretnutia generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so zamestnancami Ústredia ED ECAV má už viac ako pätnásť rokov.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 6.5.2019

viac

Pomoc, ktorá spája

Jednou z najvernejších organizácií, ktoré aj tri roky po smrti Antona Srholca napĺňajú jeho odkaz, je Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku na čele s Janou Gasperovou a Szilivou Buzalovou. Obe tieto krehké ženy si vzali k srdcu slová, ktoré pán farár Srholec povedal pred smrťou: "nenoste mi kvety a nestavajte pomníky, ale pokračujte v začatom diele boja za slobodu a pomáhajte najchudobnejším z chudobných, ľuďom bez domova". Pomoc Evanjelickej diakonie má pre nás...

 

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., sociálny pracovník a riaditeľ RESOTY | 16.1.2019

viac

Vianočné darčeky pre slovenské deti v Rumunsku

Nedávno sme znova svätili Vianoce. Na Vianoce Pán Boh daroval svetu ten najväčší dar, svojho Syna, v ktorom ponúka až dodnes všetkým ľuďom, bez rozdielu, spasenie a večný život, s jedinou podmienkou: že budú v Neho veriť, že On bude ich Pánom: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 3,16). Preto sú až dodnes vianočné darčeky našim pokusom o vyjadrenie lásky našim blízkym. Lásky, ktorú všetci tak veľmi potrebujeme.

 

Juraj Dušan Vanko, zborový farár v cirkevnom zbore Butín | 16.1.2019

viac

Vianočná radosť pre ilocké deti

Deti z Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Iloku, boli už tretíkrát zapojené do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vianočné balíčky im opäť sprostredkovala Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, ktoré im tento rok dodala Diakonie Českobratrské církve evangelické v Prahe. S radosťou sme tak 16. decembra 2018 prijali delegáciu Evanjelickej diakonie, a to Szilviu Buzalovú a Janu Gasperovú. Touto cestou sa chceme obzvlášť poďakovať najmä...

 

Ev. far. Dušan a Boženka Sajákovci | 16.1.2019

viac

15 rokov služby košeckej diakonie

V nedeľu Vďakyvzdania za úrody zeme 21. októbra 2018 sa slová zakladateľa bavorskej diakonie, ev. kňaza Wilhelma Löheho, stali mottom 15. jubilea Evanjelickej diakonie v Košeci:

 

Ľubomír Marcina, správca SED  | 29.10.2018

viac

Zbierka Kolega kolegovi

Evanjelické diakonia ECAV na Slovensku zorganizovala zbierku Kolega kolegovi na pomoc kolegyni, ktorá sa ocitla v núdzi. Zbierka oslovila aj klientov a ich rodinných príslušníkov či rodinných príslušníkov zamestnancov Diakonie, niektoré cirkevné zbory aj jednotlivcov.

 

Anna-Mária Benková, Referát humanitárnej a rozvojovej pomoci ÚED | 13.9.2018

viac

Nemeckí dobrovoľníci na Slovensku

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku koncom augusta rozlúčila so skupinou dobrovoľníkov z Nemecka a privítala nových dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať v diakonickej práci na Slovensku v nasledujúcom roku.

 

Katarína Šoltésová, Referát zborovej diakonie ÚED | 13.9.2018

viac

15 rokov služby SED Hontianske Moravce

V Ev a. v. chráme v Hontianskych Moravciach sa 8. mája 2018 uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti 15. výročia založenia Strediska evanjelickej diakonie Hontianske Moravce. Kázňou slova Božirho poslúžil brat biskup ZD ECAV Milan Krivda.

 

Jana Brunauerová, riaditeľka SED Hontianske Moravce | 4.6.2018

viac

Stretnutie priateľov Zborovej diakonie BAS

V CZ ECAV Bratislava Dúbravka sa 22. apríla 2018 uskutočnilo seniorálne stretnutie priateľov Zborovej diakonie Bratislavského seniorátu na tému Ako lepšie porozumieť dezorientovaným ľuďom vo vysokom veku.

 

Magdaléna Danková, CZ ECAV Veľké Leváre | 5.5.2018

viac

10 rokov SED vo Vranove nad Topľou

V Druhú nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2018 si vranovskí evanjelici na slávnostných službách Božích pripomenuli 10. výročie vzniku Strediska evanjelickej diakonie − denného stacionára Dom diakona Štefana.

 

Jozef Švarbalík, správca SED, Vranov nad Topľou  | 25.4.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart