< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Novoročné stretnutie evanjelikov Zvolenského seniorátu

V nedeľné odpoludnie, 20. januára 2008, sa v evanjelickom a. v. chráme Božom vo Zvolenskej Slatine zišiel početný zástup evanjelikov všetkých vekových kategórií, ktorí prijali pozvanie predsedníctva Zvolenského seniorátu na novoročné stretnutie.

 

Daniel Koštial | 4.2.2008

viac

SPK Bratislavského seniorátu ECAV

Duchovní bratislavského seniorátu sa 17. januára 2008 stretli na pravidelnej pracovnej porade so seniorom v zborovej sieni na Legionárskej ulici v Bratislave. V prvej časti stretnutia sme sa zamysleli nad biblickým výkladom brata kaplána Mgr. Jozefa Jankoviča z Trnavy a vypočuli sme si oznamy a informácie brata seniora Mgr. Miroslava Jägera.

 

Jana Kaňuchová  | 25.1.2008

viac

Opäť sa zišiel seniorálny prípravný tím Stretnutia kresťanov Bratislava 2008

Už tretie zasadnutie zástupcov seniorálnych prípravných tímov (zoznam tu) k Stretnutiu kresťanov Bratislava 2008 sa konalo na GBÚ v Bratislave 15. januára 2008, aby prerokovalo ďalšie otázky v súvislosti s pripravovaným stretnutím kresťanov šiestich národov, ktoré sa uskutoční od 27. do 29. júna 2008 v Bratislave a blízkom okolí pod heslom Spojení v Kristovi – spoločne v Európe (pozri www.ecav.sk/stretnutie).

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 18.1.2008

viac

Stretnutie spevokolov Novohradského seniorátu

Po dlhšej prestávke sa aj v Novohradskom senioráte stretli zborové spevokoly, aby sa navzájom povzbudili vo svojej službe a najmä spevom spoločne oslávili prichádzajúceho Pána. Stretnutie v 2. adventnú nedeľu hostil cirkevný zbor v Poltári.

 

Ondrej Majling | 16.1.2008

viac

Inštalácia predsedníctva Košického seniorátu

Dňa 15. decembra 2007 sa vo Vyšnej Kamenici za prítomností mnohých hostí uskutočnila inštalácia predsedníctva Košického seniorátu PaedDr. Mgr. Jána Hrušku, seniora, a MUDr. Imricha Lukáča, CSc., seniorálneho dozorcu.

 

Ján Hruška | 14.1.2008

viac

V Rajci slávnostne privítali nový rok

Veriaci z Rajca (fília cirkevného zboru Žilina) si v miestnej modlitebni na slávnostných novoročných službách Božích 1. januára 2008 pripomenuli začiatok nového kalendárneho roka.

 

Daniel Baláž, Žilina | 14.1.2008

viac

Inštalácia v Málinci

"Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť." (Prís 21, 21) Tieto slová si vybral inštalovaný brat farár Mgr. Ivan Mucha, predseda Synody ECAV na Slovensku a Vnútromisijného výboru ZD, za základ svojej duchovnej služby. Slávnostné služby Božie sa v málinskom cirkevnom zbore konali v 3. adventnú nedeľu 16. decembra 2007 v miestnom chráme Božom.

 

J. J. | 2.1.2008

viac

80. výročie posvätenia kostola v Párnici

Dňa 25. novembra 2007, v poslednú nedeľu cirkevného roka, v Nedeľu večnosti, si veriaci Cirkevného zboru Párnica pripomenuli 80.výročie posviacky svojho chrámu. V predpoludňajších hodinách sa konali slávnostné služby Božie, kde kázňou slova Božieho poslúžila seniorka LOS Mgr. Katarína Hudáková.

 

Ján Hricko | 27.12.2007

viac

Návšteva generálneho biskupa v CZ Košice-Terasa

Počas svojej návštevy Košíc si 17. decembra 2007 našiel dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., čas aj na krátku návštevu nášho cirkevného zboru.

 

www.terasa.sk  | 22.12.2007

viac

Východný dištrikt má biskupa! - aktualizované

Dňa 17. 12. 2007 zasadala sčítacia komisia pri voľbe biskupa Východného dištriktu. Jediným kandidátom bol Mgr. Slavomír Sabol - farár-konsenior z Bystrého.

 

Peter Ferenčík, riaditeľ BÚ VD | 18.12.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart