< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Konvent Liptovsko-oravského seniorátu v Oravskej Porube

Seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu (LOS) zasadal v sobotu 30. marca 2007 v kultúrnom dome v Oravskej Porube. Program sa začal službami Božími v evanjelickom chráme vo Veličnej, na ktorých kázal konsenior M. Cingeľ. Rokovanie otvoril seniorálny dozorca O. Mrlian. Konventuálov pozdravil aj starosta obce J. Benko.

 

mk | 9.4.2007

viac

Chrámový koncert v pôstnom čase

25. marca 2007 sa v Evanjelickom a. v. kostole vo Vrbovom konal chrámový koncert, na ktorom odzneli diela A. Dvořáka, J. Brahmsa a J. S. Bacha.

 

Edita Sabolíková | 26.3.2007

viac

Spomínali aj v Hlbokom

Slávnostné služby Božie, venované spomienke na J. M. Hurbana, sa konali aj v Hlbokom, kde Hurban pôsobil ako farár až 45 rokov. Hostí pri tejto príležitosti privítala domáca farárka Anna Ďurcová. Božie slovo zvestoval biskup Západného dištriktu Milan Krivda, ktorý si za tému kázne zvolil slová: „Cirkev budujme na Kristovi vo veľkej zodpovednosti pred Pánom Bohom.“

 

Anna Ďurcová | 26.3.2007

viac

Oslavy J. M. Hurbana a seminár v Brezovej pod Bradlom

190. výročie narodenia J. M. Hurbana si 18. marca 2007 pripomenuli aj v Brezovej pod Bradlom slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole, kde Hurban pôsobil ako kaplán. Slávnostným kazateľom bol senior Myjavského seniorátu Samuel Mišiak. Spomienka pokračovala pri pamätníku J. M. Hurbana, kde predstavitelia mesta a cirkvi položili kvety. Zaznela báseň Bije zvon slobody a zaspieval mužský cirkevný spevokol. Program spomienky duchovne obohatila brezovská farárka Viera Mosná príhovorom na text G 5, 13 – 14.

 

Edita Sabolíková | 22.3.2007

viac

Seniorálna pastorálna konferencia Novohradského seniorátu

V pondelok 12. marca 2007 sa uskutočnila SPK NO seniorátu, ktorá sa tentoraz konala v Po1tári. Prítomných na nej privítal senior NO seniorátu Jaroslav Ďuriš a v duchovnom príhovore sa nad starozmluvným textom o prorokovi Eliášovi zamyslel Ondrej Majling, farár z CZ v Poltári. Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. V príhovore poukázal na to, že tento seniorát v minulosti významne prispel v prospech našej cirkvi aj nášho národa a čestné miesto zastáva aj dnes. Potom prenášal na tému Ecclesia de eucharistia a komentoval dokument Zjednotenej ev. cirkvi v Nemecku, ktorý sa zaoberá ekuménou. Nasledovala diskusia o aktuálnych problémoch cirkvi v súčasnosti.

 

Edita Sabolíková | 20.3.2007

viac

Kanditáti na biskupa Východného dištriktu ECAV

V Necpaloch sa 19. marca 2007 konala kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorá prijala návrhy na kandidátov do volieb biskupa VD ECAV.

 

Edita Sabolíková | 20.3.2007

viac

Posvätenie kaplnky v Evanjelickom dome starostlivosti

Slávnostné posvätenie obnovenej kaplnky v Evanjelickom dome starostlivosti, ktorý sa nachádza v Bratislave na Palisádach v priestoroch medzi Bradlianskou a Partizánskou ulicou, sa konalo 10 marca 2007 popoludní v nadväznosti na slávnostné služby Božie vo Veľkom kostole na Panenskej ulici, ktorými sa oficiálne začala činnosť Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a v ozbrojených zboroch SR.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 12.3.2007

viac

V Bratislavskom senioráte sa kradlo

Bronzový zvon o váhe asi 320 kg, vyrobený okolo roku 1834 – 1835, odcudzili doposiaľ neznámi páchatelia na filiálke Prašník-Pustá Ves, patriacej do CZ ECAV Vrbové. Zvon s nárazovým tónom c2 mal - vrátane ozdobnej úchytky v tvare kráľovskej koruny so šiestimi uchami - výšku 82 cm, dolný priemer venca zvona bol 80 cm. Ku krádeži došlo minulý týždeň medzi 27. februárom a 2. marcom 2007, keď bola zistená. Páchatelia po sebe zanechali jarmo, na ktorom bol zvon...

 

Edita Sabolíková | 8.3.2007

viac

Stretnutie na starej fare

Na ďalšom z pravidelných Stretnutí na starej fare na Tranovského ul. v Liptovskom Mikuláši 2. marca 2007 sa prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., zamýšľal nad prospešnosťou vyzdvihovania životných peripetií a a činorodosti našich predkov pre existenčné smerovanie súčasníkov či budúcich generácií, pričom uviedol jedinečné príklady z našej histórie. Podujatie bolo spojené s projekciou dokumentárnych filmov o Samovi Tomášikovi a Aurelovi Stodolovi.

 

Edita Sabolíková | 6.3.2007

viac

Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien z cirkevných zborov v Bratislave

Pravidelné stretnutie žien zo všetkých cirkevných zborov na území mesta Bratislavy, organizované Spoločenstvom evanjelických žien, sa konalo 4. marca 2007 v zborovom dome pri Evanjelickom kostole Sv. Trojice na Strečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke.

 

Edita Sabolíková | 6.3.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart