Úvod presbyterov v Devičí

Služby Božie v Nedeľu po Vstúpení boli pre niektorých v CZ Devičie výnimočnými a iste aj nezabudnuteľnými. Skladalo na nich sľub 10 nových presbyterov a presbyteriek, z ktorých predtým ani jeden nezastával funkciu presbytera v tomto cirkevnom zbore.

Po zložení sľubu sa všetkým prítomným za novozvolených prihovoril brat kurátor Stanislav Juris. Všetkým novozvoleným presbyterom a presbyterkám prajem v mene CZ Devičie veľa sily, múdrosti a vytrvalosti, ale najmä veľa Božieho požehnania pri všetkej práci, ktorá ich teraz čaká.

K. Kmecová, administrátorka CZ Devičie | 3.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart