„Zázrak“ na stretnutí v Gemerskej Polome

V rámci Národného týždňa manželstva sa v CZ ECAV v Gemerskej Polome v nedeľu 13. februára 2011 konalo stretnutie manželov. Uskutočnilo sa v spolupráci s obcou Gemerská Poloma a jej starostom Jánom Chanasom.

Zišli sme sa v pomerne veľkom počte – niečo vyše 100 ľudí. Vekové zloženie bolo rôzne – malé deti, dorast, mládež a manželské páry od najmladších až po tých, ktorí v manželstve spolu žijú niekoľko desaťročí. Počas stretnutia vystúpili deti z detskej besiedky, evanjelický spevokol, spevokol ZPOZ a mládežnícka hudobná skupina, ktorá mala svoje prvé verejné vystúpenie.

Prednáškou na tému manželstva poslúžil brat farár Ondrej Majling z Poltára, ktorý prítomných povzbudil, aby vo svojom manželstve zotrvali a aj napriek rôznym problémom či prekážkam zostali verní svojmu manželskému sľubu. Manželstvo prirovnal k vzťahu medzi Pánom Bohom a Jeho vyvoleným ľudom – Izraelom. Z Božej strany v tomto „manželstve“ bolo často potrebné odpustenie, keď Ho Jeho ľud zrádzal, a zo strany Izraela bola potrebná pokora a priznanie si svojej chyby, svojho zlyhania a prosba o odpustenie. Tak to musí byť aj medzi manželmi: priznanie si omylu a odpustenie – bez nich láska začne chladnúť a manželstvo skončí rozvodom.

Počas prednášky boli pre menšie deti pripravené tvorivé dielne a deti mali možnosť pripraviť pre svojich rodičov darček k NTM – rámček na fotografiu. Ten im odovzdali po svojom vystúpení. V modlitbách sme prosili Pána Boha, aby požehnával aj naďalej všetky manželstvá, aby dával silu tým, ktorí už svojich manželov či manželky nemajú, pretože zomreli, a aby povzbudzoval tých, ktorí zvažujú, či majú vstúpiť do manželstva.

Vo voľnejšej časti bola pripravená pre manželov krátka aktivita, kde si mohli vyskúšať, ako dobre sa navzájom poznajú. Na záver dostali všetci prítomní malý darček – medovníkové srdiečko – ako spomienku na toto stretnutie.

Toto stretnutie bolo pre náš cirkevný zbor veľkým požehnaním, pretože nás podnietilo k aktívnej účasti a motivovalo k ďalším podobným stretnutiam a ďalšej činnosti. Hádam najväčším prekvapením boli práve naši mladí, ktorí sa počas veľmi krátkeho času – len dva týždne – stretávali a nacvičili desať mládežníckych piesní na chválu Pána Boha. Výsledok bol ohromujúci – 5 gitár, bicie, klávesy a 4 speváci. V svedectve o začiatkoch a motiváciách k vzniku tejto „kapely“ použil brat farár Miroslav Maťo slovo „zázrak“, ktoré naozaj vystihuje to, ako táto skupina vznikla a ako Pán Boh úžasným spôsobom konal a všetko zorganizoval tak, aby sa vystúpenie mohlo uskutočniť. Skupina bola bez mena, ale slovo zázrak bolo také výstižné, že sa ujalo ako názov. Takže aj vďaka stretnutiu pri príležitosti NTM môže v našom cirkevnom zbore fungovať mládežnícka hudobná skupina „Zázrak“, za čo patrí chvála a vďaka najmä Pánu Bohu, ktorý tak úžasne a zázračne konal a všetko viedol správnym smerom.

Som vďačná Pánovi za myšlienku NTM a verím, že sa v našej krajine i v našej obci bude konať každoročne a bude motivovať a oslovovať stále viac a viac spoločenstiev, organizátorov a hlavne manželov, ktorí sa k nemu pridajú. Ďakujem všetkým účinkujúcim, zúčastneným a všetkým sponzorom, ktorí toto naše stretnutie pomohli pripraviť. Moje najväčšie ďakujem však patrí Pánu Bohu za to, že On je taký mocný a úžasný a koná zázraky, ktoré nás vedú ešte bližšie k Nemu.

Janka Maťová, zborová farárka | 22.2.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart