200. výročie narodenia Karola Štúra

Na oslavách 200. výročia narodenia Karola Štúra, evanjelického farára, rektora gymnázia, člena mestskej rady a spisovateľa, ktorého pôsobenie je späté s evanjelickým cirkevným zborom v Modre, sa zúčastnil aj dištriktuálny biskup ZD M. Krivda.

Cirkevný zbor v spolupráci s mestom Modra, Múzeom Ľudovíta Štúra, Gymnáziom Karola Štúra a Základnou umeleckou školou v Modre zorganizovali na dni 25. - 27. marca 2011 viaceré podujatia, na ktorých si pripomínali osobnosť Karola Štúra.

V piatok 25. marca 2011, v deň 200. výročia narodenia K. Štúra, pripravilo Gymnázium Karola Štúra a ZUŠ v Modre literárno-hudobný večer pod názvom „Spomienka ukrytá v slove a hudbe“. V rámci programu študenti škôl predstavili život Karola Štúra a jeho pôsobenie ako spisovateľ a predniesli viaceré jeho básne. Večer dotvorili svojimi vystúpeniami žiaci ZUŠ a program uzatvorilo vystúpenie zboru ZUŠ „Chorus angelicus“ pod vedením Janky Neščákovej.

Zároveň tu bola otvorená aj výstava o Karolovi Štúrovi zachytávajúca všetky dôležité okamihy jeho života, ktorú pripravilo Múzeum Ľ. Štúra v Modre. Výstava bude po skončení slávností presunutá do priestorov múzea a potrvá do konca apríla.

V sobotu 26. marca na odbornom seminári odzneli štyri prednášky zachytávajúce obdobie pôsobenia Karola Štúra. Mgr. Sylvia Hrdlovičová vo svojom príspevku priblížila životné míľniky Karola Štúra a jeho rodiny. Dr. Eva Kowalská, DrSc., pripomenula význam Karola Štúra ako jedného zo zakladateľov modranského kasína. PhDr. Marián Damankoš prezentoval vo svojom príspevku situáciu v evanjelickom školstve v prvej polovici 19. storočia a miesto Karola Štúra v ňom ako profesora a rektora gymnázia v Modre. Mgr. Marián Čop predstavil Karola Štúra ako zborového farára v Modre a problémy, s ktorými cirkevný zbor zápasil v období jeho pôsobenia v rokoch 1846 - 1851. Medzi prednáškami vystúpil modranský cirkevnozborový spevokol pod vedením brata kantora Jána Benku.

Spomienkové slávnosti vyvrcholili v nedeľu 27. marca na slávnostnými službami Božími. Za účasti brata biskupa ZD ECAV Mgr. Milana Krivdu, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša, generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Rastislava Púdelku, primátorky mesta Modra Hany Hlubockej a ďalších hostí sa zhromaždil ľud Boží, aby si pripomenuli túto osobnosť presahujúcu hranice mesta i regiónu. Brat biskup v kázni na text Joz 24, 14 - 15 zdôraznil potrebu vernosti voči Pánu Bohu a výchovu detí i mládeže k viere v nášho Pána, pripomenul aj pôsobenie Karola Štúra práve v súvislosti s kázňovým textom vyzývajúcim k vernosti a stálosti voči Pánu Bohu. V rámci príhovorov sa prihovorili viacerí hostia medzi nimi predseda BSK Pavol Frešo, generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka, ako aj potomok rodiny Štúrovcov prof. Ivan Štúr, pani primátorka a ďalší.

Po slávnostných službách Božích sa konal pietna spomienka na cintoríne pri hrobe Karola Štúra spojená s položením vencov. Karol Štúr zomrel 13. januára 1851 a v januári sme si pripomenuli aj 160. výročie jeho smrti. Pán Boh ho odvolal v mladom veku nedožitých 40 rokov života. Napriek tomu Karol Štúr vykonal mnoho práce v oblasti vzdelávania a výchovy, rozvoja mesta i ako evanjelický farár a národný buditeľ.

Marián Čop | 31.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart