20. výročie posvätenia kostolov v Matúškove a Galante

V nedeľu 27. mája 2012 si galantský cirkevný zbor pripomenul 20. výročie posviacky svojich kostolov v Matúškove a Galante. Tak ako pred dvadsiatimi rokmi, tak aj teraz boli slávnosti na svätodušnú nedeľu, doobeda o 11.00 hodine v Matúškove a poobede o 14.00 hodine v Galante.

V matúškovskom kostole boli na programe slávnostné služby Božie. S oslavou Pána ich začala galantská mládež a predspevom „Vojdite, plesajme“ domáci brat zborový farár Jaroslav Mlynár.
Liturgiou poslúžili: brat farári a sestry farárky Andrea Lukačovská zo Sládkovičova, Olivér Nagy z Dolných Salíb, Zuzana Slížiková z Horných Salíb, Barbora Vontorčíková a zborový kaplán Ľuboš Vontorčík.
Zvesťou slova Božieho sa prihovoril brat senior BAS Boris Mišina.
V rámci služieb Božích vystúpil aj galantský spevokol pod vedením sestry Zlatice Klátikovej s piesňou „Môj milý Bože“ a staroslovanským Otčenášom.
Po službách Božích bolo pripravené štedré pohostenie v záhrade matúškovského kostola: na diaľku rozvoniaval hovädzí guláš, koláče a káva.

Okolo pol druhej sa hostia postupne presunuli z dcérocirkvi Matúškovo do Galanty, kde pokračoval duchovný program mládežníckymi službami Božími. Na týchto službách Božích poslúžili čítaním slova Božieho a liturgiou spomínaní bratia farári a sestry farárky.
Duchovným slovom a osobným svedectvom sa prihovorila sestra konseniorka BAS Andrea Lukačovská. Krátkym pozdravom sa pripojil aj brat senior BAS Boris Mišina. Domáci brat zborový farár Jaroslav Mlynár predstavil stručné dejiny Cirkevného zboru ECAV Galanta.
V rámci služieb Božích v Galante vystúpili spevokoly z Horných Salíb, zo Sládkovičova a z Galanty. S gitarovým prednesom a piesňou „Pokánie“ vystúpil brat M. Šido; organovým koncertom z Bachovho diela poslúžil brat kantor zo Sládkovičova, Dis. art. V. Kopáčik.
Po službách Božích bolo opäť pripravené občerstvenie tentoraz v záhrade galantského kostola, kde bol priestor na dojmy, rozhovory a stretnutia.

Okrem duchovného programu v kostole bola pripravená aj predvernisáž k 65. výročiu návratu Slovákov do vlasti z Maďarska (z obce Slovenský Komlóš): „Ondrej Beňo – poslanec SNR a prvý dozorca Dunajského seniorátu“. V rámci tejto panelovej výstavy bola pripravená prezentácia k 20. výročiu posvätenia kostolov v Matúškove a Galante.

Dal by Trojjediný Pán, žeby dielo Ducha Svätého – Radcu – Darcu života – Posvätiteľa – Napomínateľa - nás pohýnalo k stálej obnove v životoch, v zboroch, v cirkvi a na celom svete.

Ľuboš Vontorčík, zb. kaplán, Galanta | 1.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart