220. výročie posvätenia chrámu v Beckove

220. výročie posvätenia chrámu je príležitosť pre radosť. V takejto radosti určite jasali aj naši evanjelickí predkovia, keď v 21. nedeľu po Sv. Trojici v roku Pána 1792 posväcovali tolerančný kostol, ktorý postavili v priebehu dvoch rokov. Musel byť za mestom, bez veže, bez zvonov a s vchodom z bočnej ulice.

V takej istej radosti sme jasali aj my, súčasní užívatelia tohto chrámu Božieho, teda evanjelici z Beckova a Kálnice, keď sme sa po dva dni tešili z podujatí, ktoré vedenie cirkevného zboru pripravilo pre všetkých jeho členov, pre milých hostí a vzácne návštevy.

„Kristus – život náš“ bolo motto celého podujatia a slovo Kristovo zaznievalo neustále. Sobota 22. septembra patrila dorastu a mládeži. Toto stretnutie pripravila a viedla sestra PaedDr. Radka Prokopenská. Hlavným programom boli diskusie v skupinách na témy Život s Kristom naplno, Falošný život s Kristom a Život s Kristom v spoločenstve. Celý program oživila kresťanská hudba a spev v podaní mladých kresťanov z Cirkevného zboru ECAV Nové Mesto nad Váhom. Po programe sa všetci účastníci stretli na farskom dvore pri dobrom guláši. Súčasne s týmto programom prebiehala aj Jablková párty s hrami a modlitbami pre naše deti, ktorú viedli Tánka a Dávid. Program pokračoval Večerom s hosťom. Náš zborový dozorca Peter Kočický na ňom privítal a uviedol herca, scenáristu, režiséra a pedagóga Juraja Sarvaša. Tento vzácny človek, umelec presvedčil všetkých o tom, aké dôležité pre náš národ je poznať svoju minulosť a významných ľudí, ktorí bojovali za sociálnu, národnú i náboženskú slobodu. Zaspomínal si aj na svoju mladosť, ktorá súvisela i so sirotincom v Beckove (boli tu dočasne umiestnení jeho bratia). Hovoril tiež o svojej doterajšej a súčasnej činnosti a hlavne zarecitoval úryvky z klasickej i súčasnej poézie. Ochotne odpovedal aj na otázky publika. Bol to pre všetkých krásny zážitok lahodiaci duši.

V nedeľu sa uskutočnili slávnostné služby Božie. Na úvod prítomných pozdravil zborový dozorca Peter Kočický. Liturgovali sestra farárka Mgr. Jarmila Petrulová z Trenčianskych Stankoviec a brat farár Mgr. Pavel Černaj z Dolného Srnia, ktorý t. č. administruje cirkevný zbor. Kazateľom slova Božieho bol dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda, ktorý si vzal za základ kázne dva biblické texty – slová proroka Izaiáša 28, 16: „Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený“, a slová apoštola Petra, ktorý v 1. liste 2, 4 – 6 píše:
Služby Božie prežiarili svojím vystúpením Vladislava Špaleková hrou na elektrickom organe a Slavomír Ježko hrou na trúbku, keď uviedli skladby J. S. Bacha a J. Clarka. Vypočuli sme si spevácky zbor Zvon z trenčianskeho cirkevného zboru a poéziu Milana Rázusa v podaní Juraja Sarvaša. Veriacich pozdravila aj zborová farárka (t. č. na materskej dovolenke) a napomenula ich k horlivejšiemu nábožnému životu. Na záver poďakovala všetkým, ktorí nás svojou službou prišli povzbudiť a posilniť na ceste kresťanského života.

Dejinami nášho cirkevného zboru od najstarších čias až podnes nás previedla sestra poddozorkyňa za Kálnicu Mgr. Ružena Bandurová. Hovorila o tom, aké ťažké boli začiatky cirkevného zboru, aké veľké prekážky museli evanjelici prekonávať až do doby, keď si konečne mohli postaviť kostol. Zaznelo meno Štefana Pilárika, neohrozeného obrancu práv evanjelickej cirkvi, aj ďalších farárov, bez statočnosti ktorých by cirkevný zbor nebol prežil a ktorí si zaslúžia našu úctu, lebo často spolu s veriacimi „zo sĺz, lásky, vernosti a oddanosti k evanjeliu Kristovmu postavili tento chrám“.

Po skončení služieb Božích sa všetci zhromaždili v kostolnej záhrade, kde dôstojný brat biskup ZD Milan Krivda zasadil Strom reformácie. Opäť sa rozhlaholil spevokol Zvon a báseň zarecitoval Juraj Sarvaš. Celá slávnosť bola ukončená piesňou „Kto za pravdu horí“, po ktorej nasledovalo bohaté pohostenie na fare.

Popoludní uviedla sestra poddozorkyňa za Beckov Lenka Martišová koncert pre flautu a klavír. Skladbami starých i súčasných majstrov aj vlastnými skladbami sa predstavili Michaela Fojtíčková a Henrich Kliment a povznášajúce tóny hudby umocnili nádhernú atmosféru tohto dňa.

Nezabudnime ani na výstavu starých fotografií pod názvom „Náš kostol v našich životoch“. Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k oslavám v našom cirkevnom zbore. Možno aj práve preto, že sa všetci s láskou zapojili do ich príprav, môžeme našu slávnosť považovať za vydarenú a tešíme sa na ďalšie spoločné napredovanie.

Fotografie: Daniel Hladký

Ružena Bandurová, Beckov | 4.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart