25 rokov v službe CZ Lučenec

Tohtoročná štvrtá pôstna nedeľa bola pre CZ Lučenec pamätná. Veriaci na službách Božích ďakovali Pánu Bohu za doterajšie 25-ročné pôsobenie svojho duchovného pastiera a zároveň ich rodáka Mgr. Jána Rajtóka

Zvesťou Božieho slova poslúžil brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda. V kázni na text z Mk 8, 31 – 34 zdôraznil, že každý nesieme svoj kríž a že nám Pán Boh nenaloží viac, ako by sme mohli uniesť. Utrpenie zo sveta nevymizne, ale Pán Boh neopustí svoju cirkev. Pán Boh si do služby povoláva služobníkov, ktorí sú VERBI DEI MINISTRI - služobníci Božieho slova, a je Božia milosť, že domáci brat farár môže vidieť ovocie svojej práce za tých 25 rokov, veď s kňazmi je to tak, že jeden sadí, iný polieva a ovocie ich práce sa ukáže až po čase.
Okrem brata biskupa pozdravil domáceho brata farára aj brat senior Novohradského seniorátu Mgr. J. Ďuriš a zborový dozorca MVDr. Oravský. Liturgiou poslúžili brat biskup, brat senior, domáci brat farár a sestra kaplánka.
Služby Božie boli obohatené o pôstne pásmo poézie a hudby, na ktorom sa podieľali cirkevníci tohto zboru.
Celé služby Božie sa niesli v znamení slov: „Nie nám, ó, Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť.“ (Ž 115, 1)

Irena Paľovová, zborová kaplánka  | 12.3.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart