450. výročie založenia cirkevného zboru v Nových Sadoch

Pre novosadský cirkevný zbor bola 15. nedeľa po Svätej Trojici sviatočná. Pri príležitosti 450. výročia založenia cirkevného zboru sa konali slávnostné služby Božie za prítomnosti mnohých hostí.

V úvode služieb Božích prítomných privítala zborová farárka Marianna Jančušová a sestra dozorkyňa Emília Kulíšková, ktorá sa prihovorila slovami zo zborovej kroniky zaznamenanými pri príležitosti 400. výročia založenia cirkevného zboru.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnil aj brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda, ktorý poslúžil kázňou Slova Božieho. Veriacich povzbudil k dôvere k Pánu Bohu a zároveň upozornil, aby nezabúdali byť služobníkmi novej zmluvy.
Senior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Ivan Eľko v príhovore vyzdvihol význam cirkevného zboru v minulosti.
Prítomní boli aj duchovní, ktorí pochádzajú z nášho cirkevného zboru. Najstarším prítomným farárom, t. č. vo výslužbe, bol brat farár Pavel Proksa, ktorý cirkevný zbor pozdravil. Liturgiou poslúžili aj rodáčky: sestra farárka Renáta Madzinová a sestra kaplánka Eva Mažárová. Z cirkevného zboru pochádza aj brat farár Pavel Tomka.
Počas služieb Božích prítomných oboznámili s dejinami cirkevného zboru od ich počiatku až po súčasnosť brat Peter Michalík ml. a sestra Mahuliena Sochorová. Program spestrili aj najmladší členovia zboru mládežníckou piesňou a zborový spevokol. Pozvanie na slávnosť prijala i rodina Ivana Kneppu – vnuk po bratovi dekanovi Ladislavovi Záthureckom – a rodiny po bratovi seniorovi Andrejovi Kvasovi.
Vďaka patrí Pánu Bohu, ktorý svojím požehnaním doposiaľ pôsobil v novosadskom cirkevnom zbore!

Eva Mažárová st. | 29.9.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart