50. výročie posvätenia chrámu a 143. výročie posvätenia veže v Nových Sadoch

Ako každoročne v prvú nedeľu po Michalovi, aj 30. septembra 2012 si veriaci v Nových Sadoch pripomenuli pamiatku posvätenia svojho chrámu. Už presne päť desaťročí slúži tento kostol všetkým, ktorí túžia chváliť a oslavovať Pána Boha.

Nielen chrám Boží mal svoje narodeniny, „oslavovala“ i veža kostola, ktorá je o niekoľko desaťročí staršia – na svojom mieste stojí už od roku 1869.

Prítomných hostí i domácich viery v chráme Božom privítali zborová farárka Jana Bartová a sestra dozorkyňa Emília Kulíšková. Slávnostnú atmosféru služieb Božích umocnil hneď v úvode svojím spevom zborový spevokol pod vedením kantora Juraja Štefánika. Pozvanie na novosadské hody prijal a zvesťou Božieho slova poslúžil emeritný biskup Július Filo. Po kázni oboznámila sestra poddozorkyňa Viera Držíková prítomných s históriou prestavby kostola a detský folklórny súbor Pelikánik nás pozdravil svojím pásmom, ktoré pokračovalo aj pri východe z chrámu.

Pozdrav spoza oceána priniesol novosadským evanjelikom aj emeritný biskup Slovenskej synody Sion ELCA Paul Brndjar. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnila i rodina bývalého novosadského kazateľa a seniora Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Andreja Kvasa. Nie raz tohto významného slova Božieho kazateľa, ktorý sa zaslúžil o dnešný stánok Boží v Nových Sadoch, spomenul vo svojej kázni aj brat biskup.

Ak navštívite Nové Sady a budete hľadať evanjelický kostol, nájdete ho takmer na konci obce. Na tomto mieste stál totiž pôvodný tolerančný kostol, ktorý bol posvätený 5. októbra 1786. Medzičasom sa obec rozrástla, pôvodný tolerančný chrám bol prestavaný a 30. septembra 1962 bol obnovený chrám posvätený. Posviacku vykonal brat biskup A. Ľ. Katina a slávnostným kazateľom bol brat senior P. Valášek z Nitry. Viac z dejín 453-ročného novosadského CZ sa môžete dozvedieť sa z publikácií dnes už v Pánu zosnulého bývalého zborového farára ThB. Andreja Kvasa „Dejiny ev. a. v. cirkevného zboru v Nových Sadoch (do roku 1918)“ a „Mozaika novodobých dejín ev. a. v. cirkevného zboru v Nových Sadoch (od roku 1918)“.

Eva Mažárová, Nové Sady | 8.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart