80. výročie posvätenia chrámu vo Veľkom Folkmare

Členovia dcérocirkvi vo Veľkom Folkmare Evanjelického a. v. cirkevného zboru so sídlom v Gelnici si v druhú júnovú nedeľu pripomenuli 80. výročie posvätenia chrámu. Pri tejto príležitosti boli na slávnostných službách Božích účastní viacerí významní hostia, medzi nimi aj generálny biskup ECAV na Slovensku brat Mgr. Miloš Klátik, PhD., a brat farár Mgr. Michal Hreško s manželkou. Generálny biskup poslúžil aj slávnostnou kázňou, základ ktorej tvoril text z 1. listu apoštola Petra, 2. kapitola, verše 3 - 4.

Generálny biskup sa stretol s bratmi a sestrami z Veľkého Folkmara aj na nedeľňajších večerných službách Božích, po skončení ktorých nasledovala diskusia. Brat generálny biskup odpovedal na otázky týkajúce sa situácie okolo vydavateľstva Tranoscius, vysvetlil svoj postoj k zákonu o výhrade svedomia, oboznámil bratov a sestry s postojom ECAV k obsadzovaniu farárov do zborov a k štúdiu kaplánov na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v súvislosti s prechodom na trojstupňový študijný model.

Ing. Róbert Grega, PhD. | 26.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart