80. výročie posvätenia kostola v Párnici

Dňa 25. novembra 2007, v poslednú nedeľu cirkevného roka, v Nedeľu večnosti, si veriaci Cirkevného zboru Párnica pripomenuli 80.výročie posviacky svojho chrámu. V predpoludňajších hodinách sa konali slávnostné služby Božie, kde kázňou slova Božieho poslúžila seniorka LOS Mgr. Katarína Hudáková.

Na službách Božích liturgoval domáci zborový farár Mgr. Marián Grega a kaplánka cirkevného zboru Kraľovany Mgr. Zuzana Brdiarová. Zborový spevokol poslúžil piesňami a zaspieval aj pieseň, ktorá znela pri posviacke chrámu Božieho v roku 1927 a bola zložená Dr. Bohuslavom Klimom, dištriktuálnym dozorcom, práve kvôli tejto príležitosti:
Nejatrime hriešnu ranu / v tom našom Sione! / Reptajúci proti Pánu: / Kde vziať masti vonné? / Hriech premohla láska naša, / láska vďačne žertvy znáša, / znáša k nohám Pána. Nejatrime hriešnu ranu, / vo viere tak malí! / Reptajúci proti Pánu? / Kameň kto odvalí? / Kameň zo sŕdc odvalený, / chrám ten nový o vzkriesení / svedčí nášho Pána. (úryvok)

Cirkevný zbor Párnica vznikol v roku 1922 oddelením sa od istebnianskeho artikulárneho zboru. K Párnici patrili zároveň aj Kraľovany. Prvým farárom tohto nového cirkevného zboru sa stal Július Jamnický. Počas jeho pôsobenia sa Párničania rozhodli postaviť kostol. V septembri 1926 posvätili základný kameň a 20. novembra 1927 posvätili novovybudovaný kostol, ktorý projektoval Ing. Ján Burjan.

V popoludňajších hodinách v pestrom programe v kostole vystúpil s piesňami detský spevácky zbor ZVONČEK z cirkevného zboru Hybe. Organovým koncertom poslúžil Mgr. Martin Vargovčák, farár v Liptovskej Kokave. Pomedzi hudobné vystúpenia zaznelo duchovné slovo od domáceho brata farára a históriu zboru a strasti pri budovaní kostola pôsobivým spôsobom prezentovala Darina Dudášová. Na veriacich veľmi citovo zapôsobila videoprojekcia vzácnych materiálov mapujúcich históriu zboru od výstavby kostola cez slávnostnú posviacku až po dnešok.

Na to chcem spomínať
a vyliať svoje srdce,
že do Božieho domu
v zástupe som chodieval
za hlasitého plesania a vďaky
so svätiacim davom.
Žalm 42, 5

Ján Hricko | 27.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart