85. výročie posviacky kostola v Prievoze

V nedeľu 26. augusta si veriaci v Bratislave-Prievoze pripomínali pamiatku posvätenia svojho chrámu Božieho, ktorý slúži na Božiu oslavu už 85 rokov. Slávnostným kazateľom bol brat biskup ZD Milan Krivda.

Slávnostné služby Božie sa začali privítaním prítomných, ktoré vykonala dozorkyňa Ľudmila Holeková. Liturgovali námestná farárka Eva Germanová, zborový farár Norbert Hajský a biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda.

Brat biskup sa vo zvesti slova založenej na 84. žalme zamýšľal nad vzťahmi veriacich k chrámom v minulosti a súčasnosti. Zdôraznil odvahu, ochotu a vytrvalosť, ktorú mali evanjelici v časoch náboženského útlaku, pretože navštevovali pre nich neraz veľmi vzdialené Božie chrámy za akýchkoľvek podmienok. Dnešná generácia tak v mnohom zaostáva za svojimi predkami.

Po kázni slova Božieho sa prítomným prihovoril zástupca pôvodných nemecky hovoriacich obyvateľov Prievozu, ktorí stáli pri zrode cirkevného zboru a s radosťou aj tentoraz prijali pozvanie na slávnosť. Sestra farárka Germanová prečítala pozdrav syna farára Johanna Gurku pôsobiaceho v cirkevnom zbore v predvojnovom období. Veriacich potom pozdravil vicepredseda farskej pastoračnej rady rímskokatolíckej farnosti v Prievoze Miloslav Klokner, ako aj starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov Dušan Pekár. Prítomní si po pozdravoch mohli vypočuť spevy piesní v podaní spevokolu karpatskonemeckého spolku v Bratislave.

Po skončení služieb Božích brat biskup spolu s predsedníctvom zboru, sestrou farárkou ako aj starostom mestskej časti symbolicky zasadili v kostolnej záhrade lipu veľkolistú v rámci projektu 500 stromov reformácie.

Norbert Hajský, zborový farár | 3.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart