Život stromu

Pod titulom Život stromu sa skrývajú dve aktivity Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV, ktoré sa uskutočnili v posledných dňoch tohtoročných prázdnin: vydanie nových pracovných lekcií pre vyučovanie detských besiedok v šk. roku 2009/10, a konferencia pre učiteľov detských besiedok

Na lekciách pre vyučovanie detských besiedok spolupracoval realizačný tím, ktorý tvorili zástupcovia jednotlivých seniorátov východného dištriktu. V deviatich blokoch je spracovaných 38 biblických tém, ktorých nosnou myšlienkou je poznávanie života stromu na základe 1. žalmu.

Konferencia pre učiteľov detských besiedok sa konala v dňoch 28. – 30. augusta 2009 na pôde CZ Martin. V priestoroch Biblickej školy sa na nej zúčastnilo 60 pracovníkov s deťmi.
Zmyslom konferencie bolo oboznámiť sa s novými pracovnými lekciami pre vyučovanie detských besiedok v školskom roku 2009/2010 – Život stromu, no taktiež počas troch dní vytvoriť pekné spoločenstvo, čo sa na základe svedectva zúčastnených napokon s Božou pomocou aj podarilo.
Obohacujúce boli aj hodnotné prednášky súvisiace s hlavnou témou, ktoré chceli prehĺbiť duchovný rast tých, ktorí nesú zodpovednosť za službu najmenším v zboroch. Tému „Život stromu pod zemou – kde sú naše korene?“ predniesol brat farár Martin Chalúpka z CZ Marhaň. „Život stromu nad zemou – duchovný rast a ovocie“ priblížil Peter Mihoč, tajomník biskupa VD. Starozmluvný pohľad na strom ponúkol brat farár Bohdan Hroboň a o živote stromu na pôde Novej zmluvy rozprávala sestra Adriana Korečková – obaja pôsobia na Biblickej škole v Martine. Zaujímavou časťou piatkového večera bola prednáška školského tajomníka BÚ VD Miroslava Čurlíka (vyučuje biológiu na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove) o fyziológii stromu z pohľadu biológie.
Program obohatili aj semináre zamerané na praktickú a psychologickú časť výučby detí. Kreatívna bola práca vo workshopoch, kde mali účastníci príležitosť vyskúšať si praktické zručnosti.
Celý program vyvrcholil na službách Božích v domácom CZ, ktoré sa konali pri príležitosti začiatku školského roka. Po osobnom požehnaní v rámci služieb Božích a po obede zorganizovanom domácim zborom sa účastníci rozchádzali domov s prianím, aby Hospodinova ruka žehnala všetku prácu medzi najmenšími v celej cirkvi.
Touto cestou organizátori konferencie vyjadrujú vďaku Biblickej škole v Martine a CZ ECAV Martin nielen za milé prijatie, ale aj za pomoc pri jej realizácii.

Pracovné materiály Život stromu si záujemcovia môžu objednať na BÚ VD ECAV, Hlavná 137, 080 01 Prešov, alebo na webovej stránke: www.vychodnydistrikt.sk
.

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 7.9.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart