6. dištriktuálna pastorálna konferencia VD

„Služby Božie ako nástroj obnovy cirkvi“ – tak znela téma 6. dištriktuálnej pastorálnej konferencie VD ECAV, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši 11. 3. 2011.

O potrebe revitalizácie služieb Božích uvažoval vo svojej prednáške brat biskup VD ECAV Mgr. Slavomír Sabol a o jej možnostiach prednášala Mgr. Katarína Valčová, PhD., z Biblickej školy v Martine.

Brat biskup zdôraznil viacero aspektov nutnosti obnovy formy, ktorú je neraz nevyhnutné meniť najmä v mestskom prostredí. V úvode prednášky priblížil niekoľko štatistických ukazovateľov o bohoslužobnom živote VD za posledných desať rokov, ktoré jasnou rečou deklarovali klesajúcu tendenciu návštevnosti služieb Božích. Kým v roku 2004 bola vo Východnom dištrikte priemerná účasť na hlavných službách Božích 21 242 veriacich, v roku 2009 to bolo len 18 763, čo je pokles o 2 479 účastníkov. V bohoslužobnom živote každého seniorátu má účasť na hlavných službách Božích klesajúci charakter a tento stav by nás nemal nechať ľahostajnými, práve naopak, je potrebné detailnejšie skúmať dôvody poklesu a hľadať nové oživujúce spôsoby stvárnenia SB. Ak chceme hľadať nové formy, najskôr je potrebné aby sme rozumeli obsahu služieb Božích, zdôraznil vo svojej prednáške brat biskup. Pravé bohoslužby na biblickej pôde sú vždy reakciou viery na Božie vyjavenie. Nie sú spredmetnením predstav a túžob človeka ani magickým uchopením Boha, prípadne spredmetnením jeho moci, ktorou môže potom človek disponovať. Teda to podstatné na bohoslužbách nekoná človek, ale Boh sám. Aj keď podstata a zmysel SB je daný Božím vyjavením a nemal by sa meniť, forma SB je meniteľná. Väčšinou na stvárnenie SB má vplyv kultúra a dobová situácia, v ktorej sa veriaci nachádza. Na dejinnom priereze vývoja liturgických foriem boli zviditeľnené rôzne akcenty, ktoré stvárňovali formu a obsah služieb Božích.
V závere obidvoch prednášok bola zdôraznená potreba oživenia SB a boli zvýraznené novodobé akcenty:
– je potrebné posilniť kajúci moment na začiatku SB – hľadanie nových modelov „Kyrie“ a konfiteorov,
- je nutné obnoviť piesňotvorbu v našej cirkvi, ktorá sa skončila sestrami Royovými; jednou z možností, ktoré by prispeli k obnove duchovnej piesne by mohli byť preklady piesní zo susedských partnerských cirkví alebo vyhlásenie súťaže v cirkvi o tvorbu duchovnej piesne,
- tolerovanie možnosti aj iných hudobných sprievodov, ako je organ,
- zapájanie laikov do čítania a modlitieb,
- zaviesť po kázni prímluvné modlitby s responzorným zapájaním zhromaždenia, aby sa zvýšila dynamika SB,
- Večera Pánova by mala byť zaraďovaná do rámca SB čím častejšie ako druhý vrchol služieb Božích

Dopoludňajší program bol uzavretý spoločným obedom v priestoroch evanjelickej základnej školy. Po obede nasledovala kreatívna diskusia v troch pracovných skupinách, kde boli rozoberané rôzne podnety z prednášok a z konkrétnych životných situácií. Práca v skupinách bola ukončená spoločným stretnutím, na ktorom bola urobená záverečná sumarizácia diskusných príspevkov, ktoré v podobe spoločného vyhlásenia budú ako podnety zaslané bohoslužobnému výboru ECAV.

Súčasťou Dištriktuálnej pastorálnej konferencie VD ECAV boli aj kázňové prípravky pre farárov k pôstu a Veľkej noci, ktoré sa uskutočnili v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku. Kázňovými prípravkami pre cca 30 ordinovaných poslúžili brat farár Martin Chalúpka, bratia seniori Ivan Eľko a Roman Porubän. Vo štvrtok podvečer zaznela prednáška brata seniora Ivana Eľka na veľmi zaujímavú tému – Anatómia luterána.

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 17.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart