Dve slávnosti v Moravskom Lieskovom

Poslednú septembrovú nedeľu 25. 9. 2011 sa v CZ Moravské Lieskové uskutočnila slávnosť zlatej konfirmácie. Prvú októbrovú nedeľu 2. 10. 2011 si veriaci pripomenuli 225. výročie pamiatky posvätenia chrámu.

Slávnosť zlatej konfirmácie bola o to radostnejšia, že sa v zbore uskutočnila po prvý raz. Zúčastnilo sa na nej 15 zlatých konfirmandov, ktorí si v chráme Božom pripomenuli chvíle spred päťdesiatich rokov.
Po kázni slova Božieho, vystúpenia detí a príhovore zastupujúceho zborového dozorcu D. Miku im boli odovzdané pamätné listy ako rozpomienka na ich významný deň. Poďakovanie patrí iniciátorom z radov zlatých konfirmandov, ako aj bratovi zborovému farárovi P. Macovi za spoločné zorganizovanie slávnosti.

Na slávnostných službách Božích k 225. výročiu pamiatky posvätenia chrámu bol slávnostným kazateľom prof. ThDr. Igor Kišš, ktorý v kázni pripomenul význam chrámu Božieho na formovaní človeka, ako aj to, že v ňom čerpáme požehnanie pre svoj život.
Liturgiou poslúžili J. Drottnerová z CZ Zemianske Podhradie, domáci zborový farár P. Maca a farár a senior v. v. M. Masár.
Služby Božie boli obohatené a spestrené vystúpením detí z detskej besiedky a recitátorky J. Zlatej. Históriu chrámu Božieho prečítal zastupujúci zborový dozorca D. Miko, a po ňom sa prihovoril starosta obce Ľ. Miklánek.

V spolupráci s oltárnym krúžkom žien sa v popoludňajších hodinách v chráme Božom uskutočnila prednáška prof. ThDr. Igora Kišša na tému M. Luther – biblický humanista.

Foto: Mgr. Viera Macová Barošková

Dušan Miko, Moravské Lieskové | 6.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart