K 260. výročiu narodenia Žigmunda Paulínyho

V 2. pôstnu nedeľu sme si počas služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV Zemianske Podhradie pripomenuli 260. výročie narodenia Žigmunda Paulínyho. Jeho meno je na prvom mieste pamätnej tabule v našom chráme.

Žigmund Paulíny bol evanjelický farár, náboženský spisovateľ, autor duchovných piesní, trenčiansky senior a pedagóg.
Narodil sa 15. 2. 1750 v Bíni (Maďarsko). Teológiu študoval na nemeckých univerzitách v Lipsku, Halle a vo Wittenbergu. Po skončení štúdií pôsobil 4 roky ako kňaz v Novohrade. V roku 1782 ho barónka Estera Príleská pozvala v mene cirkevného zboru do Zemianskeho Podhradia, aby kázal veriacim. V januári 1784 Paulíny skutočne prišiel a ešte v ten mesiac bol slávnostne uvedený do úradu. Kým nebola dokončená stavba fary, býval v tunajšom kaštieli u mecenášov cirkevného zboru Príleských. Fara bola dokončená v roku 1785 a v tomto roku bol slávnostne položený základ tunajšieho kostola, ktorý bol dostavaný práve vďaka Estere Príleskej už v roku 1801 v jedinečnom empírovom slohu. Pri posviacke kostola sa konali služby Božie najprv v kaplnke kaštieľa, kde Paulíny slúžil predošlých 17 rokov, a do kostola odtiaľ preniesli všetky liturgické nádoby. Žigmund Paulíny sa stal prvým kazateľom v tomto jedinečnom, v empírovom slohu postavenom kostole. Počas jeho pôsobenia sa zariadil aj interiér kostola. Po 5 rokoch zbierky si cirkevníci zadovážili organ a v r. 1814 aj drevenú ohrádku pred oltár. Kostol vydláždili plochými pieskovcovými kameňmi spod Lopeníka a na objednávku dali uliať 155 funtový zvon.
Paulíny aktívne pôsobil v evanjelickom školstve - od roku 1791 bol dekanom v Trenčianskom senioráte a do dejín pedagogiky sa zapísal svojím šlabikárom Šlabikář, z nehož se dítky litery znáti šlabikovati a čísti mohou naučiti. V r. 1822 ho zvolili za seniora.
Tohto významného kňaza si Pán večnosti povolal 10. apríla 1831 po 47-ročnom požehnanom pôsobení v tomto zbore vo veku 81 rokov.

Životopis Žigmunda Paulínyho nám na službách Božích v skratke priblížila zástupkyňa zborového dozorcu Mgr. Anna Rydzá. Po službách Božích sestra farárka Jana Drottnerová pozvala veriacich, aby sa presunuli na cintorín, kde je Paulíny pochovaný. Na jeho hrob z úcty k vodcovi, ktorý zvestoval čisté slovo Božie, položili veniec a zaspievali pieseň „Smieť žiť pre Krista“.

Anna Rydzá | 5.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart