Konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Konvent ZD ECAV na Slovensku sa konal 10. mája 2008 v CZ Príbelce (Novohradský seniorát) pod vedením predsedníctva ZD ECAV na Slovensku: brata biskupa Milana Krivdu a brata dozorcu Vladimíra Daniša. Konventuálom sa prihovoril aj brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

Úvodnú pobožnosť mal brat Peter Ján Soták, senior Zvolenského seniorátu. V kázni na 1Kor 15, 1 - 8 vyzval k nasledovaniu nášho Pána Ježiša Krista, nielen predstaviteľmi cirkvi ale všetkými kresťanmi. Po vystúpení domácej hudobnej skupiny nasledoval príhovor brata starostu obce Pavla Kollára, ktorý konštatoval, že z 590 obyvateľov obce je 580 evanjelikov, z ktorých vzišlo aj deväť evanjelických duchovných, ako aj súčasný senior novohradského seniorátu brat Jaroslav Ďuriš. Konvent zriadil brat dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš. Vo svojom príhovore za zaoberal uplynulým rokom, ktorý bol vyhlásený za rok J. M. Hurbana a spomienkovými udalosťami, ktoré sa konali pri tejto príležitosti.
Konvent otvoril svojou správou brat biskup ZD Milan Krivda na biblický text Matúš 20,1 - 7. Zdôraznil, že „Cirkev nie je organizácia, ale organizmus – živý organizmus, ktorý je napájaný mocou a silou Ducha Svätého. Ak sa stane cirkev len organizáciou – to znamená spoločnosťou ľudí, ktorí majú spoločné náboženské cítenie, ktorých príslušnosť k cirkvi je vyjadrená formálne – bez naviazania na Krista, potom sme svedkami úpadku kresťanstva a aj jeho vplyvu na spoločnosť, v ktorej kresťania žijú“. Zdôraznil význam misie, pričom vyslovil hlboké znepokojenie nad alarmujúcimi klesajúcimi počtami členov ECAV. „Treba ísť za ľuďmi a nenamýšľať si, že ľudia prídu za nami. Nemôžeme sa spoliehať, že iste nás ako cirkev raz vyhľadajú. Na vinici cirkvi je vždy dosť miesta pre tých, ktorí chcú pracovať ,a to aj vtedy, ak by kostoly boli dostatočne plné a navštevované. Žatvy je mnoho, ale pracovníkov málo. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či chce slúžiť v cirkvi Pánovi Ježišovi. Tí, ktorí prijmú a vykonávajú službu, sú za ňu od Pána Boha odmenení a každému sa dostane rovnakej odmeny. Každý evanjelický kresťan, ak robí niečo pre cirkevný zbor, seniorát alebo dištrikt, má to robiť s takou láskou, ako by to robil pre samotného Pána Ježiša. Tešiť sa z toho, že môže niečím dobrým poslúžiť alebo pomôcť cirkvi. Pripomenul aj 490. výročie začiatku reformácie a svoju zahraničnú návštevu pri tejto príležitosti v chráme Božom vo Wittembergu. V závere brat biskup poďakoval všetkým kňazom, bratom a sestrám, ktorí boli ochotní a nápomocní pri organizovaní rôznych podujatí v uplynulom roku. Za všetkých spomeniem brata seniora Petra Jána Sotáka pri príprave Dištriktuálneho a seniorálneho stretnutia evanjelikov pod Dobronivským hradom v Podzámčoku pri príležitosti 480. výročia upálenia ľubietovských martýrov učiteľa Gregoriho a evanjelického farára Filipa Nikolaiho dňa 25. 8. 2007 (len 10 rokov od reformácie!) alebo brata farára Ľubomíra Batku pri organizácií dištriktuálneho dňa na Branči dňa 5. júla 2007. Následne brat biskup zhodnotil prácu v seniorátoch a poďakoval všetkým odstupujúcim pracovníkom cirkvi.
Po obedňajšej prestávke sa konventu prihovoril brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Vo svojom pozdrave zdôraznil, že podľa Lutherovej obrany augsburského vyznania je cirkev zhromaždením všetkých veriacich a spoločenstvom veriacich. Zamyslel sa nad otázkou, či je naša evanjelická cirkev a Západný dištrikt spoločenstvom viery, pričom vyzval všetkých k prosbe o Ducha Svätého, aby požehnával našu drahú cirkev, aby sme všade žili v bázni a porozumení. Brat generálny biskup poprosil aj o modlitby za duchovné spoločenstvo, nadchádzajúcu synodu a Stretnutie kresťanov Bratislava 2008, ktoré sa bude konať práve pod záštitou našej cirkvi.
V rámci diskusií sa poďakoval brat Ľudovít Kuruc predsedníctvu dištriktu a školskému výboru za navrhnutie na malú medailu svätého Gorazda za prácu, ktorú vykonal ako riaditeľ pre Evanjelické lýceum v Bratislave, ktorá mu bola už aj udelená. Po diskusiách a schváleniach jednotlivých predložených správ a rozpočtu boli zvolení do funkcií navrhnutí kandidáti: za predsedu dištriktuálneho stavebného výboru brat František Bartoň, za predsedu školského výboru v západnom dištrikte brat farár Roman Sarvaš a za náhradného člena dištriktuálneho presbyterstva z laického stavu brat zborový dozorca Milan Ozdinec. Po prerokovaní navrhovaných uznesení poprial brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda požehnané prežitie svätodušných sviatkov a poďakoval sa prítomným za účasť a pokojný priebeh konventu.
Na záver pozdravila prítomných aj domáca sestra kaplánka Zuzana Alcnauerová. Konvent sa ukončil zaspievaním hymny Hrad prepevný.

Zo správ:


- predsedu VMV Ivana Muchu:
Vo svojej správe vyjadril smútok nad chýbajúcou túžbou a ochotou podeliť sa o svoje poznanie s inými, čo z Božích rúk prijali a čím sa obohatili, ako by sa hanbili prejaviť svoju vieru. „Takmer už ani nerozprávame o svojich zážitkoch s Bohom, neskladáme ruky k modlitbám v reštauráciách či v prítomnosti neveriacich, nespievame svojim deťom nábožné piesne zo spevníka, ako to bolo úplnou samozrejmosťou pre staršie generácie.“ Brat Mucha povzbudil k modlitbám a rozhovorom o Pánovi Ježišovi. Zhodnotil vnútromisijné aktivity seniorátov a dištriktu.

- školskej tajomníčky Laury Virágovej o cirkevnom školstve a hospodárení cirkevných škôl
Sestra tajomníčka zhodnotila počty žiakov na cirkevných školách v ZD, novoprihlásených žiakov a hospodárenie na školách, pričom skonštatovala, že školy hospodárili z vyrovnaným rozpočtom, dokonca EG Tisovec vytvorilo mierny prebytok. V ďalšom texte informovala o aktivitách na jednotlivých školách a úspechoch žiakov pri reprezentovaní škôl.

- predsedníčky školského výboru Viery Mosnej
Vo svojej správe povedala: „Múdrosť to však nie je len otázka vzdelanosti, získania vedomostí, absolvovania škôl, ktoré majú dobré meno.“ Múdrosť - to je aj otázka mravnosti, schopnosti rozlišovať dobré od zlého, a nielen rozlišovať, ale sa aj toho dobrého pridŕžať a to zlé odmietať. Skonštatovala, že výučbu náboženstva navštevovalo v ZD 8 851 žiakov.

- predsedníčky hospodárskeho výboru Anny Bočkayovej o hospodárení BÚ ZD a rozpočet na rok 2009
V správe zhodnotila hospodárenie biskupského úradu za rok 2007, keď BÚ ZD vytvoril úsporu oproti plánovanému rozpočtu, hlavne v osobných nákladoch. Vo výnosoch bol nižší príjem oproti rozpočtu hlavne v príspevkoch od cirkevných zborov. Skonštatovala zodpovedné, uvážlivé a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a zverenými hodnotami. V samostatnej správe predložila rozpočet na rok 2009.

Roman Žilinčík, vedúci BÚ ZD | 22.5.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart