Stretnutie konfirmandov po 50-tich rokoch

Keď počujeme slovo zlato, vynorí sa nám niečo hodnotné a veľmi cenné. Také bolo i stretnutie konfirmandov po 50-tich rokoch, teda zlatých konfirmandov. Na 9. nedeľu po Svätej Trojici 21. augusta 2011 zažili bratia a sestry v Evanjelickom chráme Božom v Nitrianskej Strede okrem služieb Božích aj slávnosť zlatej konfirmácie.

Bola to spomienka na chvíle, keď 53 mladých bratov a sestier stálo pred oltárom a sľubovali vernosť evanjelickej cirkvi, ktorá ich prijala do svojich radov ako dospelých. Dnes, po 50-tich rokoch, však stáli pred oltárom, aby poďakovali Pánu Bohu za Jeho lásku, trpezlivosť a aby si vyprosili požehnanie do ďalšieho života. Spomenuli si aj na 5-tich bratov a sestry, ktorí zosnuli v Pánu i na pána farára Vojtecha Adamoviča, ktorý ich konfirmoval.

Slávnostné služby Božie liturgovali domáci farári Martin Bobák a Renáta Bobáková, ktorí odovzdali konfirmandom písomný doklad ako „rozpomienku na zlatú konfirmáciu“. Brat farár Bobák svoju kázeň zameral na text Mat 25, 14 − 30 a podotkol, že každému boli zverené rozličné dary podľa jeho schopností a na nás je, ako sme s nimi naložili. Pán pri svojom príchode bude požadovať výnos zo zverených darov. K prítomným konfirmandom sa prihovorila aj Alžbeta Remeňová – zborová dozorkyňa, ktorá im pripomenula, že prešlo 50 rokov od ich sľubu, na hlave pribudli šediny a oni smú obnoviť svoj konfirmačný sľub.

Za zlatých konfirmandov sa poďakovali Pavol Mišových, Helena Čerteková. Slávnostný charakter dodali spevokoly z Nitrianskej Stredy a fílie Krnča. Evanjelickou hymnou Hrad prepevný boli služby Božie ukončené. Zlatí konfirmandi, ako aj ostatní bratia a sestry odišli z Božieho stánku naplnení radosťou, spokojnosťou, ale hlavne úprimnou vďakou Pánu Bohu za duchovný pokrm a posilnenie do ďalšieho života s Pánom.

Marta Čerteková, CZ N. Streda | 6.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart