Adventný čas v Rimavskej Sobote

V Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote a v Cirkevnom zbore ECAV Rimavská Sobota sme tohtoročný advent otvorili „pasovaním“ našich prvákov.

Žiaci prvého ročníka po prvý raz vystupovali počas služieb Božích, keď sa zapálila prvá svieca na adventnom venci. Po ich programe sa prihovorila pani riaditeľka Marcela Bellová k žiakom a rodičom a na záver všetkým prítomným popriala požehnaný adventný čas a radosť z vianočných sviatkov.

V adventnom čase našu školu navštívil aj Mikuláš, ktorý rozdával deťom darčeky. V ten istý deň celá škola žila tvorivými vianočnými dielňami. Výrobky z vianočných dielní sa prezentovali a predávali na vianočných trhoch na hlavnom námestí v našom meste.

Na 4. adventnú nedeľu si žiaci našej školy so sestrou spirituálkou a s triednou učiteľkou pripravili program pod názvom „Betlehem. História, pôvod a tradícia betlehemov vo svete a na Slovensku“. Počas uplynulých rokov sme už pripravili programy: Adventný veniec, Adventný kalendár a Vznik Vianoc. Zároveň sme v tomto školskom roku mali v našej škole aj súťaž o najkrajší betlehem, ktorý sa mal vyrobiť podľa fantázie z rôznych materiálov. Predtým sme mali súťaž aj o najkrajší adventný veniec a vyrábali sme aj adventné kalendáre.

Adventný čas naplníme ako vždy aj školskými vianočnými službami Božími – v tomto roku budú 22. 12. 2010 a budú spojené s vianočnou akadémiou.

V adventnom čase nás navštívil aj dôstojný brat biskup Milan Krivda, s ktorým sme sa stretli na SPK. Bratstvu Rimavského seniorátu sa prihovoril zvesťou slova Božieho a prisluhoval sviatosť večere Pánovej. Počas toho dňa sme spolu aj s bratom seniorom Dušanom Germanom navštívili žiakov našej školy na vianočných trhoch, kde spolu s triednymi učiteľmi ponúkali širokej verejnosti diela svojich rúk.

Vedenie CZ v Rimavskej Sobote, ako aj EZŠ ZO v Rimavskej Sobote prajú mnoho Božieho požehnania všetkým pracovníkom v cirkevnom školstve, ako aj celej našej cirkvi, aby radostné posolstvo Vianoc prinášalo nádej v radostnom očakávaní nášho Spasiteľa.

Viktória Lisáková, zborová farárka a spirituálka | 14.12.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart