Aj v Beckove a Kálnici opravujú

Už niekoľko rokov sa v cirkevnom zbore v Beckove koná zbierka za účelom opráv našich dvoch bohoslužobných budov v Beckove a Kálnici. Všetko si hradíme zo svojich zdrojov, ktoré tvorí najmä príjem z milodarov a cirkevného príspevku.

V máji sme sa pustili do opravy podlahy v modlitebni v Kálnici. Modlitebňa bola po vojne prestavaná z cirkevnej školy a odvtedy (65 rokov) slúži veriacim evanjelikom. Tu sa schádzame na službách Božích, ale aj pri pohrebných rozlúčkach s našimi bratmi a sestrami. Starú, poškodenú drevenú dlážku sme sa rozhodli vymeniť za novú dlažbu, ktorú zhotovuje firma p. D. Svetlošáka. O kostolné lavice poškodené červotočom sa stará skúsený stolár z Kálnice p. D. Ševčík. Oltár, ktorý bol dedičstvom z kostola v Beckove, je tiež veľmi poškodený, a preto sme sa rozhodli pod vedením architekta Mgr. arch. Jána Macu vyhotoviť nový oltárny priestor s využitím pôvodného oltárneho obrazu.

V Beckove sme minulý rok opravili aj zvonicu, ktorá je na kopci nad farou. V chráme Božom v Beckove sme ešte pred tromi rokmi vymenili ríny a urobili trativod. V máji t. r. sme v ňom začali s rekonštrukciou elektrorozvodov a výmenou niektorých svietidiel, pretože boli poškodené alebo nefunkčné. Ďalším naším zámerom je priestory vymaľovať a urobiť nové čalúnenie lavíc a kľakadiel pred oltárom.

Pri tejto náročnej práci pomáhajú naši cirkevníci aj svojimi radami, skúsenosťami, najmä však prácou a milodarmi. Ďakujeme všetkým ochotným a obetavým cirkevníkom v Beckove aj Kálnici, ktorí v dnešnej neľahkej dobe dokážu venovať milodary na tieto ciele. Pomáhajú nám aj obec Kálnica aj obec Beckov. Prosíme Pána Boha, aby i naďalej žehnal prácu rúk, dobré snahy a úmysly, ktoré máme pri udržiavaní nášho cirkevného majetku. Prosíme Ho, aby nás priviedol k úspešnému ukončeniu diela, ktoré bude viditeľné pri posviackach kostola aj modlitebne. Soli Deo Gloria!
Pokiaľ by ste nám chceli venovať svoj milodar, môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru č. 0041693392/0900. Do správy uveďte, či je Váš milodar na kostol, alebo na modlitebňu a, samozrejme, napíšte aj svoje meno, aby sme darcu mohli vyhlásiť v oznamoch na službách Božích. Ďakujeme. Nech Pán Boh požehná spoločné dobré úmysly.

Monika Cipciarová, zborová farárka | 16.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart