Antikoncepcia a predmanželský sex

23. mája 2011 sa v budove starého evanjelického lýcea na Konventnej ulici konalo diskusné fórum Reči pri stole na tému "Antikoncepcia a predmanželský sex". Téma tohto diskusného fóra bola veľmi aktuálna a pre mnohých aj žiadaná.

Odborne diskutovať prišli novozvolený dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a vedúci katedry Systematickej teológie a dejín Mgr. Ľubomír Batka, PhD., a lekár - gynekológ MUDr. Miroslav Klein so svojou manželkou. Moderátorom spoločného stretnutia a prednášky bola sestra Mgr. Miroslava Franková, PhD., vyučujúca na Evanjelickom lýceu v Bratislave.

Odborníci problematiky sa snažili poukázať na hlavné aspekty antikoncepcie a predmanželského sexu z medicínskeho ale i teologického pohľadu. Keďže je to téma v spoločnosti takpovediac tabuizovaná, na fóre sa smelo otvorene o danej veci hovoriť a zároveň sa pýtať na názory lekárov a teológa. Zazneli napríklad otázky typu, či je hriechom používanie antikoncepcie, predmanželský sex, masturbácia, či môže ženskému organizmu uškodiť používanie hormonálnej antikoncepcie a či to nemá vedľajšie účinky a pod. Lekár MUDr. Miroslav Klein nám predstavil aj históriu používania antikoncepčných prostriedkov a brat dekan sa snažil problematiku podložiť Písmom svätým a cirkevným učením Lutherovho katechizmu.

Do diskusie sa zapojili aj brat farár v CZ Bratislava Mgr. Martin Šefranko a sestra farárka z CZ Bratislava Mgr. Erika Hlačoková, ktorá sa na začiatku prihovorila a zároveň otvorila diskusné fórum.

Na záver bolo povedané, že nie je ľahké jednoznačne odpovedať na otázky danej témy a že Písmo sväté najviac vyzdvihuje formu ideálneho manželstva a spolunažívania.

Nechýbalo ani spríjemnenie hry na husliach. Na záver sa účastníci celého stretnutia spoločne pomodlili a poprosili Pána Boha, aby ich sprevádzal naďalej v dôležitých otázkach života viery, čo spôsobilo, že celé stretnutie sa nieslo v duchu pokoja, radosti, bratskej lásky a evanjelia Ježiša Krista.

Ivan Lukáč, študent 2. ročníka EBF UK  | 25.5.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart