Cezhraničná spolupráca

Rozvíjanie cezhraničnej spolupráce medzi cirkvami bolo ústredným motívom štvordňovej cesty brata biskupa VD ECAV na Slovensku S. Sabola, riaditeľa BÚ VD R. Cingeľa a tajomníka biskupa VD P. Mihoča v poľskej a sliezskej ev. a. v. cirkvi.

Počas štyroch dní (14. – 17. 9. 2009) zástupcovia VD ECAV na Slovensku navštívili ústredia poľských a sliezskych evanjelikov a stretli sa s ich predstaviteľmi.
Poľsko
Prvé stretnutie sa uskutočnilo v meste BieIsko-Biala (Poľsko) v ústredí evanjelickej diecézy Tešínsko, kde pôsobí brat biskup Pawel Anweiler. V jeho sprievode hostia zo Slovenska prešli do priestorov poľského evanjelického vydavateľstva „Augustana“. Riaditeľ Ježek Below im priblížil edičný plán a prácu vydavateľstva, ktorej obsahom je vydávanie kníh, časopisov a vnútromisijných materiálov, tlačených vo vlastnej firemnej tlačiarni. „Privítal aj myšlienku vzájomnej spolupráce pri vydávaní rôznych materiálov, ktoré sa môžu stať duchovným obohatením v obidvoch cirkvách.“
Po prehliadke vydavateľstva nasledovalo oficiálne stretnutie s biskupom P. Anweilerom, ktorý zástupcom BÚ VD priblížil duchovný život a organizačnú štruktúru najväčšej poľskej diecézy. Inšpiratívnou časťou prezentácie bolo okrem iného predstavenie vnútromisijnej práce, organizovanej z centra Dziengelow, kde 20 misijných pracovníkov zabezpečuje všetku organizačnú i materiálnu pomoc pre život cirkevných zborov.
Sliezsko
Sobotňajší program patril poznávaniu života cirkevných zborov Sliezskej ECAV (SECAV), po ktorých hostí zo Slovenska sprevádzal brat biskup Stanislav Pientak. Množstvo duchovných aktivít s deťmi, dorastom, mládežou, rodinami, rozmanitosť hudobných skupín, veľká duchovná a materiálna obetavosť členov zborov – to všetko zástupcov slovenských evanjelikov presvedčilo o živosti sliezskej cirkvi. Aj keď rozlohou a počtom členov SECAV rozhodne nepatrí medzi najväčšie cirkvi v Čechách, svojimi aktivitami vydáva mocné svedectvo. „Úprimná zbožnosť mysle aj srdca, to boli hodnoty, ktoré mocne pôsobili na nás z radov duchovných, aj členov zborov, “ zhodli sa predstavitelia biskupského úradu.
Nedeľný program sa niesol v bohoslužobnom duchu, keď hostia zo Slovenska kázali v troch cirkevných zboroch (CZ) – Třanovice, Třinec, Oldřichovice. Popoludní sa zúčastnili na ordinácii dvoch diakonov, ktorí prijali povolanie služby. Nasledovalo stretnutie s Cirkevnou radou SECAV, kde sa diskutovalo o možnostiach vzájomnej spolupráce medzi cirkvami. Diskusia sa niesla v dvoch rovinách: 1. organizácia spoločných stretnutí – Dištriktuálne dni VD ECAV, Sliezsky evanjelický deň, Stretnutia mládeže a dorastu (Smilovice, Sem-fest), Evanjelizačné dni v Dziengelowe, letná a zimná olympiáda pre mladých športovcov, 2. Tvorba spoločných vnútromisijných materiálov a publikácií pre deti, dorast, mládež, rodiny a diakoniu, vydávanie spoločného evanjelického diára. Jedným zo zdrojov finančných prostriedkov na túto spoluprácu môžu byť štrukturálne fondy EÚ, ktoré sú v poslednom období orientované na budovanie cezhraničných vzťahov. Všetky tri zúčastnené strany túto možnosť privítali a vyjadrili presvedčenie o otvorenej spolupráci do budúcnosti. Výsledkom rokovania bolo rozhodnutie vytvoriť v každej cirkvi organizačný tím, ktorý by dokázal nielen promptne reagovať na potreby a výzvy cirkvi, ale ich vo vzájomnej koordinácii aj realizovať.
V pondelok predstavitelia biskupského úradu prijali pozvanie na spoločné homiletikum pre duchovných, ktoré slúži ako príprava ku kázňam. V rámci tohto spoločenstva biskup S. Sabol predniesol prednášku na tému Sviatosť ako liturgická interakcia medzi Bohom a človekom. Po krátkej diskusii program pokračoval prezentáciou života VD ECAV, kde boli priblížené všetky aktivity BÚ VD ECAV.
Obohacujúci bol aj popoludňajší program – hostia mali príležitosť nahliadnuť do života Poľského Tešína, a to cez prehliadku miestneho cirkevného evanjelického múzea a najväčšieho evanjelického kostola v Poľsku – Kosciol Jezusowi (v tomto roku si veriaci pripomenuli 300. výročie pamiatky jeho posvätenia). Bohatý program uzavrela návšteva ústredia Sliezskej diakonie, kde prezentácia širokej práce (50 diakonických zariadení) hostí presvedčila, že „Pán Boh žehná všetky úprimné snahy niesť evanjelium nielen slovom, ale aj skutkom“. „Naplnení mnohými dojmami, povzbudení vo viere, ale aj v motivácii rozširovať vnútromisijné pole aj v slovenskej evanjelickej cirkvi“ – takto by sa dal zhodnotiť prínos zahraničnej cesty do Poľska a na Sliezsko. Ukázala sa ako veľké požehnanie pre vzájomnú spoluprácu všetkých troch cirkví do budúcnosti.

Peter Mihoč | 21.9.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart