Darmi ducha slúžil všetkým

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia dramatika, národovca, no predovšetkým evanjelického kňaza Jozefa Hollého sa za veľkej účasti veriacich v moravskolieskovskom evanjelickom chráme konali 4. 11. 2012 spomienkové služby Božie.

Za takmer 10 rokov pôsobenia v tamojšom cirkevnom zbore sa Jozef Hollý hlboko zapísal do života veriacich i celej dediny ako oduševnený muž viery, uznávaný dramatik, ako i príkladom osobného života.

Pokloniť sa pamiatke Jozefa Hollého, ktorý zomrel 3. novembra 1912, prišli významní hostia. Dozorca cirkevného zboru Dušan Miko privítal biskupa ZD ECAV Milana Krivdu, seniorku Považského seniorátu Evu Juríkovú, seniora susedného Myjavského seniorátu Juraja Šefčíka, ministra školstva SR Dušana Čaploviča, starostu Moravského Lieskového Ľubomíra Miklánka, pani Magdalénu Hollú, manželku po vnukovi Martinovi Hollom ml., bratov farárov Michala Masára, Milana Hargaša i domáceho farára Petra Macu.

Kňaz Jozef Hollý prišiel do Moravského Lieskového v septembri 1903 v sprievode manželky Anny. Dodnes sa traduje, ako sa Lieskovania pri príchode novozvoleného farára vyobliekali do sviatočných krojov a čakali ho na pomedzí obce. „Nový duchovný pastier si okamžite zamiloval ľudí i príťažlivú krásu kraja. Spolu s Hollého úctou k miestnym ľudovým zvyklostiam to bola hlavná inšpirácia k jeho dramatickej tvorbe. Práve v Moravskom Lieskovom dal národu diela, ktoré patria k nášmu zlatému pokladu,“ povedal domáci farár Peter Maca. Ďalej uviedol, že Jozef Hollý popri zápalistých kázňach a pastoračnej činnosti veľmi dobre rozumel ľuďom vo svojom cirkevnom zbore. V kraji postihnutom vysťahovalectvom za prácou, maďarizáciou a sociálnym útlakom vystupoval ako ich zástanca. Mnohé ťažkosti sa snažil zmierniť osvetou i konkrétnou pomocou. Spoluzakladal úverové družstvá proti úžere, predsedal Dolnosrňanskému kresťanskému potravinovému spolku, založil Spolok evanjelických mužov a mladíkov.

Biskup Milan Krivda v kázni, opierajúc sa o text Ján 13, 36, pripomenul požehnané Hollého pôsobenie v Moravskom Lieskovom, keď tu vychovával generácie evanjelikov po duchovnej stránke a odovzdával im to najcennejšie, čo prežije – vieru a lásku. Vyjadril vďačnosť Pánovi za to, že sme takýchto kazateľov, ale aj učiteľov mali. Dodal, že hoci Jozef Hollý zomrel mladý vo veku 33 rokov, vykonal veľké dielo.

„Je chvályhodné, že cirkevné zbory a malé obce nezabúdajú na našich velikánov. Je to dôležité najmä kvôli našim deťom, aby sa od osobností, akou bol aj Jozef Hollý, učili obetavosti, pokore a čestnosti,“ zdôraznil herec a recitátor Juraj Sarvaš, ktorý v príhovore spomenul aj osobnú spriaznenosť s potomkami Jozefa Hollého - synom Martinom Hollým, hercom a režisérom, i vnukom Martinom Hollým ml., filmovým režisérom. Zarecitoval aj báseň Spomienka na Jozefa Hollého, ktorú napísal zborový dozorca Dušan Miko.

„Báseň je súčasťou prvej zbierky poézie a príležitostných príhovorov tohto mladého autora, ktorá vyšla v októbri t. r. v rámci Roka Jozefa Hollého a na vydanie polovicou nákladov prispel aj cirkevný zbor. Okrem toho sme počas roka sprístupnili archiválie, viažuce sa k Jozefovi Hollému a Spolok žien sme pomenovali po Hollého manželke Anne, horlivej členke Živeny,“ spomenul chrámovému zhromaždeniu zborový farár Peter Maca. Do aktivít treba zaradiť aj pamätnú tabuľu Jozefovi Hollému, ktorú odhalil pán biskup. Cirkevnému zboru ju daroval Ľubomír Popelka. V cirkevnom zbore v spolupráci so základnou školou vypísali aj fotosúťaž, v ktorej sa deti sústredili na zachytenie najkrajších záberov prírody chotára obce, ktorá tak očarila Jozefa Hollého. Najlepším štyrom mladým fotografom - Leone Pavlíkovej, Kristíne Matejíkovej, Branislavovi Radošovi a Darine Hornáčkovej - odovzdali na spomienkovom podujatí aj odmeny. Takýmto ojedinelým spôsobom vtiahli do diania aj nastupujúcu generáciu.

Starosta Ľubomír Miklánek sa v príhovore zamýšľal nad tým, čo musel Jozef Hollý dokázať, aby sa mu aj po 100 rokoch prejavovala úcta do takej miery, že ju generácie dokážu neustále prenášať na svojich potomkov. „Je možná len jedna cesta, na ktorú sa snažil nasmerovať našich predkov aj pán farár Hollý. Odovzdával posolstvo lásky a pravdy. Stotožňujeme sa s jeho myšlienkami a aj po toľkých rokoch si jeho odkaz radi náležite pripomíname,“ pripomenul starosta.

Chrámové zhromaždenie pozdravil aj Juraj Šefčík za Myjavský seniorát, a pripomenul, že na Jozefa Hollého si spomíname nielen preto, že sa to patrí, ale i preto, že súčasná generácia cíti patričnú zodpovednosť za zachovanie toho, čo zdedila, a na čom sa dá stavať. Brat senior ako farár v Senici prišiel do Moravského Lieskového aj so skupinou veriacich a s Komorným zborom, ktorý pôsobí pri tamojšom CZ. Nábožné i národné piesne zboru pod vedením Anny Rýzkovej veľmi zapôsobili na všetkých prítomných. Program v kostole obohatil aj domáci folklórny súbor Kasanka v pôsobivých krojoch.

Pri hrobe Jozefa Hollého na miestnom cintoríne minister Dušan Čaplovič s radosťou konštatoval, že na Jozefa Hollého sa tu nezabúda. „Nezabúda sa na človeka, ktorý svietil ako osobnosť kresťanská i národne buditeľská. Je na nás, aby sme jeho myšlienky šírili medzi mladými ľuďmi, odovzdávali tradície a skutočné hodnoty, ktoré pretrvávajú,“ dodal Dušan Čaplovič.

Foto: Viera Macová

Viera Barošková, Moravské Lieskové  | 8.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart