Deň matiek v Prievidzi

Dňa 20. mája 2012 sme sa stretli v prievidzskom kostole, aby sme si spoločne pri Božom slove, piesňach a modlitbách pripomenuli Deň matiek.

Na začiatku sme si vypočuli báseň Ladislava Fričovského Našim matkám, ktorú zarecitovala Ivanka Krpelanová. Potom nás všetkých privítal brat Peter Majerík. Vo svojom príhovore ocenil obetavosť a dôležitosť úlohy matky a poukázal na príbeh z Prvej knihy kráľov, 3. kapitoly, kde vlastná matka sa vzdala svojho dieťaťa, len aby mu neublížili. Spolu s bratom Majeríkom sme sa aj pomodlili a potom sme všetci spolu spievali pieseň číslo 229 Boh náš je láska.

Následne nám sestra farárka Blanka Kostelná rozprávala o Loide a Eunike. Boli to matka a stará mama Timotea, veriace ženy, ktoré svoju vieru odovzdávali ďalej svojim potomkom. A je aj našou úlohou, mám a starých mám, dbať na kresťanskú výchovu našich detí a vnúčat.

Spevokol z Prievidze nám poslúžil dvoma krásnymi piesňami o mame.

Ďalšou biblickou ženou, ktorá bola vzorom všetkým matkám, bola Lýdia. Úvahu na túto tému predniesol brat Miloš Krpelan. Zameral sa na vlastnosti tejto ženy, akými boli bohabojnosť, pohostinnosť a cieľavedomosť. Úvahu nad postavou Rút si pripravila Iveta Krpelanová. Hovorila o tom, že Rút opustila svoj domov a rodinu z nezištnej lásky k Noemi, svojej svokre. Neprešla tak iba jednu míľu, ale prešla dve, aj tri, čo znamená, že spravila oveľa viac, ako sa od nej očakávalo.

Potom Sárika Šimková predniesla báseň od Zlatice Oravcovej Matka a deti. Radka a Dianka z Novák predniesli básne o mamičke. Sestry Marta Šuňalová a Renáta Bartová zo Zemianskych Kostolian nám dvojhlasne zaspievali pieseň Jenom jednu mamičku mám.

Úvahu nad ďalšou biblickou ženou si pripravila sestra Anna Lechtová. Tou ženou bola Jochébed, matka Mojžiša, ktorá s láskou zachránila svoje dieťa, ktorému hrozila istá smrť.

Deti z Prievidze si pripravili program básni a piesní, ktorý s nimi nacvičila sestra Soňa Kohútová. Spievali tri piesne Počúvaj, čo vtáci spievajú, Si môj Pán a Keby som bol motýľom. Potom deti rozdali všetkým mamičkám darčeky, pozdravy, ktoré vyrobila sestra farárka.

Na záver sme všetci spolu spievali pieseň číslo 461 Kiež viac Ťa milujem. Záverečnú modlitbu predniesol Miloš Krpelan a sestra farárka nás všetkých pozvala na malé občerstvenie, ktoré už čakalo vo vestibule kostola.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do programu, ale aj tým, ktorí pripravili pohostenie alebo nejako ináč poslúžili, aby sa toto stretnutie mohlo uskutočniť. Verím, že poslúžilo k duchovnej posile zúčastnených a že sme prežili požehnané chvíle v spoločenstve bratov a sestier. Nech vás, sestry a bratia, Pán Boh požehnáva a používa pri práci na svojej vinici!

Iveta Krpelanová, Prievidza | 4.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart