Deň Tatranského seniorátu v Gerlachove

V krásne slnečné dopoludnie 15. 9. 2011 sa stretli všetky generácie evanjelikov už na 5. ročníku dňa Tatranského seniorátu, tentoraz v malebnej dedinke pod Tatrami Gerlachov. Ústrednou témou stretnutia bolo heslo: Zachránení v Kristu pre službu v cirkvi.

Téma sa odvíjala od Božieho slova z Listu Efezským 2, 8 – 10: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježiši na dobré skutky, v ktorých chodiť nás Boh už prv uspôsobil.

Úvodné stretnutie v kostole začalo o 9.30 hod. a ešte pred oficiálnym začiatkom nás vítala hudobnou produkciou domáca skupina Otvorené dvere zo zboru Batizovce a Gerlachov, ktorá sprevádzala spev spoločných piesní. Naše stretnutie otvoril krátkym slovom brat seniorátny dozorca Milan Zacher, potom sme sa modlili o Božie požehnanie celého dňa. Ďalej sa prihovorili domáci brat poddozorca Ľubomír Nikerle a brat starosta Michal Ryša.

Vstupom do témy bol príhovor profesionálneho záchranára brata Branislava Kleina z Levoče, ktorý nám sprítomnil záchranu ľudského života a odkázal nás na oveľa dôležitejšiu záchranu, ktorú máme v Pánovi Ježišovi. Následne sme sa rozdelili do štyroch pracovných skupín, ktoré dopoludnia pracovali nad témou dňa. Deti mali svoj program pod vedením sestry Ľubky Matisovej. Mládežníci a dorastenci mali spoločný program s bratom Danielom Chlebekom zo Sliezskej ev. a. v. cirkvi. Stredná generácia bola na prednáške a diskusii s bratom farárom Samuelom Linkeschom z Košíc a napokon naši seniori mali spoločný čas s bratom farárom na dôchodku Jozefom Grexom z Ľubietovej. Každá skupina iným spôsobom a podľa potreby svojej generácie pristúpila k hlavnej téme.

Po výbornom čase rozhovorov, chutného gulášu, koláčov a nádherného prostredia slnkom zaliatych Tatier sme sa opäť stretli všetci k spoločnému času v kostole. Opäť zneli piesne spevníkové aj mládežnícke, modlitby vďaky a prosby, aby sme boli slúžiacou cirkvou, lebo sme spasení v Pánovi Ježišovi. Mali sme aj špeciálny čas, keď sme sa dozvedeli, čo robili jednotlivé skupiny počas ich predobedného času seminárov, diskusií a iných aktivít.

Najskôr vystúpili naše deti a predviedli nám reťaz, ktorú pozliepali z papierov, na ktoré sme cez obednú prestávku písali naše služby v cirkvi. Takto sme aj vizuálne všetci mohli vidieť, ako tvoríme reťaz služieb v cirkvi a ako sa vzájomne potrebujeme.

Mládežníci na svojom programe z podstaty spasenia išli v službe smerom k misii. Nemôžeme mlčať o záchrane v Pánovi Ježišovi. Celé naše stretnutie sme mali pred očami obraz cirkvi ako lode, do ktorej sme boli zachránení z búrlivých vôd tohto sveta. Ostaneme v pohodlí cirkvi akoby na dobrej párty, alebo pôjdeme k hynúcim ľuďom vo svete? Takáto otázka nás viedla k uvažovaniu ako misijne pôsobiť. Dozvedeli sme sa aj o konkrétnom projekte v Sliezskej cirkvi M.I.S.E, ktorým slúži cirkev medzi ľuďmi okolo seba.

Stredná generácia sa veľmi vážne zaoberala témou viery. Aká je naša viera? Je dostatočná? Je činná? Obraz horčičného zrna, ktoré odumrie a prinesie úžitok, viedol k jasnému poznaniu, že aj „nepatrného“ človeka, ktorý sa oddá Pánovi Ježišovi si môže Pán Boh použiť. Na obraze horolezca názorne videli, že to, čo je podstatné a čo ho „drží“, nie je ani tak to lano – obraz našej viery, ale práve tá skala – obraz verného Boha, ku ktorému sa vierou upíname.

Seniori na svojom stretnutí hovorili, čo je to záchrana v Pánovi Ježišovi. Je to len spoľahnutie sa na zvyky, ktoré máme, alebo je to vždy nové spoľahnutie sa na Krista? Z pochopenia dôležitosti živého osobného vzťahu s Kristom môže potom vychádzať naša reakcia na to, čím žijeme. Svet okolo nás, naše rodiny sú v ťažkom stave. Ako poslúžime? Budeme sa sťažovať, že je všetko zlé, alebo v dôvere v Pána Ježiša budeme slúžiť darmi Ducha Svätého – skutkami viery, ktoré pre nás prihotovil sám Pán Boh? Tieto otázky nás viedli k voľbe, aby sme celé rodiny žili v úprimnej viere v Pána Ježiša.

Ďalej sme si ešte vypočuli sprítomnenie záchrany vo viere v Pána Ježiša, keď sme počuli na jednej strane z úst záchranára, ako postupujú pri záchrane života človeka, a na druhej strane predniesol brat domáci farár Ján Matis, ako zachraňuje hynúceho človeka Pán Ježiš. Celkom nakoniec mal záverečné slovo brat senior Roman Porubän, ktorý stručne zosumarizoval naše celé stretnutie a poslúžil nám všetkým záverečným požehnaním. Zakončili sme spevom hymny evanjelickej mládeže K trónu slávy Tvojej.

Ľudia ešte chvíľu pobudli v neformálnych rozhovoroch a pri koláčoch, ktorými nás pohostili domáci cirkevníci. Akoby sa nám nechcelo ani rozlúčiť. Ďakujeme Pánu Bohu za nádherný deň v Gerlachove a tešíme sa na budúci deň Tatranského seniorátu.

Michal Findra, TAS | 26.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart