Dielo pre evanjelizáciu a budovanie cirkevných zborov

Biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol prijal 28. septembra 2009 Fritza Neubachera, riaditeľa Diela pre evanjelizáciu a budovanie cirkevných zborov v Rakúsku, a jeho obchodného riaditeľa Geralda Wakolbingera.

Rakúski hostia biskupa oboznámili s cieľmi a poslaním tejto vnútromisijnej organizácie, ktorá je súčasťou Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku a prispieva k revitalizácii života cirkevných zborov. Zhodli sa na tom, že „v dnešnom sekularizovanom svete je potrebné špecializovať sa vo vnútromisijnej práci a vytvárať misijné tímy, ktoré by napomáhali duchovnému rastu a oživovaniu cirkevných zborov“.

Na Dielo pre evanjelizáciu a budovanie cirkevných zborov, v ktorom v súčastnosti pôsobí sedem pracovníkov, sa obracajú cirkevné zbory, aby im podalo pomocnú ruku v oblasti vzdelávania a misie. Pre rôzne vekové skupiny v zboroch tak organizuje biblické zborové dni, prednášky, semináre či misijné podujatia. Okrem iného pracovníci Diela preberajú na seba úlohu mediátorov – pomáhajú pri pochopení a riešení konfliktov v cirkevných zboroch. Ich kľúčovým poslaním však je sprevádzať ľudí k viere v trojjediného Boha a volať ich k nasledovaniu Ježiša Krista.

Dielo pre evanjelizáciu a budovanie cirkevných zborov je financovné predovšetkým z rozpočtu Evanjelickej a. v. cirkvi v Rakúsku. Ďalším zdrojom príjmov sú poplatky za poskytnuté služby, ako aj príspevky jeho členov a dobrovoľných darcov z vnútra cirkvi i zahraničia.

Keďže s podobnými organizáciami majú dobrú skúsenosť aj v poľskej či sliezskej evanjelickej cirkvi, podľa biskupa S. Sabola by aj slovenská evanjelická cirkev mala uvažovať nad vytváraním profesionálnych misijných tímov, aby pomáhali duchovne budovať cirkevné zbory.

-emi- | 1.10.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart