Dištriktuálne a seniorálne stretnutie evanjelikov v Dobrej Nive – Podzámčoku

V sobotu 25. augusta 2007 sa pod Dobronivským hradom v Podzámčoku uskutočnilo Dištriktuálne a seniorálne stretnutie evanjelikov pri 480. výročí upálenia ľubietovských martýrov – učiteľa Gregoriho a evanjelického farára Filipa Nikolaiho. V prírodnom amfiteátri za pekného slnečného počasia spomínalo na týchto svedkov viery vyše osemsto evanjelikov. Stretnutie slávnostne otvorili predsedníctva cirkevných zborov Dobrá Niva, Ľubietová a Zvolen, starostovia obcí Dobrá Niva, Breziny a Podzámčok a spojený spevokol dospelých a detí z cirkevného zboru vo Zvolene. Na spomienkových službách Božích zvesťou Božieho slova poslúžil Mgr. Milan Krivda, biskup Západného dištriktu. V rámci služieb Božích odznela aj prednáška doc. ThDr. Andreja Hajduka, kde poukázal na historické udalosti vyvolané Reformáciou, ktoré viedli k tragickým udalostiam odohrávajúcim sa pod Dobronivským hradom v roku 1527 i na iných miestach Európy v tomto období. Na službách Božích liturgovali seniori zo susedných seniorátov a prítomných pozdravilo aj seniorálne predsedníctvo Zvolenského seniorátu Mgr. Peter Ján Soták a PaedDr. Mgr. Slavomír Hanuska.

Prestávku medzi dopoludňajším a popoludňajším programom využili účastníci stretnutia na výstup k zrúcaninám Dobronivského hradu, obed a občerstvenie, a vzájomné rozhovory. Stretnutie pokračovalo popoludní prehliadkou spevokolov zo seniorátov Západného dištriktu, ktorú moderovala Mgr. Jana Hudáková, seniorálna kaplánka Zvolenského seniorátu. V úvode prítomných pozdravil Ing. Pavel Delinga, CSc., generálny dozorca ECAV na Slovensku, a potom so svojím programom vystúpili spevokoly z cirkevných zborov Brezová pod Bradlom, Klenovec, Žemberovce, Trenčín, Veľký Krtíš, spevokol kňazov a teológov z Hontianskeho seniorátu a spevokoly cirkevných zborov Zvolenského seniorátu: Banská Bystrica, Banská Bystrica-Radvaň, Hronsek, Zvolenská Slatina, Badín a Slovenská Ľupča, ktoré na záver zaspievali aj spoločné piesne K oslave, Bože, Tvojho mena a Sláva Ti, Bože náš. Stretnutie ukončil biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda záverečným slovom a požehnaním na cestu.

Jana Hudáková | 4.9.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart