Dištriktuálne dni VD 2009 a XII. ročník podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok

Dištriktuálne dni Východného dištriktu 2009 sa konali 31. júla – 2. augusta v Liptovskom Mikuláši. Na slávnostných nedeľných službách Božích účastníkov pozdravili aj generálny biskup Miloš Klátik a biskup ZD Milan Krivda.

„Nože, postavme hradby Jeruzalema...“ (Neh 2, 17b) – tak znelo motto dvanástych Dištriktuálnych dní Východného dištriktu 2009, ktoré sa uskutočnili 31. júla – 2. augusta. Prenos z celých dištriktuálnych dní mohli veriaci sledovať aj na internetovej stránke VD.

Program otvorilo spoločné stretnutie v aule Akadémie Ozbrojených síl pod moderátorskou taktovkou farárskych manželov Kaňuchovcov. Z videozáznamu sa takmer trom stovkám účastníkov prihovoril biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol, ktorý zdôraznil, že cieľom podujatia je otvoriť srdcia Pánu Bohu. Nasledovali modlitby za zdarný priebeh podujatia a niekoľko piesní v podaní kapely Budúcnosť neistá. Témou večera bolo heslo: Potrebujeme hradby. S. Sabol v tejto súvislosti priblížil knihu Nehemiáša, pričom vtedajšie udalosti aplikoval na cirkev v súčasnosti. Podľa jeho slov je ten, kto nemá hradby, odsúdený na útoky nepriateľa. Ako dodal, hradby nie sú chápané len ako murivo, ale najmä ako hranice, ktoré nás delia na Boží ľud a na tých, ktorí Bohu škodia. V hradbách však odjakživa existovali brány, ktoré umožnili kontakt aj s okolitým svetom. Brat biskup tiež poukázal na fakt, že v dnešnej spoločnosti sa búrajú morálne hradby, čo dáva priestor mnohým negatívnym javom, ako je rozpad rodiny či kríza v cirkvi. Zároveň hľadal odpovede na otázku, prečo sú naše hradby v ruinách. Za hlavný dôvod označil hriech a konanie, ktoré z neho vyplýva.
Kultúrnym spestrením otváracieho programu bolo vystúpenie poetky Marušky Kožlejovej, ktorá prečítala úryvky zo svojej novej knihy „Ako chytať v žite“. Na husliach a gitare ju sprevádzal James Evans. Vyvrcholením programu bola pozvánka na XII. ročník podujatia „Duchovné hodnoty pre dnešok“ v podaní profesora Ondreja Hronca.
Piatkový večer potom patril nočnému koncertu viacerých hudobných skupín. V kaplnke akadémie sa diskutovalo na tému „20. výročie Nežnej revolúcie a cirkev po roku 1989“. František Korečko na tejto diskusii privítal zaujímavých hostí: emeritného biskupa Júliusa Fila, bratislavského farára Martina Šefranka, riaditeľa prešovského gymnázia a historika Mariána Damankoša, ako aj pedagóga Bohdana Hroboňa.

Sobota sa začala rannými modlitbami a pokračovala paralelným programom pre deti, mládež a dospelých. Mládežníci sa zamýšľali nad témou „Aj ja tam patrím“, dospelí si vypočuli niekoľko svedectiev o manželstve a vzťahu k deťom a hľadali svoje miesto v hradbách. Na rôznych miestach sa potom konali semináre o diakonii, manželstve po rokoch, duchovnej službe v Ozbrojených silách a pod. Najväčší záujem bol o prednášku školskej psychologičky o syndróme vyhorenia. Popoludnie patrilo športu. Farári i neordinovaní pracovníci cirkvi si zmerali sily vo futbale, volejbale a stolnom tenise. Motiváciou pre nich bola hlavná cena – pohár biskupa VD.

Program XII. ročníka „Duchovných hodnôt pre dnešok“ bol venovaný predovšetkým 150. výročiu narodenia Aurela Stodolu a pripravili ho O. Hronec, M. Kovačka a B. Riečan. Začal sa v sobotu popoludní pietnym aktom pri hroboch evanjelických osobností na Vrbickom cintoríne v L. Mikuláši. V aule AOS vystúpili pred asi 180-členným publikom s prednáškami Z. Ďuriška zo SNK v Martine „Stodolovci – slávny mikulášsky rod“, a bývalý predseda SAV Š. Luby „Stav a perspektívy slovenskej vedy“. Život a dielo Aurela Stodolu priblížil filmový dokument od autorskej dvojice O. Hronec a M. Oľha z roku 2001. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia kníh z Tranoscia „Kumránske zvitky“ od S. Horňanovej, „Cyril Jeruzalemský a Martin Luther“ od J. Olejára a pripravovaná zbierka zamyslení od P. Gabriša „Nízke prelety“. V programe vystúpil cirkevný spevokol zo Štrby a „Biblické piesne“ od Antonína Dvořáka interpretoval I. Zvarík s klavírnym sprievodom E. Kosorínovej. XII. Duchovné hodnoty pre dnešok uzavrelo valné zhromaždenie Spoločnosti pre Tvorbu T, kde volili aj nové predsedníctvo spoločnosti.
Program tohto dňa uzavrelo spoločné podujatie „Budujme ich spolu“, naplnené Božím slovom, hudbou a prednáškami. Nechýbal ani nočný koncert, kino s diskusiou či stretnutie Pod lampou, na ktorom bratia seniori a sestra seniorka spolu s biskupom hovorili o cirkvi a otvorenej budúcnosti.

Viac o DD VD aj nedeľnom programe nájdete v EPST.

Príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika

Srdečne Vás všetkých pozdravujem ako účastníkov Dištriktuálnych dní Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Konajú sa v meste, ktoré malo popredné miesto v minulosti našej cirkvi a tiež aj v prítomnosti.
Dištriktuálne dni sa v posledných rokoch stávajú tradíciou. Myslím si, že takéto stretnutia potrebujeme. Potrebujeme vzájomné povzbudenie k modlitbám a k práci i v službe našej cirkvi. Potrebujeme, aby kráľovstvo Božie, ktoré sa zvlášť priblížilo v Pánovi Ježišovi Kristovi, prišlo aj k nám, v pravom slova zmysle k nám, do našej cirkvi, do každého cirkevného zboru, do každej našej rodiny a osobne do srdca každého z nás.
Potrebujeme sa posilňovať v Pánovi a v moci Jeho sily (Ef 6, 10). Potrebujeme – v dobrom slova zmysle – takýto doping, aby sme neochabovali, ale aby sme, povedané slovami proroka Izaiáša, dostávali novú silu, aby sme bežali a neumdlievali, chodili a neustávali (40, 31). Aby sme aj v takomto zhromaždení, navzájom posilnení, neochabovali v činení dobrého.
Hlavnou témou týchto dní sú slová z Nehemiáša 2, 17: NOŽE, POSTAVME HRADBY JERUZALEMA. Nehemiáš týmito slovami zapôsobil na tých, ktorí sa vrátili z Babylonského zajatia. Hradby Jeruzalema našli v úbohom stave, boli samá trhlina (Neh 2, 13). Izraelci na Nehemiášovu výzvu odpovedali kladne: Vzchopme sa a dajme sa do stavby. A priložili ruky k dobrému dielu (Neh 2, 18), ale keď prišli ťažkosti a prekážky, vtedy Júda hovoril: Ochabla sila nosičov, sutín je premnoho a my nevládzeme budovať na hradbách (4, 4).Takéto slová počúvame v mnohých prípadoch a neraz sa aj my tak cítime, keď napriek snahám nevidíme ovocie a cítime sa ako Boží prorok, keď povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť som strávil svoju silu (Iz 49, 4). V takomto rozpoložení potrebujeme posilnenie: Zase vzpružte ochablé ramená a podlomené kolená. (Žid 12, 12) Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! (Iz 35, 4)
V našom Evanjelickom spevníku (497, 3) máme aj pieseň, ktorá môže byť tiež pomocou v takej nepriaznivej situácii: Ak si aj neraz myslíme, že sa Boh neponáhľa, nepomáha, keď trpíme, netreba sa obávať. Aj keď nám skrytý ostáva, milovať nás neprestáva; nebojme sa, len verme! A apoštol Pavel povzbudzuje: V konaní dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. (G 6, 9) Židia povzbudení a posilnení pokračovali v stavaní hradieb Jeruzalema, hoci pri tom museli byť ozbrojení – pripravení na útok nepriateľa.
Ozbrojení Božou výzbrojou, o ktorej píše apoštol Pavel v Liste Efezským máme byť aj my všetci. K dispozícii máme aj meč Ducha, ktorým je slovo Božie, živé a mocné a je ostrejšie, než akýkoľvek dvojsečný meč (Žid 4, 12). A Pán Boh hovorí: Moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst, nevráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mu páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. (Iz 55, 11)
A tak my kresťania, my evanjelici, buďme strážcami na hradbách Jeruzalema. Dbajme o to, aby sa upevňoval náš duchovný Jeruzalem, ktorým je naša cirkev aby ho Trojjediný Pán Boh spravil chválou na zemi (Iz 62, 6 - 7). Náš Pán je s nami. On nás posilní. Ako kresťanom je nám mnoho dané a tak sa aj mnohé od nás očakáva. Ak svoje poslanie napĺňame nedostatočne, prosme o odpustenie, kajajme sa. Ak sa cítime byť slabí, Pán Ježiš nás povzbudzuje: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa! ... Majte vieru v Boha! (Mk 6, 50; 11, 22) Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta! (Mt 28, 20) Ja som premohol svet. (J 16, 43) A víťazstvo, ktoré premohlo svet je vaša viera. Kto premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží. (1J 5, 4 - 5) Prosím Pána Boha, aby nás utvrdili vo viere aj tieto dištriktuálne dni: Nože postavme hradby Jeruzalema! V tomto duchu Vás za predsedníctvo ECAV na Slovensku pozdravujem a od Pána Boha Vám vyprosujem zvrchované požehnanie. Amen.

Zuzana Zimániová | 10.8.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart