Dištriktuálny deň na hrade Branč

V deň spomienky na vierozvestcov Cyrila a Metoda sa pravidelne stretávajú evanjelici zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na hrade Branč, aby si pripomenuli martýrov, ktorí tu boli väznení pre svoju vieru a odsúdení na galeje, pretože odmietli zaprieť svojho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Tento rok bol však o to významnejší, že sa uskutočnilo odhalenie novej spomienkovej tabule, nakoľko pôvodná bola vlani zničená.

Prichádzajúcich veriacich vítala dychová hudba Jubilate z Vrboviec. Slávnosť otvoril a hostí privítal domáci brat farár Ľubomír Batka. V kázni generálny biskup Miloš Klátik spomenul udalosti na štyroch vrchoch Starej zmluvy a štyroch vrchoch Novej zmluvy a zameral sa na hodnoty, ktoré máme v súčasnosti uprednostňovať.
Pamätnú tabuľu za účasti čestnej stráže a dôstojníkov Armády Slovenskej republiky odhalil biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Vo svojom príhovore spomenul kazateľov, ktorí pre svoju vieru boli ochotní podstúpiť vyhnanstvo a galeje, ale i napriek tomu svedčili o Ježišovi Kristovi a šírili evanjelium na základe Božieho slova do celého okolia.
Duchovné verše v podaní herca Františka Kovára, piesne spievané detským spevokolom z Vrboviec a spevokolom zo Senice, samostatný program k výkladu evanjelia hravou formou pre deti aj slová zamyslenia inšpirované sviatkom vierozvestov dotvorili pestrú mozaiku soboty prežitej v lone prírody na hrade Branč. Za hostí sa prihovoril dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš. Vyzval k objavovaniu pravých hodnôt, ktoré nám prostredníctvom Biblie zanechal Pán Ježiš Kristus, v dnešku pretvárok, materializmu, sebectva a pretvárky. Kňaz a pedagóg Erik Herrmann zo Saint Louis (USA): "Stáť na tomto mieste, kde sa udialo utrpenie pre evanjelium, je to úžasný zdvihnutý prst, aby sme vždy pamätali, že byť evanjelikom, luteránom, znamená niesť svedectvo, ale aj martýrium..." Pavla Freša, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky k príhovoru inšpirovala kázeň generálneho biskupa: "Pravda o slove, ktoré pravdu prináša... je dôležité, hovoriť si pravdu. Druhé je spravodlivosť... tretie - sloboda pre vieru alebo sloboda pre nás všetkých..." Zaželal účastníkom zhromaždenia na hrade, "aby tieto tri hodnoty mali vôľu presadzovať, vôľu žiť a aby nás tieto zhromaždenia posilnili vo viere v tieto hodnoty... aby sme si v srdci odniesli čo najviac a mohli tieto hodnoty nasledovať".
Zúčastnení sa rozišli posilnení na duchu aj na tele, nakoľko po po skončení služieb Božích bolo pripravené pohostenie. Za celý zdarný priebeh Dištriktuálneho dňa patrí poďakovanie v prvom rade Pánu Bohu, Cirkevnému zboru Sobotište, Myjavskému seniorátu a Západnému dištriktu.

Roman Žilinčík | 17.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart