Dištriktuálny konvent Východného dištriktu

Konventuáli z Východného dištriktu zasadali 28. mája 2011 v priestoroch biskupského úradu v Prešove. O biblický úvod (text J 13, 34 - 35) sa postaral senior ŠZS v apelačnej dobe Mgr. Ján Velebír.

Dištriktuálny dozorca VD Ing. Ján Brozman privítal prítomných delegátov a brata biskupa Západného dištriktu Mgr. Milana Krivdu a otvoril zasadnutie konventu. Po zriadení konventu, kontrole plnenia uznesení a schválení zápisnice z predchádzajúceho konventu si prítomní delegáti vypočuli správu brata biskupa Východného dištriktu Mgr. Slavomíra Sabola.

Na základe textu z Evanjelia podľa Jána o stretnutí Ježiša so ženou Samaritánkou brat biskup zhodnotil prácu v dištrikte v roku 2010 a povzbudzuje nás ku odvahe viery. Duchovné uzdravenie je stále možné, avšak nie z našej sily. Len Pán Ježiš môže skropiť vyprahlú zem našich sŕdc, aby sa premenili v ovocný sad. Živá voda, ktorú dáva, je mocou na spasenie. Tá preniká každého, kto sa tomu daru otvára, a mení hriešnika na aktívneho svedka Kristovho. Preto spolu so samaritánskou ženou prosme o tento dar slovami: Pane, daj mi tej vody.

V správe brat biskup nielen postupne sumarizuje jednotlivé oblasti života cirkvi, ale pre každú z nich vymedzuje aj výzvy na nasledujúce obdobie. V oblasti pastorálnej starostlivosti je potrebné za ľuďmi ísť a oslovovať ich, bojovať o každého človeka a nečakať, že príde sám. Pre budúcnosť cirkvi je veľmi dôležité budovať cirkevné školstvo. Napriek všelijakým ťažkostiam a finančným problémom počet žiakov rastie a práca na školách je požehnaná. V oblasti práce s mládežou brat biskup upozorňuje, že za hroziace odcudzenie mladých našej cirkvi sme zodpovední tým, že im dlhodobo nič neponúkame, preto je potrebné podporiť existujúce aktivity a mladým sa cieľavedome venovať. Pri sviatosti krstu svätého už dlhšie bojujeme s otázkou krstu detí nezosobášených rodičov. V krstných otázkach, ktoré rodičom a krstným rodičom kladieme, sa pýtame na prítomnosť kresťanskej viery a na záväzok kresťanskej výchovy. Tým cirkev dáva jasne najavo vieru pri krste vyžaduje. Ona síce nerobí krst krstom, ale krst prijíma. Preto je pri krste potrebná. Neprotirečíme si sami, keď krstíme všetko rad radom zastierajúc všetko Božou milosťou? Dištriktuálne presbyterstvo dalo podnet pre Vieroučný výbor našej cirkvi, aby zaujal k tomu problému jasné stanovisko záväzné pre celú cirkev. Rovnako dôležité je venovať viac pozornosti otázke manželstva. Je potrebné o tejto téme kázať na službách Božích a pred uzavretím manželstva viesť so snúbencami viaceré rozhovory. Služby Božie v našej cirkvi majú v návštevnosti klesajúcu tendenciu, je potrebné zamyslieť sa nad príčinami tohto stavu a prijať náležité opatrenia. Niektoré podnety pre oživenie dala aj ostatná dištriktuálna pastorálna konferencia VD. Na záver svojej správy brat biskup zablahoželal novozvoleným funkcionárom vo VD ECAV a poďakoval sa všetkým spolupracovníkom vo Východnom dištrikte a na Biskupskom úrade VD ECAV.

Po diskusii ku správe brata biskupa prebehli voľby v ktorých boli zvolení: Mgr. Martin Chalupka a Ing. Ľuboš Pastor za náhradných členov presbyterstva VD, Mgr. Peter Soták za člena Revíznej komisie a JUDr. Pavel Pangrác za dištriktuálneho žalobcu.

Delegátov konventu v mene svojom aj v mene dozorcu ZD, ktorého neúčasť ospravedlnil, pozdravil brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Konventy ZD sa každoročne konajú v inom senioráte, tohto roku mali konvent 7. 5. 2011 v Senici - Myjavský seniorát.

Ďalšie správy dostali delegáti konventu v písomnej podobe pred konventom, preto na samotnom konvente neboli čítané. Predkladatelia uviedli správy stručným komentárom a následne prebehla ku jednotlivým správam diskusia.

Popoludní prítomných pozdravil brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik. Poďakoval za pozvanie a za možnosť zúčastniť sa tohto konventu a zároveň reagoval na otázky, ktoré mu boli položené delegátmi.

Na záver konventu ešte brat biskup VD ECAV Mgr. Slavomír Sabol pozval prítomných na najbližšie vnútromisijné aktivity Východného dištriktu a to na Misijné dni v Liptovskom Mikuláši (od 15.7. - 17. 7. 2011) a Dištriktuálny deň VD 2011, ktorý sa uskutoční 31. 7. 2011 vo Východnej.

Zasadnutie bolo ukončené modlitbou a záverečným požehnaním brata biskupa Mgr. Slavomíra Sabola.

-zk- | 15.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart