Dištriktuálny konvent Východného dištriktu ECAV

Dňa 31. mája 2008 sa v priestoroch Biskupského úradu VD ECAV uskutočnil hodnotiaci konvent VD ECAV za uplynulý rok 2007. Konventu predsedal a konvent viedol Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD a Ing. Ján Brozman, dištriktuálny dozorca.

Rokovanie konventu sa započalo úvodnou pobožnosťou, ktorou prítomným konventuálom poslúžil PaedDr. Ján Hruška, senior Košického seniorátu. Vo svojom príhovore zdôraznil nutnosť hodnotenia uplynulých udalostí dištriktu v pravde, lebo len taký konvent má svoje opodstatnenie, ktorý pravdivo poukáže na veci minulé.
Po úvodnej pobožnosti sa prítomní konventuáli riadili schváleným programom rokovania konventu, ktorý počas celého rokovania moderoval dozorca VD Ing. Ján Brozman.
Vo svojej výročitej správe biskup VD Mgr. Slavomír Sabol na príbehu Emauzských učeníkov a ich stretnutia so vzkrieseným Pánom poukázal na súčasný stav duchovného života vo Východnom dištrikte. Podotkol, že tak ako v prípade Emauzských učeníkov vzkriesený Kristus kráča s nami aj keď to mnohokrát nevidíme. Povedal: „Ježiš je prítomný vo svojej cirkvi, aj keď to ona prestala vnímať. Prítomnosť Ježiša Krista je zjavná aj napriek našim sklamaniam a problémom. Sklamanie z vlastných predstáv o Bohu neznamená, že zlyhal Boh.“ Vo svojej správe biskup VD Mgr. Slavomír Sabol poukázal na nedostatok volebného zákona, ktorý mnohých frustruje a vyžaduje si jeho rozsiahlu zmenu. Zdôraznil, že „Voľby odhalili rozbité vzťahy, zákulisnú cirkevnú politiku, ale aj deravosť volebného zákona.“ V štatistickom hodnotení zhodnotil bohoslužobný život dištriktu a a vyjadril potrebu osobného oslovovania tých, ktorí sa nám z cirkvi vytrácajú. Podčiarkol potrebu zodpovednej výučby náboženstva a pastorálneho pôsobenia pri krstoch, kedy sa stáva otázkou ako pristupovať k manželom, ktorí nežijú v kresťanskom manželstve, vieru nepraktizujú, ale o krst dieťaťa žiadajú bez ďalšieho prísľubu dieťa vychovávať v kresťanskej viere, čím sa potom Krst svätý stáva z pohľadu rodičov len formálnou záležitosťou. Problematická sa stáva aj otázka sobášov, kde nám prevládajú krížne manželstvá. Za veľké nebezpečenstvo biskup Mgr. Slavomír Sabol označil súčasný trend mimomanželského spolužitia a rozvodovej praxe. Biskup zdôraznil, že cirkev sa na takýto stav nemôže pozerať, ale: „prichádza čas, kedy budeme musieť, ak nepomôžu dohovory a vysvetľovania, pristúpiť k disciplinárnym opatreniam.“ V oblasti konfirmačnej prípravy sa treba varovať laxného prístupu rodičov ku konfirmačnej príprave svojich detí, ktoré mnohokrát nezmyselne zastávajú a vedú k lajdáckosti. „Mnohokrát sa bojíme povedať rodičom nie, aby sme ich nestratili. Bojím sa však, že práve svojim ustráchaným áno sme ich stratili.“ V diakonickej práci podporil snahy všetkých cirkevných zborov, kde táto práca prekvitá a povzbudil tých, ktorí nad touto službou vo svojich zboroch uvažujú. Na záver svojho hodnotenia biskup VD poďakoval za vyjadrenú dôveru vo voľbách. Taktiež poďakoval dištriktuálnemu dozorcovi Ing. Jánovi Brozmanovi, Mgr. Jozefovi Havrilovi – zástupcovi biskupa VD, ktorý počas prebiehajúcich volieb koordinoval prácu v dištrikte. Biskup poďakoval seniorom a sestre seniorke, dištriktuálnemu presbyterstvu a vyjadril túžbu: „aby poznanie, že Kristus kráča s nami v nás nanovo zapálilo srdcia pre vec viery, zjednotilo nás v našom slovenskom evanjelickom Jeruzaleme, v ktorom by sme spoločne vyznávali – vskutku vstal Pán!“
Diskusia k správe biskupa poukázala na osobné nasadenie v práci v cirkvi. V ďalšom rokovaní konventuáli VD ECAV zvolili Ing. Milana Dreveňáka do funkcie predsedu Hospodárskeho výboru VD ECAV, Mgr. Jána Matisa do funkcie dištriktuálneho presbytera VD ECAV. Konvent VD pokračoval správami výborov kde zazneli aj tieto slová:
VMV – Základom vnútromisijnej práce je práca v našich cirkevných zboroch. Túto každodennú prácu nič nenahradí a preto je potrebné ju všetkými silami a prostriedkami podporovať a rozvíjať ... úlohou dištriktuálneho VMV je koordinovanie a iniciovanie tvorby materiálov tak, aby sa každý zbor, či seniorát nemusel učiť všetko sám od začiatku a na vlastných chybách – všetci totiž pracujeme na tej istej stavbe. ( Ing. Zuzana Kolesáriková)
Školský výbor - Opäť sme v období, kedy sa bude meniť legislatíva, kedy sa budeme musieť pripraviť na niečo nové v školskom živote a je len na nás ako rýchlo a precízne sa pripravíme na zmeny, ktoré nás čakajú. To čo sa nám darí, nech reprezentuje našu evanjelickú cirkev, to čo nás trápi, riešme s bratským napomínaním a poznaním zodpovednosti. ( Mgr. Miroslav Čurlík) Správa dozorcu VD – chcem poďakovať všetkým presbyterom a presbyterkám za bratsko-sesterské spoločenstvo aj zodpovednosť pri rokovaniach. Ďakujem za vzájomnú úctu a rešpekt, za múdre návrhy, ale aj úsmev na tvári. Tam, kde ide o cirkev, musíme ako osoby ustúpiť a zhodnúť sa na jednom a spoločnom pre cirkev ... stáť pevne na Božom slove, na Jeho pravde, na Slove, ktoré má moc nás budovať. (Ing. Ján Brozman)
Po vypočutí a prijatí správ konvent VD pokračoval prijatím uznesení. Z dôležitých uznesení:
Konvent VD ECAV : - prijíma štatút Východného dištriktu ECAV
- odvoláva členov správnej rady Janoškovho domu za Východný dištrikt.
- žiada Vieroučný výbor ECAV vypracovať stanovisko k nemanželskému spolužitiu členov ECAV a stanovisko ku krstu detí týchto rodičov a pripraviť návrh usmernenia pre cirkevnozborovú prax.
- žiada Právny výbor ECAV o zmenu nariadenia k zaslaniu žiadosti o dišpenz k sobášu (s vynechaním medzičlánku seniorát).

Rokovanie konventu bolo ukončené poďakovaním biskupa VD ECAV Mgr. Slavomíra Sabola za konštruktívne rokovanie a spevom piesne Hrad prepevný.

Ján Hruška, senior KOS | 3.6.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart