Dni Milana Hodžu v Sučanoch - 7. ročník

V dňoch 21. − 26. 6. 2011 sa v Martine a Sučanoch konal 7. ročník Dní Milana Hodžu − už tradične pod záštitou predsedu vlády SR a v spolupráci s ďalšími kultúrnymi a spoločenskými organizáciami. Zvesťou slova Božieho poslúžil biskup VD Slavomír Sabol.

Milan Hodža je výraznou osobnosťou politického života. Mnohé z jeho myšlienok sú aktuálne aj pre dnešnú dobu. K formovaniu jeho osobnosti prispela skutočnosť, že sa narodil a vyrastal v rodine evanjelického farára.

V rámci Dní Milana Hodžu sa každoročne konajú slávnostné služby Božie. Aj v tomto roku sme spoločne ďakovali Pánu Bohu, že oslovuje a povoláva ľudí do služby v cirkvi ale aj v národe. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat biskup VD Slavomír Sabol. Základom jeho kázne bol príbeh o Jozefovi, keď ho faraón určil za správcu nad Egyptom a keď o Jozefovi povedal: „Či by sme našli podobného muža, v ktorom je Duch Boží?“ V paralele od Jozefa cez Milana Hodžu hovoril nielen o minulosti, ale predovšetkým o tom, čo je dôležité pre súčasnosť – aby sme boli naplnení a vedení Duchom Božím.

Jan Oslík, zborový farár  | 4.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart