Emeritný biskup Ján Midriak v Rim. Sobote

Brány tohtoročného pôstu v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote otvoril emeritný biskup Ján Midriak slovom Božím, modlitbou a požehnaním; zároveň prisluhoval aj sviatosť Večere Pánovej. Na službách Božích liturgoval i brat farár Synak.

Brat emeritný biskup nám vo svojej kázni na základe starozmluvného textu z knihy proroka Izaiáša 58, 5 – 9 priblížil význam a skutočný biblický obsah pôstu. Zdôraznil, že duchovný pôst a vo všeobecnosti pôst sa začína od 1. januára a trvá až do posledného dňa kalendárneho roka. O pôst – ten biblický – ide vtedy, keď žijeme a konáme podľa Božieho slova presne tak, ako sa o tom zmieňuje prorok Izaiáš – to je pôst, ktorý sa v skutočnosti ľúbi Pánu Bohu – povedal brat emeritný biskup.

Brat emeritný biskup prijal súčasne aj pozvanie vnútromisijného výboru Rimavského seniorátu a brata seniora Dušana Germana a v popoludňajších hodinách mal v Rimavskej Sobote prednášku pre laickú verejnosť pod názvom „Vzťahy v ECAV“. Sme radi, že po prednáške sa mnohí zapojili do podnetnej diskusie.

Sme povďační Pánu Bohu za vzácne chvíle, ktoré sa stali požehnaním pre náš cirkevný zbor, ako aj pre všetkých zúčastnených na službách Božích i na popoludňajšom stretnutí.

Viktória Lisáková, zborová farárka  | 14.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart