Evanjelici v Štúrove pod novou strechou

Na Trojičnú nedeľu 18. mája 2008 na úvodných službách Božích sa uskutočnila posviacka bohoslužobného priestoru, ktoré diasporálny cirkevný zbor dostal zmluvne do prenájmu od Domu Matice slovenskej v Štúrove. Filiálka Štúrovo, ktorá patrí do matkocirkvi Gbelce, sa doteraz vyše desať rokov stretávala v modlitebni Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Na slávnostnej posviacke bohoslužobného priestoru, kde sa každú druhú nedeľu budú konať služby Božie, sa zúčastnili dištriktuálny biskup Milan Krivda, senior DNS Ivan Eľko a miestna námestná farárka Vlasta Uhrinová, ako aj ďalší hostia: predseda Matice slovenskej Ing. Jozef Markuš, primátor mesta Štúrova Mgr. Ján Oravec, farári Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Mgr. Csaba Pólya s manželkou Katarínou, starosta obce Gbelce Gabriel Mihalik a ďalší predstavitelia matičného a cirkevného života. Na úvod predniesli dvaja prví konfirmandi Lenka a René báseň Matina Rázusa Verím. Účastníkov pozdravila duchovným príhovorom aj sestra Valovičová v mene Miestneho odboru MS v Štúrove. Potom nasledovalo posvätenie bohoslužobného priestoru, ktorý bude slúžiť na slávu Božiu. Posviacku vykonal brat senior Dunajsko-nitrianského seniorátu Ivan Eľko. Jeho slová sa niesli v duchu viery Matúšovho evanjelia 13, 31 - 33. Zdôraznil, že veľké ciele majú veľmi skromné počiatky. Veľkým cieľom nemusí byť len vybudovanie veľkej cirkvi, ale je dôležité, aby človek v cirkvi dosiahol spasenie. Ďalej poukázal aj na dve podobenstvá: na horčičné semeno a kvások, z malého horčičného zrnka vyrastá obrovský strom a z trocha kvásku nakvasí celé cesto. Na záver zdôraznil, že v tomto najjužnejšom cípe Slovenska je veľká možnosť, že tento maličký cirkevný zbor bude vychovávať ľudí k spaseniu. Z malých počiatkov tam môže vzniknúť veľké dielo - povedal senior I. Eľko.
Slovom Božím z milosti Pánovej poslúžil v kázni brat biskup M. Krivda na text Lukáš 10, 21- 24. Ako zdôraznil, Nedeľa Svätej Trojice vyjadruje poďakovanie za to, že Trojjediný Pán Boh nás stvoril, Boh Syn nás vykúpil a Boh Duch Svätý nás ustavične posväcuje tu na zemi. Poukázal aj na pozemskú vďaku za to, že filiálka Štúrovo dostáva nové priestory pre služby Božie v Dome MS. Ako vidno, Pán Boh pôsobí a posväcuje aj v takomto malom stádočku vytrvalých veriacich a umožňuje, aby sa jeho ovečky schádzali, aby svojím životom svedčili ako veriaci evanjelici o Božích pravdách. Poďakovanie biskup vyjadril aj Kresťanskej reformovanej cirkvi v Štúrove, ktorá zastrešovala vo svojej modlitebni vyše desať rokov štúrovských evanjelikov. Počas týchto rokov sa vytvorili medzi cirkvami korektné a obojstranne tolerantné vzťahy, hlavne s miestnym farárom Mgr. Csabom Pólyom a jeho manželkou Katarínou, tiež farárkou. Bola to významná pomoc v ťažkých začiatkoch.
Milým prekvapením slávnostného zhromaždenia bolo odovzdávanie ďakovných listov, ktoré udelil cirkevný zbor Gbelce - Štúrovo, ako vďaku za to, že mnohí mecenáši a priaznivci našej evanjelickej cirkvi pridali svoju ruku k Božiemu dielu, čo zbory vysoko oceňujú a ďakujú Pánu Bohu za ich nezištnú pomoc. Sedem ďakovných listov prevzali od nám. farárky Vlasty Uhrinovej farár RKC Mgr.Csaba Pólya s manželkou, primátor Štúrova Mgr. Ján Oravec, starosta obce Gbelce Gabriel Mihalik, bývalý starosta Gbeliec Ing. František Kovács, predseda OR MS Jozef Steiner, predseda MO MS Štúrovo Jozef Ceruľa, a senior DNS Ivan Eľko. Slávnostný akt odovzdávania siedmich ďakovných listov uzatvoril najvzácnejší hosť predseda MS Ing. Jozef Markuš. Vo svojom vystúpení kladne hodnotil bohumilý skutok a zdôraznil, nech posvätený bohoslužobný priestor v DMS v Štúrove slúži k Božej sláve.
Na záver slávnostného posvätenia bohoslužobného priestoru Domu MS v Štúrove majestátne zazneli dve hymny, a to hymna Matice slovenskej od Karola Kuzmányho Kto za pravdu horí (je aj v Evanjelickom spevníku pod číslom 564) a naša evanjelická hymna Hrad prepevný je Pán Boh náš.
Po dôstojnej posviacke a úvodných službách Božích dojatí cirkevníci odchádzali s uznaním Božej veľkosti, že aj keď neskôr, ale trpezlivým vo viere predsa Pán Boh vždy podá pomocnú ruku. Treba dodať, že v celej histórii Matice slovenskej sa po prvýkrát v jej priestoroch uskutočňujú aj evanjelické služby Božie. „Ďakujeme Pánu Bohu za vypočutie našich dlhoročných modlitieb, že sa priznal k tomuto duchovnému dielu. On sám konal a požehnal ho!“ zdôraznila na záver miestna nám. farárka. Slávnostné služby Božie s bohatou účasťou veriacich a hostí potvrdili, že aj na juhu Slovenska, kde žijú dva národy, je možné žiť v láske a pokoji, ak sme ochotní kráčať po biblickej ceste, ktorú nám ukazuje sám Boh ako jedinú správnu cestu.

Ladislav Uhrin | 26.5.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart