Evanjelici z košickej Terasy slávili decénium

Slávnostnou bola nedeľa 30. 9. 2012 pre členov CZ ECAV Košice-Terasa, ktorí si pripomenuli 10. výročie vzniku. Evanjelici z mestských častí Západ, Sídlisko KVP, Myslava, Pereš a ďalších sa zhromaždili na slávnostných službách Božích, na ktorých bol kazateľom slova Božieho Ján Hruška, senior Košického seniorátu.

Členov jedného z najmladších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku oslovil i Dušan Havrila, konsenior Košického seniorátu ktorý bol pred 10 rokmi prvým administrátorom zboru. Liturgovali zboroví farári Katarína Tomčiková a Ondrej Kolárovský. Slávnostnú atmosféru zvýraznili aj vystúpenia troch hudobných telies − spevokolov Chválospev a Nádej a dychovej hudby z fílie CZ Košice-Terasa z abovského mestečka Štós.

Výnimočná nedeľa evanjelikov zo západných častí mesta Košice pokračovala slávnostným Popoludním vďaky, na ktorom jubilanti privítali emeritného biskupa Východného dištriktu ECAV Igora Mišinu, súčasného dištriktuálneho biskupa Slavomíra Sabola, generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Imricha Lukáča, dištriktuálneho dozorcu Jána Brozmana a ďalších hostí z rímskokatolíckej cirkvi a košickej samosprávy.

Členovia jubilujúceho cirkevného zboru sa v programe prezentovali svojimi aktivitami a v modlitbách i v príhovoroch vyjadrili vďaku Všemohúcemu za pomoc pri vzniku i sľubnom rozvoji cirkevného zboru. V uplynulom decéniu sa začala a napriek finančným problémom úspešne napreduje výstavba kostola na Toryskej ulici, bola založená Evanjelická materská škola na Muškátovej ulici, do života kresťanov mesta Košice sa zapojili zborová diakonia, deti z nedeľnej besiedky, mládež, ženy aj mnohí jednotlivci.

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 2.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart