Evanjelická materská škola jubiluje

Mimoriadne slávnostné boli svätodušné sviatky 12. 6. 2011 pre členov CZ ECAV Košice-Terasa. Kazateľom Božieho slova bol biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol a hosťom bol aj dištriktuálny dozorca VD ECAV Ján Brozman.

Brat biskup VD v kázni slova Božieho povzbudzoval členov jedného z najmladších cirkevných zborov ECAV na Slovensku Košice-Terasa – evanjelikov z košických mestských častí Západ, sídlisko Košického vládneho programu, Myslava, Pereš, Poľov a Šaca – k horlivosti v súčasných i budúcich aktivitách.

Sviatočný deň ozvláštnilo aj malé jubileum detí z Evanjelickej materskej školy na Muškátovej ulici (MČ Západ), ktorá slávila 5. výročie svojho vzniku a navštevovali ju už desiatky detí. V rámci slávnostných služieb Božích sa deti z jubilujúcej MŠ predstavili pôsobivým detským programom. Po skončení služieb Božích navštívili bratia dištriktuálny biskup Slavomír Sabol a dištriktuálny dozorca Ján Brozman v sprievode zborového farára Ondreja Kolárovského a presbyterov i stavenisko nového evanjelického kostola na Toryskej ulici.

Počas nedeľného popoludnia privítala potom týchto i ďalších hostí jubilujúca škôlka na Muškátovej ulici. Prišli aj Dušan Havrila, konsenior Košického seniorátu, Pavol Mutafov, asistent primátora mesta Košice, Rudolf Bauer a Marián Gaj – starostovia mestských častí časti Košice-Západ a Košice-Sever – i pedagógovia z evanjelických materských škôl z Rožňavy a Prešova i z pripravovanej MŠ v Spišskej Novej Vsi.

V pestrom programe detského tanca, poézie i spevu mala premiéru aj nová hymna malých z Muškátovej, ktorú zložil ako dar jeden z priaznivcov, člen košickej Štátnej filharmónie Ján Hrubovčák. Deti rodičov, pedagógov a hostí potešili i spevom v perfektnej angličtine, ktorá je zaradená do rozvrhu. Ďalší rodičia darovali škôlke nové logo – pán Šomšák i podobu webstránky (www.ms-muskatova.sk) – manželia Melichovci.

Toto kresťanské predškolské zariadenie, zriaďovateľom ktorého je Cirkevný zbor ECAV Košice-Terasa veľmi úspešne pôsobí vo výchove detí vo veku od 2,5 – 6 rokov v duchu kresťanskej etiky a ekumenickej spolupráce. Popri tom, že deti sa tu zoznamujú napríklad s najznámejšími biblickými príbehmi, MŠ im poskytuje aj niektoré špecifiká, napríklad výchovu k zdraviu, základy anglického jazyka, ekológie, aj zručností hry na zobcovú flautu a ďalšie.

Eva Bombová  | 19.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart