Generálny biskup pokračoval v pastorálnych návštevách

V nedeľu 30. septembra sa generálny biskup Miloš Klátik cestou z posviacky materského pastoračného centra v Cirkevnom zbore ECAV v Rožňave zastavil v ďalších dvoch cirkevných zboroch v Gemerskom senioráte, a to s cieľom uskutočniť pastorálne rozhovory s tamojšími farármi a oboznámiť sa so životom im zverených cirkevných zborov. Boli to cirkevné zbory v Gemerskej Polome a v Rejdovej.

V cirkevnom zbore v Gemerskej Polome na brata biskupa čakalo celé zborové presbyterstvo. Privítala ho sestra farárka Jana Maťová, ktorá bude 21. októbra inštalovaná za zborovú farárku, a zborový dozorca Vladimír Lišuch. Vzácneho hosťa pozdravil aj starosta obce – presbyter Ján Chanas, ktorý ho oboznámil s históriou obce a cirkevného zboru a požiadal ho o pamätný zápis do obecnej kroniky.
Generálny biskup pozdravil predsedníctvo CZ a presbyterov a odovzdal im pozdrav od sestry Madarásovej, vdovy po farárovi Júliusovi Madarásovi, ktorý v Gemerskej Polome pôsobil okolo 30 rokov, aj od svojho otca Jána Klátika, ktorý bol seniorom v Gemerskom senioráte.
Na záver návštevy si generálny biskup prezrel evanjelický kostol a faru. Hovoril aj s bratom farárom Miroslavom Maťom, ktorý teraz pôsobí v CZ Nižná Slaná.

V cirkevnom zbore v Rejdovej sa brat biskup v pastorálnom rozhovore s bratom farárom Petrom Macom zaujímal o cirkevnozborový život evanjelikov v Rejdovej, o vedenie matriky, ako aj o vyučovanie evanjelického náboženstva v tomto zbore a uskutočnil kontrolu všetkých matrík. Potom sa generálneho biskupa ujal kurátor cirkevného zboru Ján Molčan, ktorý mu ukázal nedávno vynovený kostol s viacerými zaujímavosťami. Na oltárnom obraze je náš Pán Ježiš Kristus zobrazený veľmi netradične – s klobúkom na hlave. V kostole majú aj obraz nášho reformátora Dr. Martina Luthera, ktorý bol vytvorený na podklade z tvarohu...

Tlačové oddelenie GBÚ | 4.10.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart