Hrochotskí evanjelici spomínali na svojich predkov

V Hrochoti si na prvú slávnosť svätodušnú v nedeľu 27. mája 2007 pripomenuli významné výročia svojich predkov a dejateľov evanjelickej cirkvi. Uplynulo 160 rokov (23. 5. 1847) od zvolenia Andreja Braxatorisa za dušpastiera hrochotského evanjelického cirkevného zboru a 450 rokov od narodenia hrochotského rodáka Izáka Abrahamidesa Hrochotského, ktorý bol jedným z prvých superintendentov našej cirkvi. Táto spomienka niesla názov Slávnosť pod lipami.

Pred hrochotským kostolom totiž stojí mohutná lipa zasadená Hrochoťanmi asi pred 370 rokmi. Neďaleko kostola stojí ďalšia krásna lipa, ktorú tam zasadil sám Andrej Braxatoris Sládkovič v čase svojho tamojšieho pôsobenia (1847 - 1856). Po slávnostných bohoslužbách sa v šume ich lístia niesli verše Sládkovičových básní a dojímavé slová spomienok na život jeho rodiny v hrochotskej fare. Striedali ich nábožné piesne v podaní zborového spevokolu a žiakov základnej školy. Na slávnostných službách Božích liturgovali brat senior Zvolenského seniorátu Peter Ján Soták a domáci brat farár Marek Semko. Zvesťou Slova Božieho poslúžil brat farár Ján Čullý, ktorý v Hrochoti pôsobil v rokoch 1954 - 1977. V hrochotskom cirkevnom zbore bol obľúbeným kazateľom a aj na týchto bohoslužbách svojimi slovami povzbudil nielen pamätníkov.

Svätodušná nedeľa sa tak v našom zbore niesla nielen v duchu spomienok na roky minulé, ale i v prosbách o dar Ducha Svätého pre roky budúce. Chválu a vďaku vzdávame Pánu Bohu za Jeho milosť, za dar lásky a pokoja v našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Nech sa k nemu nesú slová našej vďaky za ľudí, ktorých do nášho cirkevného zboru posielal a stále posiela, aby nám prostredníctvom nich požehnával duchovný pokrm v slove Božom, ktoré v Hrochoti z Jeho milosti zvestoval aj taký kazateľ, básnik a národovec, akým bol Andrej Braxatoris Sládkovič. Slová jeho veršov nám aj dnes potešia dušu nádejou vo vzkriesenie a večný život, keď nimi prosíme nášho Pána Ježiša Krista: Národ svoj, Hospodine, pas,
požehnaj ho, vyvýš a spas,
v búrkach terajšej nezhody
otvor mu prístav slobody.

Slávnosť pod lipami sa popoludní presunula spred kostola na neďaleký školský dvor. Tu pokračovala programom, ktorý bol venovaný 100. výročiu uvedenia do prevádzky lesnej železničky na trase Vígľaš – Kyslinky. Dopoludňajší duchovný pokrm bol doplnený pokrmom kultúrnym.
Za organizáciu celého programu slávností patrí srdečné poďakovanie organizačnému tímu, ktorí tvorili zástupcovia občianskeho združenia Hrochoť, ZŠ s MŠ Hrochoť, UPS Hrochoť a v neposlednom rade zástupcovia podniku Štátne lesy SR. Poďakovanie patrí aj všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a prišli sa s nami podeliť o vzácne spomienky.

šs | 13.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart