Inštalácia seniora Gemerského seniorátu VD ECAV

„Chváľte Hospodina, všetky národy! Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky.“ Týmito slovami 117. žalmu privítal dozorca cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rožňava Ing. Ján Štefan domácich veriacich i hostí na slávnosti inštalácie seniora Gemerského seniorátu Mgr. Jerguša Olejára, ktorá sa uskutočnila 9. marca. 2008 v Rožňave.

Inštalujúci biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol vo svojom príhovore zdôraznil prorocký rozmer služby seniora i odvážne konanie a spoliehanie sa na Božiu pomoc podľa vzoru proroka Eliáša (1Kr 18). S prianiami Božieho požehnania a pomoci novoinštalovaného seniora pozdravili generálny dozorca ECAV Ing. Pavel Delinga, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Mgr. Katarína Hudáková, primátor mesta Rožňava Ing. Vladislav Laciak, zo spolužiakov inštalovaného Mgr. Ondrej Rišiaň, farár v Púchove, a domáci cirkevného zboru.
Na slávnosti sa zúčastnili aj dozorcovia oboch dištriktov: PaedDr. Vladimír Daniš a Ing. Ján Brozman. V príhovore dozorcu Gemerského seniorátu Viliama Griegera bol vyzdvihnutý význam slávnosti pre seniorát: voleným a inštalovaným seniorom sa táto funkcia v senioráte obsadila po takmer 8 rokoch administrovania. Sídlo seniorského úradu sa do Rožňavy vracia po 25 rokoch.
V závere slávnosti sa novoinštalovaný senior prihovoril hosťom i domácim veriacim Gemerského seniorátu biblickým veršom z 1K 2, 2: „... lebo som si umienil, že medzi vami nebudem nevedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, toho ukrižovaného“. Poďakoval blízkym i domácemu cirkevnému zboru za pomoc a podporu v doterajšom živote a službe. S vďačnosťou za vykupiteľské dielo ukrižovaného Krista Pána vo svojom živote týmto epištolickým textom upriamil inštalovaný brat senior svoju nastávajúcu službu v senioráte na Spasiteľa a Vykupiteľa poznaného vierou na kríži.

Radovan Gdovin, Danica Hudecová | 14.3.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart